برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1580 100 1
شبکه مترجمین ایران

خواب

/xAb/

مترادف خواب: احلام، چرت، خفتن، رویا، قیلوله، نوم، هجوع ، پرز، غفلت ، بی خبر، غافل

متضاد خواب: بیداری، هشیاری

معنی خواب در لغت نامه دهخدا

خواب. [ خوا / خا ](اِ) نقیض بیداری. نوم. حالت آسایش و راحتی که بواسطه ٔ از کار بازآمدن حواس ظاهره و فقدان حس در انسان و سایر حیوانات بروز می کند. (ناظم الاطباء). واگذاشتن نفس استعمال حواس را به واگذاشتی طبیعی. منام. حثاث. رقد. رقود. رقاد. هجعت. کری. سبات. نعاس. (یادداشت بخط مؤلف ) :
توانگر بنزدیک زن خفته بود
زن از خواب شلپوی مردم شنود.
بوشکور بلخی.
گوسفندیم و جهان هست بکردار نغل
چون گه خواب شود سوی نغل باید شد.
رودکی.
باز کرد از خواب زن رانرم و خوش
گفت دزدانند و آمد پای پش.
رودکی.
زیر خاک اندرونت باید خفت
گرچه اکنونت خواب بر دیباست.
رودکی (از تاریخ بیهقی ).
برین کینه آرامش و خواب نیست
بمانند چشمم بجوی آب نیست.
فردوسی.
از آن خاک برخاست شد سوی آب
چو مستی که بیدار گردد ز خواب.
فردوسی.
دلش گشت پربیم و سر پرشتاب
وز او دور شد خورد و آرام و خواب.
فردوسی.
چنان نمود به ما دوش ماه نو دیدار
چو یار من که کند گاه خواب خوش آسا.
بهرامی.
ز جنگ شار سپه را بجنگ رای کشید
ز خواب خواست همی کرد رای بیداری.
فرخی.
نه از خواب و از خورد بودش مزه
نه بگسست از چشم او نایزه.
عنصری.
عاشق از غربت بازآمد، با چشم پرآب
دوستگان را بسرشک مژه برکرد ز خواب.
منوچهری.
نیز چه خواهی دگر خوش بخور و خوش بزی
انده فردا مبر گیتی خواب است و باد.
منوچهری.
خرد را می ببندد چشم را خواب.
(ویس و رامین ).
نیمه شب بیدار شدم و هرچند حیلت کردم خوابم نیامد. (تاریخ بیهقی ). ایشان را نمایند پهنای گلیم تا بیدار شوند از خواب. (تاریخ بیهقی ).
از این خواب اگر کوته است ار دراز
گه مرگ بیدار گردیم باز.
اسدی.
بخانه درون خواب و در گور خواب
به بیداریت پس کی آید شتاب.
اسدی.
حکیمان خواب ...

معنی خواب به فارسی

خواب
۱ - ( اسم ) حالتی توام با آسایش و آرام که بر اثر از کار باز ماندن حواس ظاهر در انسان و حیوان پدید آید نوم مقابل بیداری یقظه . ۲ - غفلت . ۳ - پرز جامه ( مانند مخمل ) . ۴ - ( صفت ) خوابیده : حسن خوابست . یا خواب خرگوش . غفلت تغافل فراموشی . یا خواب خرگوشی . خواب خر گوش . یا خواب غفلت . غفلت و تغافل ( که بمنزل. خواب است ) .
[hibernation , sleep mode] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] حالتی که در آن پس از انتقال محتویات حافظۀ موقت به حافظۀ ثابت، رایانه بدون فعالیت باقی می ماند تا بتوان پس از مدتی روند کار برنامه ها را بدون تغییر از سر گرفت
خواب پریشان رویای ناراحت کننده
( صفت ) آنکه مایل بخواب است یا خواب کامل نکرده و رخوتی مخصوص احساس میکند : (( وقتی وارد اطاق شدم گیج و خواب آلود بود ))
خواب آلود
( صفت ) آنکه مایل بخواب است یا خواب کامل نکرده و رخوتی مخصوص احساس میکند : (( وقتی وارد اطاق شدم گیج و خواب آلود بود ))
آنکه بسیار خسبد خواب آلو
حالت خواب آلوده
بحالت خواب آلوده در آمدن عمل خواب آلوده .
( صفت ) آنکه مایل بخواب است یا خواب کامل نکرده و رخوتی مخصوص احساس میکند : (( وقتی وارد اطاق شدم گیج و خواب آلود بود ))
خوابناک خواب آلود
حالت خواب آلوده عمل خواب آلوده
خواب گرفتن کسی را
( صفت ) آنچه تولید خواب کند : داروی خواب آور .
[hypnotic] [پزشکی] دارویی که باعث خواب شود
خواب ...

معنی خواب در فرهنگ معین

خواب
(خا) [ په . ] ۱ - (اِ.) حالتی توأم با آسایش و آرامش که بر اثر از کار بازماندن حواس ظاهر در انسان و حیوان پدید آید. ۲ - (ص .) غافل ، بی خبر. