برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1408 100 1

دی اکسید کربن

دی اکسید کربن در دانشنامه آزاد پارسی

دی اکسید کربن (carbon dioxide)
گازی بی رنگ و بی بو. تا حدودی در آب محلول، و متراکم تر از هواست. از اُکسایش کامل کربن حاصل می شود. دی اکسیدکربن در فرآیند تنفس سلولی موجودات زنده و از تجزیۀ مواد آلی نیز پدید می آید و نقش مهمی در چرخۀ کربن دارد. از شکل جامد دی اکسیدکربن، معروف به یخ خشک، به منزلۀ سردکننده در صنایع شیمیایی استفاده می کنند. افزایش مقدار دی اکسید کربن در جوّ موجب پدیدآمدن اثر گلخانه ای و گرم شدن کرۀ زمین شده است. بریتانیا با یک درصد و امریکا با پنج درصد از جمعیت جهان، به ترتیب ۳ درصد و ۲۵ درصد از کل دی اکسید کربن جهان را تولید می کنند. در ۱۹۹۷بالغ بر ۲۳میلیارد تن دی اکسید کربن وارد جوّ شد. طبق برآورد شورای جهانی انرژی (۱۹۹۷)، رهاسازی دی اکسید کربن از ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۶ حدود۷.۸ درصد افزایش یافته است.شیمی دی اکسید کربن. دی اکسید کربن زمانی تشکیل می شود که کربن و ترکیبات کربن دار کاملاً اکسیده شوند:
C + O۲→CO۲
C۲H۵OH + O۲→۲CO۳ + ۲H۲O
به علاوه، زمانی که اسیدها به کربنات ها یا کربنات های هیدروژن افزوده و نمک های حاصل نیز گرم شوند، دی اکسید کربن تولید می شود. دی اکسید کربن نوعی اکسید اسیدی است و براثر حل شدن در آب محلولی از اسید دوظرفیتی ضعیفی، با نام اسید کربنیک، تولید می کند که با قلیاها نمک تشکیل می دهد:
H۲O + CO۲→ H۲CO۳ =H+ + HCO-۳
NaOH + CO۲→ NaHCO۳
دی اکسید کربن براثر ترکیب با محلول هیدروکسید کلسیم (آب آهک) رسوبی شیری، متشکل از کربنات کلسیم، بر جای می گذارد. از این واکنش برای آزمون حضور دی اکسید کربن استفاده می کنند:
Ca(OH)۲ + CO۲→ CaCO۳ + H۲O
این گاز احتراق منیزیوم در حال سوختن را تشدید می کند، امّا موجب فرونشستن شعله در دماهای پایین تر نیز می شود و از این رو، برای فرونشانی آتش به کار می رود:
۲Mg + CO۲→۲MgO + C
تنفس سلولی. دی اکسید کربن همیشه در تنفس هوازی تولید می شود و از این رو، جانوران در همۀ ساعات شبانه روز آن را تولید می کنند. گیاهان شب ها دی اکسید کربن آزاد می کنند، امّا دی اکسید کربن ناشی از تنفس سلولی را در طول روز مصرف می کنند و بقیۀ دی اکسید کربن را برای فرآیند فتوسنتز جذب می کنند. در فرآیند فتوسنتز، دی اکسید کربن و آب ترکیب شده، گلوکز و آب تولید می کنند. پستانداران قادرند مدتی کوتاه از راه بی هوازی ...

دی اکسید کربن در جدول کلمات

از جمله شهرهای اروپایی که متعهد شدند تا سال 2020 در مقایسه با سال 1990 بیش از 20درصد از دی اکسید کربن در جو را کاهش دهند
بن
از جمله شهرهای اروپایی که متعهد شده اند تا سال 2020 در مقایسه با سال 1990 بیش از 20درصد از دی اکسید کربن در جو راکاهش دهند
برلین

دی اکسید کربن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی باقری
دی اکسید کربن (CO2 – Carbon dioxide ) : [ اصطلاح آکواریم]گازی که برای بهینه بهتر رشد گیاهان بکار میرود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی دی اکسید کربن   • مفهوم دی اکسید کربن   • تعریف دی اکسید کربن   • معرفی دی اکسید کربن   • دی اکسید کربن چیست   • دی اکسید کربن یعنی چی   • دی اکسید کربن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دی اکسید کربن
کلمه : دی اکسید کربن
اشتباه تایپی : nd h;sdn ;vfk
عکس دی اکسید کربن : در گوگل

آیا معنی دی اکسید کربن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )