دیوار

/divAr/

مترادف دیوار: جدار، آوار، بارو، حصار
دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

فارسی به انگلیسی

enclosure, wall

مترادف ها

enclosure (اسم)
ضمیمه، محوطه، پیوست، چینه، حصار، دیوار، حصار کشی، چاردیواری، چینهکشی، میان بار، چهار دیواری

bulwark (اسم)
حامی، پناه، بارو، موج شکن، دیوار، خاکریز، خاکریز یا جان پناه، دیواره سد، سنگر بندی

fence (اسم)
طارمی، حصار، دیوار، خاکریز، پرچین، شمشیر بازی، چپر، خریدار مال دزدی، محجر

wall (اسم)
حصار، سد، دیوار، جدار

bulkhead (اسم)
تیغه، دیوار، تاق نما، تاقک

screen (اسم)
سپر، پرده، سرند، غربال، دیوار، خمار، پرده سینما، صفحه تلویزیون، تور سیمی، تخته حفاظ، پنجره توری دار

curtain (اسم)
مانع، پرده، دیوار، حاجب، حجاب، جدار

لغت نامه دهخدا

دیوار. [ دی ] ( اِ ) ( از: دیو + آر، علامت نسبت ). ( بهار عجم ). جدار و بنائی که در اطراف خانه میگذارند و بدان وی را محصور می کنند. هرچیزی که فضای را محصور کند خواه از مصالح بنائی باشد و یا جز آن. ( ناظم الاطباء ). دیفال. دیوال. لاد. ( یادداشت مؤلف ). کت. ( بلهجه طبری ). ترجمه جدار و دیوال تبدیل آن است زیرا که را و لام بهمدیگر بدل میشوند نیز با فا تبدیل می یابد لهذا فارسیان گاهی دیوار را دیفال نیز گویند. ( از انجمن آرا ) ( آنندراج ). تَرا :
نه پا دیر باید ترا نه ستون
نه دیوار خشت و نه آهن درا.
رودکی.
دیوار و دریواس فرو گشت و برآمد
بیم است که یکباره فرود آید دیوار.
رودکی.
دیوار کهن گشته نبردارد پادیر
یک روز همه پست شود رنجش بگذار.
رودکی.
تا نکردی خاک را با آب تر
چون نهی فلغند بر دیوار بر.
طیان.
بدینگونه سی و دو فرسنگ تنگ
ازینروی و آنروی دیوار سنگ.
فردوسی.
ز هر کشوری دانشی شد گروه
دو دیوار کرد از دو پهلوی کوه.
فردوسی.
ز مژگان فروریخت خون مادرش
فراوان بدیوار برزد سرش.
فردوسی.
چه گفت آن سخنگوی پاسخ نیوش
که دیوار دارد بگفتار گوش.
فردوسی.
یکی را سد یأجوج است دیوار
یکی را روضه خلد است بالان.
عنصری.
بپای پست کند برکشیده گردن شیر
بدست رخنه کند لاد آهنین دیوار.
عنصری.
در و دیوارهای آن خانه نیکو نگاه کنید. ( تاریخ بیهقی ).
که جوید به نیکی ز بدخواه راه
بدیوار ویران که گیرد پناه.
اسدی.
ز پولاد ده میل دیوار بود
بدوبر ز خشت و سنان خار بود.
اسدی.
گرچه اندک بیگمان حکمت بود صنع حکیم
لیکن آن بیندش کو را پیش دل دیوار نیست.
ناصرخسرو.
ای شب تار تازیان بچپ و راست
بر زنی آخر سر عزیز بدیوار.
ناصرخسرو.
دیوار بلند است تانبیند
کانجاش چه ماند از برون خانه.
ناصرخسرو.
بخلوت نیزش از دیوار می پوش
که باشد در پس دیوارها گوش.
نظامی.
لب بگشا گرچه در او نوشهاست
کز پس دیوار بسی گوشهاست.
نظامی.
مکن پیش دیوار غیبت بسی بیشتر بخوانید ...

فرهنگ فارسی

آنچه که ازخشت وگل یاسنگ یا آجریاچیزدیگرباشد
( اسم ) جداری که در اطراف خانه زمین باغ و غیره بنا کنند بجهت محصور کردن و حفاظت آن آنچه از خشت آجر گل سنگ شاخه های درخت و جز آنها در اطراف محوطه ( خانه باغ زمین و غیره ) بنا کنند . یا دیوار خانه وروزن شدن خراب شدن خانه یا دیوار کوتاه دیدن عاجز وزبون دیدن .

فرهنگ معین

[ په . ] (اِ. ) ۱ - جداری از سنگ ، چوب ، آجر و غیره که اطراف خانه ، زمین و باغ و غیره به جهت محصور کردن و حفاظت آن بنا می کنند. ۲ - حایل میان دو چیز. ، ~ کسی کوتاه بودن کنایه از: زبون و ناتوان بودن . ، ~حاشا بلند بودن کنایه از: همه چیز را آسان انکار ک

فرهنگ عمید

آنچه از خشت و گل یا سنگ یا آجر یا چیز دیگر در کنارۀ زمین یا چهار سمت خانه یا حیاط درست کنند و جایی را با آن محصور سازند.

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] دیوار بنایی عمودی از سنگ یا مانند آن است .
دیوار بنایی صاف و عمودی از سنگ، گل، آجر و مانند آنها می باشد.

کاربرد دیوار در فقه
از احکام آن در بابهایی نظیر طهارت، صلات، حج، صلح، اجاره، احیاء موات، حدود و دیات سخن گفته اند.

طهارت و دیوار
تخلی پشت دیوار مکروه است.

زمین از مطهرات است که کف پا و ته کفش نجس با راه رفتن روی آن پاک می گردد.
در اینکه مسح کف پا و ته کفش بر دیوار نیز همین حکم را دارد یا نه، اختلاف است.
تیمم بر دیوار گِلی صحیح است.

صلات و دیوار
...

دانشنامه عمومی

دیوار سازه ای است که وظیفه نگهداری منطقهٔ مشخّص، سقف یا بار را دارد. هم چنین دیوار به معنای «حائل میان دو چیز» است.
دیوار گلی یا دای: که از گل مخصوصی به نام گل دای ساخته می شود. گل دای به گلی گفته می شود که مقدار آب آن کمتر از سایر گل ها است و خاک آن فاقد شنهای ریز است. برای ساخت دای ابتدا ردیفی از گل دای به ارتفاع حداقل چهل سانتیمتر ساخته می شود. پس از خشک شدن این ردیف ردیفی دیگر روی آن قرار داده می شود تا در نهایت دیوار تکمیل شود. به هر کدام از این ردیف ها یک چینه گفته می شود. برای استقامت دای، ضخامت چینه های پایین بیشتر از چینه های بالا است، که در نتیجه سطح مقطع دای برخلاف دیوار خشتی که مستطیل است به شکل ذوزنقه است. در اثر عبور راه آهن از مناطق کوهستانی و مجاورت با رودخانه ها بمنظور حفظ و تحکیم خاکریز و بستر خط از دیوارهای مختلف استفاده می گردد. این دیوارها بیشتر به صورت وزنی بوده و برحسب محل به صورت بتنی یا سنگی احداث می گردد که در بیشتر مناطق راه آهن به صورت سنگی است.
دیوار بالی: دیواری است که به صورت حاده نسبت به پایه ها در طرفین پل ساخته می شود و در مواردی که آب مسیر خود را بدون کمک دیوار می تواند طی کند، جلوی ریزش خاکریز را می گیرد.
دیوار برگشتی: دیواری است که به طور موازی با محور خط و عمود برپایه ها ساخته می شود که بر روی پل های کوچک با خاکریز بلند مورد استفاده قرار می گیرد.
دیوار ربع مخروطی: این دیوار در مواقعی که ارتفاع پایه ها زیاد باشد از شسته شدن خاکریز طرفین پایه جلوگیری می نماید.
دیوار هدایت آب: این دیوار از فاصله دور سیلاب ها را جمع کرده و به دهانه پل هدایت می نماید. در مواقعی به کار می رود که حوزه آبریز تقریباً سطح نو در بارنگی های شدید ممکن است سیلاب بطرف خاکریز حرکت و به آن آسیب برساند.
دیوار ضامن: برای جلوگیری از رانش خاکریز در پای خاکریزها احداث می شود و چنانچه شیب طبیعی زمین خیلی زیاد باشد از دیوار ضامن از خشکه چینی پشت استفاده می شود.
دیوار حایل: این دیوارها در جلوی ترانشه ها احداث می گردد؛ و چون زمین پشت دیوار دست نخورده و طبیعی است و چسبندگی لازم را دارد ابعاد این دیوار از دیوار ضامن کوچکتر است.
دیوار پوششی: برای پوشش ترانشه هایی که جنس سخت دارند بکار می رود فشار وارده به دیوار پوششی خیلی ناچیز است.
دیوار ساحلی: این دیوارها در ساحل رودخانه جهت هدایت آب به دهانه پل و جلوگیری از پخش شدن آب در مواقع طغیان رودخانه معمولاً در خط الزامی ساحل ایجاد می شود.
عکس دیوارعکس دیوارعکس دیوارعکس دیوارعکس دیوارعکس دیوار

دیوار (آلبوم). دیوار ( به انگلیسی: The Wall ) نام یک آلبوم دو دیسکهٔ مفهومی/راک اپرا از گروه موسیقی پراگرسیو راک انگلیسی، پینک فلوید است که در سال ۱۹۷۹ به عنوان یازدهمین آلبوم رسمی گروه، عرضه شد.
آل میوزیک گاید پیوند
بلندر پیوند
رولینگ استون ( مطلوب ) پیوند
• «آجری دیگر در دیوار ( بخش ۲ ) »پخش: نوامبر ۱۹۷۹
• «بی حس و راحت»پخش: ۱۹۷۹
• «بدو بزن به چاک»پخش: ۱۹۸۰
با پیروی از خط سیر آلبوم های پیشین شان، دیوار یک آلبوم مفهومی است - خصوصاً این آلبوم به طرز وسیعی با موضوع انزوا از دوستان یک شخص سروکار دارد. این موضوع تا درجهٔ زیادی از توری که در سال ۱۹۷۷ برای تبلیغ آلبوم جانوران گذاشته شده بود الهام گرفته شد؛ با ملاحظه به حادثه ای که در آن هنگامی که تشویش راجر واترز از شخصی که در حال بالا آمدن از تور سیمی بود، موجب شد که او از گروه و تماشاگران جدا شود و به نقطه ای برسد که با یک سیلی به صورت هوادار زند. این موضوع او را به این جا رساند که از وجود چنین دیواری به شدت تاسف خورَد و درعوض باعث شد که او آلبوم بعدی گروه را بر اساس موضوع انزوا از دیگران بنا گذارد. با این موضوع بارز تیره تر، دیوار شامل یک صدای شاخص ناخوشایندتر و تئاتری تر نسبت به آثار قبلی آنان بود.
دیوار یک آلبوم اپرای راکی است که بر شخصیت «پینک» متمرکز شده است. در این آلبوم که تا حد زیادی به زندگی شخصی راجر واترز مرتبط است، پینک در زندگی از سال های اولیه کشمکش هایی دارد؛ پدرش را در جنگ از دست می دهد ( یخ نازک ) ، از طرف معلمان بدرفتاری می بیند ( خشتی دیگر در دیوار ) ، به وسیلهٔ یک مادر بیش از حد حفاظتی تربیت می شود ( مادر ) ، و زنش او را ترک می کند ( اکنون مرا ترک مکن ) - که همگی عواملی برای انزوای پینک از جامعه هستند؛ که به طور سمبلیک به «دیوار» ربط داده می شوند.
موضوع های برجستهٔ آلبوم، علل و دلالت های ضمنی انزوای بر خود تحمیل شده است، که با عنوان سمبلیک دیوار، نمادپردازی شده است. آهنگ های آلبوم، خط سیر بسیار نزدیکی را خلق می کنند؛ که طرح کلی حوادث را در زندگی قهرمان داستان، پینک، نمایش می دهند. پینک پدر خود را در بچگی از دست می دهد ( پدر خود واترز در انزیو در طی جنگ جهانی دوم کشته شد ) ، به وسیلهٔ مادر بیش از حد حفاظتی اش خاموش نگه داشته می شود، و در مدرسه از طرف معلمان مستبد و توهین گر، مورد ستم قرار می گیرد، که هر کدام از این ها ضربهٔ روحی شدیدی به او می زند و به «آجری دیگر در دیوار» تبدیل می شود. در بزرگسالی، پینک به یک ستارهٔ راک تبدیل می شود، اما روابط او با بدعهدی و طغیان های خشونت، صدمه می بیند. هنگامی که ازدواج او از هم می پاشد، پینک ساختن دیوار را خاتمه می دهد و انزوای خود را از تماس های انسانی تکمیل می کند.
عکس دیوار (آلبوم)عکس دیوار (آلبوم)

دیوار (ابهام زدایی). دیوار ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
• دیوار، سازه ای محکم
• دیوار ( وبگاه )
دیوار برلین
دیوار بزرگ چین
• دیوار ( آلبوم ) ، نام آلبومی از گروه پینک فلوید
• دیوار – کنسرت در برلین، نام کنسرتی خیریه از راجر واترز در ۱۹۹۰
• دیوار پینک فلوید ( فیلم ) ، نام فیلمی بر اساس آلبوم دیوار پینک فلوید
• دیوار ( فیلم ۱۳۸۶ ) ، نام فیلمی ایرانی به کارگردانی محمدعلی طالبی
• دیوار ( فیلم ۱۹۷۵ )
• دیوار ( فیلم ۲۰۰۴ )
• دیوار ( مجموعه داستان )

دیوار (فیلم ۱۳۸۶). دیوار عنوان فیلمی اجتماعی به کارگردانی و نویسندگی محمدعلی طالبی محصول سال ۱۳۸۶ است.
ستاره دختر بیست ساله ای است که پس از مرگ پدرش ـ که با موتورسواری روی دیوار مرگ گذران زندگی می کرده ـ زندگی سخت و فقیرانه ای با مادرش اعظم و برادر کوچک ترش شهاب دارد. شهاب اکنون حرفه پدر را ادامه می دهد اما به دلیل بی علاقگی و ناشی بودن، مشتری چندانی ندارد و از همین رو محمود که با پدر شهاب و ستاره شریک بود تصمیم به بستن و تعطیلی دیوار مرگ می گیرد و پس از افتادن شهاب از دیوار و شکستگی پایش، در این امر راسخ تر می شود. ستاره با اصرار زیاد به محمود می قبولاند که خودش توانایی این حرفه را دارد و پس از تمرین فراوان، کارش با استقبال فراوان مشتریان و رسانه ها روبرو می شود. اعظم و شهاب پس از آنکه ماجرا را می فهمند ابتدا او را از این کار منع می کنند اما با اصرار محمود قانع می شوند؛ تا آنجا که شهاب هم پس از بهبودی پایش، ستاره را در موتورسواری روی دیوار همراهی می کند. استقبال از درخشش ستاره، برخی سرمایه گذاران را برمی انگیزد تا به او پیشنهاد کنند کارش را در خارج از کشور نیز عرضه کند. اما در آستانه عزیمت به خارج، ناگهان دیوار مرگ به حکم دادگاه توسط نیروی انتظامی تعطیل می شود و علت این تعطیلی نیز مسأله دار بودن موتورسواری یک دختر جوان اعلام می شود. ستاره تلاش می کند این مانع را از سر راه بردارد اما به نتیجه نمی رسد. برای همین به راه حل تازه ای فکر می کند.
عکس دیوار (فیلم ۱۳۸۶)

دیوار (فیلم ۱۹۶۲). «دیوار» ( انگلیسی: The Wall ) فیلمی در فیلم مستند به کارگردانی Walter de Hoog است.
• Hearst Metrotone News
• U. S. Information Agency
• دفتر ملی بایگانی و مدارک آمریکا
• National Film Preservation Foundation

دیوار (فیلم ۱۹۶۶). دیوار ( به هندی: Devar ) فیلمی محصول سال ۱۹۶۶ و به کارگردانی موهان سیگال است. در این فیلم بازیگرانی همچون درمندرا، شارمیلا تاگور، دون ورما ایفای نقش کرده اند.
عکس دیوار (فیلم ۱۹۶۶)

دیوار (فیلم ۱۹۶۷). «دیوار» ( فرانسوی: Le Mur‎ ) یک فیلم است که در سال ۱۹۶۷ منتشر شد.

دیوار (فیلم ۱۹۷۵). دیوار ( به انگلیسی: deewaar ) فیلمی است هندی با بازیگری آمیتاب باچان که در سال ۱۹۷۵ ساخته شده است.
ویجی که در دوران جوانی کارگر ساده اسکله بود پس از مدتی تبدیل به یکی از تبهکاران بزرگ می شود در حالی که راوی برادر کوچکش پلیسی تحصیلکرده است. اما در انتها مادرشان کدام یک را بیشتر دوست خواهد داشت…
برنده ۷ جایزه
عکس دیوار (فیلم ۱۹۷۵)

دیوار (فیلم ۲۰۰۴). دیوار ( به انگلیسی: deewaar ) فیلمی است هندی با بازیگری آمیتاب باچان که در سال ۲۰۰۴ ساخته شده است.
داستان فیلم در مورد گروهی از اسرای هندی در پاکستان است که بیش از ۳۰ سال است که اسیرند
عکس دیوار (فیلم ۲۰۰۴)

دیوار (فیلم ۲۰۱۷). دیوار ( به انگلیسی: The Wall ) فیلمی فیلم جنگی است به کارگردانی داگ لیمان محصول ۲۰۱۷ آمریکا. فیلمنامهٔ دیوار را دوین وارل نوشته و آرون تایلر - جانسون . جان سینا در آن نقش آفرینی کرده اند.
• آرون تایلر - جانسون
• جان سینا
• لیث ناکلی
فیلم داستان دو سرباز آمریکایی است که در جریان جنگ عراق به دام جوبا ( تک تیرانداز ) خبره عراقی گرفتار شده اند.
عکس دیوار (فیلم ۲۰۱۷)

دیوار (مجموعه داستان). دیوار ( به فرانسوی: Le Mur ) نام یک کتاب ادبی است که توسط ژان پل سارتر، نویسندهٔ اهل فرانسه نوشته شده است. این کتاب یکی از آثار مشهور ادبی جهان است.
این کتاب از چند مجموعه داستان تشکیل شده است که به ترتیب عبارتند از: دیوار، اتاق، هروستراتوس، صمیمیت، و کودکی یک رهبر.
چند مترجم این اثر را به فارسی ترجمه کرده اند: پرویز شکیب ( تهران: شهریار، بی تا. ) ، صادق هدایت ( ۱۳۲۴ ) ، داریوش سیاسی ( ۱۳۴۹ ) و ابوالحسن نجفی ( در گزیدة داستانهای کوتاه نویسندگان معاصر فرانسه. ۱۳۶۶ ) .
عکس دیوار (مجموعه داستان)

دیوار (مجموعه شعر). دیوار مجموعه شعری از فروغ فرخزاد و شامل ۲۵ قطعه شعر است.
• گناه
• رؤیا
• نغمهٔ درد
• گمشده
• اندوه پرست
• قربانی
• آرزو
• آبتنی
• سپیدهٔ عشق
• بر گور لیلی
• اعتراف
• یاد یک روز
• موج
• شوق
• اندوه تنهایی
• قصه ای در شب
• شکستِ نیاز
• شکوفهٔ اندوه
• پاسخ
• دیوار
• ستیزه
• قهر
• تشنه
• ترس
• دنیای سایه ها
این یک مقالهٔ خرد ادبیات است. می توانید با گسترش آن به ویکی پدیا کمک کنید.
عکس دیوار (مجموعه شعر)

دیوار (مجموعه تلویزیونی). دیوار یک مجموعه تلویزیونی محصول سال ۱۳۹۱ به کارگردانی سیروس مقدم، نویسندگی سعید نعمت الله و تهیه کنندگی الهام غفوری می باشد که از شبکه یک پخش شد.
این مجموعه در ۱۳ قسمت ۴۸ دقیقه ای تهیه شده است. جمیل، رئیس یک باند تبهکاری است که توسط همسر خواهرش، سرهنگ یونس سبزی به زندان افتاده است. او ۱۵ سال زندان بوده است. او در آستانه رهایی از زندان، از دلبستگی میان دخترش ( خورشید ) با پسر سرهنگ سبزی ( امیرحسین ) مطلع می گردد و با اینکه کینه و نفرت نسبت به یونس، سرتاسر وجودش را گرفته، با ازدواج فرزندانشان موافقت می کند. اوکه در تمام این سال ها به انتقام فکر می کرده، در روز عقد دخترش از زندان آزاد می شود و …
آتیلا پسیانی
مهدی سلطانی
فریبا کوثری
مهرداد صدیقیان
کامران تفتی
تینا آخوندتبار
• جمشید صفری
حمیدرضا هدایتی
• الهه حسینی
• امیر حمیدزاده
• علیرضا مهران
• نوید پورفرج
عکس دیوار (مجموعه تلویزیونی)

دیوار (وبگاه). دیوار وبگاه و اپلیکیشن نیازمندی های اینترنتی و بستری برای خرید و فروش کالاهای نو و دست دوم و ارائه خدمات در ایران است که در سال ۹۲ راه اندازی شد. بنیان گذار دیوار با نام شرکت آگه پردازان هوشمند، حسام آرمندهی است و هم اکنون زیرمجموعه شرکت توسعه فناوری اطلاعات هزاردستان است.
آگهی نیازمندی های میلیون ها ایرانی سراسر کشور از طریق اپلیکیشن های اندروید، آی اواس و همچنین وب سایت دیوار دریافت و ارائه می شوند.
امکان ثبت آگهی در تمامی استان های ایران و شهرهای بزرگ آن فراهم وجود دارد تا کالا یا خدمات خود را با تفکیک منطقه و محله خود در دیوار ثبت نمایند. در سال ۱۳۹۵ امکان ثبت آگهی در ۴ شهر کابل، هرات، قندهار و مزار شریف افغانستان توسط دیوار فراهم شد با این حال امکان استفاده از دیوار در حال حاضر محدود به ایران می شود. بنا به گزارش سالانه دیوار، ۱۲۹/۵ میلیون آگهی توسط ۱۸/۹ میلیون کاربر در سال ۱۳۹۹ منتشر شده است.
حسام آرمندهی در سال ۱۳۸۹ که برای ادامه تحصیل به سوئد رفته بود، خرید و فروش از وب سایتی مشابه دیوار را در کشور سوئد تجربه می کند. و خود او یک دستگاه تبلت را از طریق آن پلتفرم معامله کرده بود؛ بنابراین جرقه شکل گیری دیوار در آنجا در ذهنش شکل می گیرد. اما ایده راه اندازی دیوار ابتدا در بهار ۱۳۹۱ بین حسام آرمندهی، بنیان گذار کافه بازار و رضا محمدی شکل گرفت. آن ها به فکر یک اپلیکیشن با رابط کاربری ساده بودند که نیازهای انتشار و پیدا کردن آگهی های آنلاین را برطرف کند. چند ماه بعد ابتدا اپلیکیشن اندروید دیوار آماده شد. دیوار در ابتدا بیش از همه برای خرید و فروش کالای دست دوم مورد استفاده قرار می گرفت تا اینکه به مرور دسته بندی خدمات هم اضافه شد. در پاییز همان سال، وبگاه دیوار با قابلیت محدود نمایش آگهی ها شروع به کار کرد.
از سال ۱۳۹۲ اپلیکیشن تجربه کاربری اپلیکیشن اندروید بهینه تر شد و امکاناتی مثل فیلتر کردن به آن اضافه شد. همچنین کاربران امکان انتشار آگهی را با استفاده از سرویس وب سایت هم پیدا کردند. همزمان با افزایش کاربران دیوار توسعه فنی و زیرساخت ان نیز آغاز شد. دو سال پس از راه اندازی، دیوار پلتفرم مهمی در انتشار و جست وجوی آگهی های برخط تبدیل شد. در ابتدای سال ۱۳۹۳، رکورد انتشار ۴۰ هزار آگهی در روز شکسته شد. در میانه های سال، دیوار به رتبه ۱۰۰ در فهرست الکسای برترین وب سایت های ایرانی رسید. در سال ۱۳۹۴، اپلیکیشن دیوار بازنویسی کامل شد و ضمن بهبود تجربه کاربری سرویس چت درون برنامه ای نیز اضافه شد. در ان سال دیوار به رتبه ۲۴ الکسا در میان برترین وب سایت های ایرانی رسید. در سال ۱۳۹۵ دیوار از عدد ۱۳۰ هزار آگهی در روز عبور کرد. همچنین تعداد کارکنان آن در سال ۱۳۹۶ به بیشتر از ۱۰۰ نفر رسید. در همان سال، بیش از ۲۵ میلیون کاربر به صورت ماهانه و فعال از دیوار استفاده می کردند. در سال ۱۳۹۸ دیوار ۱۰۰ درصد سهام پلتفرم آی هوم را نیز خریداری کرد. در سال ۱۳۹۹ دیوار فروشگاه ها نیز به خدمات دیوار اضافه شد. بنا به گزارش سالانه دیوار در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۲۹/۵ میلیون آگهی توسط ۱۸/۹ میلیون کاربر در شده است و اپلیکیشن آن در ۴۴ میلیون دستگاه نصب شده است.
عکس دیوار (وبگاه)عکس دیوار (وبگاه)
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

جدول کلمات

لاد

فارسی به عربی

حائط , ستارة , سیاج

پیشنهاد کاربران

دیوار امروز در فارسی باستان ترکیب دو واژه ی دیو و بارو است که روی هم دایوبارو خوانده میشد یعنی بارو و حصار یا پرچینی که مانع ورود درندگان و دیوانگان و دشمنان به خانه میشود
دیوار دو بخشی است
دیو - آر
در شاهنامه در داستان هوشنگ و تهمورث اشاره بدان شده که سازه ای از سنگ و گچ است مهندسی ساز که همانگونه که پیداست دیوان ( بیگانگان ) آن را برای ایرانیان آورده اند
و واژه ی آر همان آوردن است
در زمان گذشته به دلیل اینکه پشت بام خانه ی پایینی حیاط خانه ی بالایی می بود وقتی کسی از کنار آنها می گذشت تصویری به مانند دیو را تشکیل می داد /دیوار :به مانند دیو
یعنی دیوار ، حصار همین ده ساله میرم زبان اهل یاسوج
دیوار : در یکی گویشهای غربی استان اصفهان به دیوار دِژار می گویند. و احتمالا دیوار تحریف دژار و به معنی دیوار قلعه باشد.
دکتر کزازی در مورد واژه ی "دیوار " می نویسد : ( ( بر پایه ی آنچه نخست بار در روزگار جمشید، دیو دیوار ساخته است، این واژه را برآمده از دیو دانسته اند. اما این ریشه شناسی از گونه ای است که آن را ”ریشه شناسی مردمی“ می نامیم و پایه ی زبانشناختی ندارد. به گمان بسیار، دیوار از ستاک باستانی ور war درسانسکریت و اوستایی برآمده است، به معنی ”گرد چیزی را گرفتن “و ”چیزی را پوشانیدن“. ریختی کهن تر از ”دیوار“، بر این پایه، دیدوار dīdvār می توانسته است بود، بر آمده از دئده واره daida - wāra. دئده daida ریخت پارسی باستان از دئزه در اوستایی است که در واژه ی نیکْ شناخته ی پئیری دئزه pairī daēza به کار برده شده است. ”دئده “ یا ” دئزه “ به معنی توده و چینه های خاک و سنگ بوده است و در پی آن، ” پئیری دئزه“ که نام بهشت آریایی و ایرانی است به معنی جایی که گِرداگرد ِآن با چینه های خاک و سنگ فرو گرفته و پوشیده شده است. بر این پایه، دئده واره که سرانجام در پارسی دری به ریخت ”دیوار“ درآمده است، به معنی فرو پوشنده با چینه های سنگ و خاک است. نغز آن است که در زبان های خاوری ایران هنوز، ”دیوار“ در ریختی به کار برده می شود که به ریخت اوستایی واژه نزدیک است؛ نمونه را، در گویش سمنانی، دیوار را ”دزوار“ می گویند که نزدیک به دئزه واره daēza - wāra است، واژه ای که ریخت باستان شناسی دیوار در اوستایی می توانسته است بود. ستاک ”ور“ را که در دیوار نهفته است، در واژه ی ”بارو“ و ”باره“ نیز باز می توانیم یافت. . . . ) )
( ( به سنگ و به گچ دیو دیوار کرد
نخست از برش هندسی کار کرد؛ ) )
( نامه ی باستان ، جلد اول ، میر جلال الدین کزازی ، 1385، ص 268. )

دوستان واژه دیوار از دیو ور میاد ور همان وال انگلیسی هست یعنی چیزی که مانع ورود دیو میشه بارو هم از ریشه ور هست همینطور گلمنظور از گل همان چیز است که از کوفتن خاک و اب پدید می اید در اوستا امده با رسدن سرما خداوند به جمشید دستور داد به مخلوط کردن اب و خاک ور بسازد. در پارسی و به گ بدل میشه مانند ورده که در اوستا هست و وارد عربی شده تبدلی به گل شده ویشتاسب شده گشتاسب البته ر هم به ل بدل میشه مانند کرباس که کلباس هم میگن در انگلیسی ر به ل بدل شده ور شده وال mehrshadshahidi@gmail. Com
دیوار واژه ای ایرانی که ترکان و مغولان از زبانهای ایرانی قرض گرفته و بکار میبرند. . .

کردی اوستایی ( کرمانج ) دیوارd�war
پارسی. . . . دیوار
دیوار یک واژه ی فارسی است.
داوار در ترکی هم به معنی گوسفنده، و ربطی به دیوار ندارد.
تاخار به معنی =گذاشتن
داغار ( به این شکل معنی ندارد ) ، یا داغلار به معنی =کوه ها
داوار هم به معنی =گوسفند.
دیوار هیچ ربطی به زبان زیبای ترکی ندارد، و فارسی است.

و خیلی مضحک و خنده داره که می گویند یوار تورکیه.
تیغه

دیواری که از خشت خام یا آجر سازند و آنها را از پهنا پهلوی هم قرار داده محکم کنند. ( ناظم الاطباء ) . دیواری که ستبری آن ستبری یک خشت است. دیواری که از یک خشت پخته یا خام کرده باشند با خشتهای عمودی نهاده، یعنی قطر دیوار همان قطر خشت باشد. دیواری که قطر آن تنگ ترین بعد خشت یا آجر و امثال آن باشد. ( از یادداشتهای مرحوم دهخدا ) .
دیوار :حصار. اوار. بارو. جدار.
دیوار میشه wall
ریشه شناسیِ واژه یِ دیوار:
در زبان اوستاییِ ( اوزدَئیزا ) به چمِ ( پشته، کُپه، کومه، انباشته ) بوده است که پیشوندِ ( اوز ) به چمِ ( بالا، دربالا، بیرون، به بیرون ) است و واژه ( دئیزا ) از دو تکواژ ( دئیز ) و ستاک سازِ ( آ ) ساخته شده است. واژه ( دئیز ) با واژه ( دژ ) به چمِ ( بارو، برج، کلات ) همریشه است و در زبان سانسکریت ( دِها - ) و در زبانِ پارسیِ میانه واژه ( دیوار ) را داریم.
در رویه 68 از ( Avestan Architecture: A Descriptive Etymological Lexicon ) آمده است:
دیوار
سپاس از کاربر علی باقری که بسیار رسا و زیبا نوشتند.
دیوار کلمه ای تورکی است که از دورار تورکی گرفته شده که به معنی می ایستد واز فعل دورماق به معنی ایستادن گرفته شده و به مرور ر حذف و دوار شده و به صورت دیوار وارد فارسی شده است . دورار دوار دیوار
درود ُ سپاس
واژه های "باره و بارو" که به دیسه "وار" ساده می شوند به چم دیوار هستند ( مانندwall در انگلیسی ) و "دی" ساده شده دژ و دز.
دیوار در اصل به چم باروی دژ و برج است که کم کم این واژه پس از فراگیر شدن، به هر بارو و چینه ای گفته شده است.
بودن واژگان فراوان پهلوی - پارسی در ترکی، تنها یکی از شوند ( دلیل ) های پرشماری ست که نشان دهنده این نکته است که زبان پهلوی، زبان کهن نیاکان مردم آذربایگان، گذرگاهی بوده برای راهیابی واژگان ایرانی به ترکی.
خودتان بنگرید:
در رویه یِ 297 از نبیگِ ( فرهنگِ ریشه هایِ هندواروپاییِ زبانِ فارسی ) آمده است:
دیوار
شاید
دید وار باشه
دیوار دگرگون شده واژه دیو دار است و به چم نگهدارنده دیو است. به این چم که جلوی درون شدن دیوها و دشمنان را میگیرد.
دیوار یک واژه با ریشه ترکی است و از دو جزء دی و وار تشکیل شده است. دی یعنی زره و حصار . وار یعنی داشتن. دیوار یعنی حفاظ داشتن.
اثری از ژآن پل سارتر
دیوار یک واژه بسیار کهنه می باشد بنابراین نمی توان عین واژه ها رو به دو واژه دی وار یا دیو وار یا دیو ار بخش بندی کرد. هرچند کمک به ریشه شناسی میکند اما شاید باعث گمراهی شود

دیو وار به نگر بنده از دژوار امده که به چم ( دژ = محافظ / مدافع ) ( وار / بار = بزرگ و سنگین ) می باشد = مدافع بزرگ
واژه بارو به چم دیواره های بزرگ نیز از همینجا آمده بارو = بسیار روی هم انباشته شده = بزرگ و سنگین که در گذشته به دلیل بهره برداری از واژه و به جای ب به آن وار گفته می شده نه بار پس در دیوار = دژ بار = دژ سنگین = محافظ سنگین
واژه دژ را در def لاتین هم میتوان دید به چم مدافع یا محافظ ( defence ) یا به چم بزرگ در dewil که دوستان اشاره کردند . و گویا واژه دیو هم به چم اهریمن بزرگ نیز از آن امده یعنی دگردیسی از دژ بوده که به انها به ریخت دیو گفته شده است.

اگر وان را چشمه بدانیم پس دیوان = سرچشمه بزرگ => دیوان حافظ سرچشمه بزرگ حافظ که اشاره به مجموعه سروده های حافظ دارد و هر چیزی که از چیزی سرچشمه بگیرد صفت انرا با خود دارد و دیوانه آنگاه میشود دیو صفت= و ویژگی دیو به بزرگی و شیطنت آن است و چون به کسی که کار غیر عقلانی انجام میدهد گویند پس اینجا شیطان وان و شیطان صفت معنی می دهد.

در کل دژ / دیو / دیف همگی به چم مدافع و بزرگ می باشند و از اینرو که دیو ها اهریمنانی بزرگ چثه هستند این واژه را روی انان نیز بعدها بکار بردند یا شایدم وارونه آن درست باشد . چون انسان ابتدا با دیو و پری آشنا شد و بعد ها شهر نشینی اغاز شد و به دلیل جثه بزرگ به بارو های بزرگ دیو یا دژ گفتند
در زبان مازندرانی به دیوار دیفار میگویند و این هم خودش نشان دهنده مدافع سازی در برابر دشمنان میباشد
دیوار از فعل akmak تورکی به معنای راست کردن گرفته شده، چون فعل دیگری در تورکی وجود نداره و از طرفی همه ی واژه های دنیا ریشه تورکی دارن
پیوستِ دیدگاههایِ پیشینم:
"دیوار" خود برگرفته از دو تکواژِ " دی" و " وار" است.
1 - "دی":
"دی" با " دئِز" در اوستایی ( ریشه یِ واژه یِ دژ ) و " دیدا" در پارسیِ باستان همریشه است و همان کارایی را دارد که پیشوندِ " de" در واژگانی همچون " defence" در زبانهای اروپایی دارد.
2 - "وار":
در اوستایی " پئیری وارَ" به چمِ " دیوار، پرچین" بوده است که پیشوندِ " پئیری" در اوستایی همان پیشوندِ " پیرا" و با اندکی چشم پوشی "پَر" در پارسیِ کُنونی است که در خود واژه یِ " پَرچین" نیز پیشوندِ " پَر" بکار رفته است و آنچه می ماند "وارَ" است که با واژگانِ " بار، بارو" همریشه است.
در اوستایی "وارَ" به چندین چمار ( =معنا ) بوده ولی آنچه به واژه یِ " پئیری وارَ" یا "دیوار" باز میگردد:
1 - بار
2 - پناهگاه، نگهداری، حفاظت و پشتیبانی
است.
پَسگَشت ( references ) :
رویه هایِ 863 ، 1314 و 1315 از نبیگِ "فرهنگِ واژه های اوستا"
دیواردیوار
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما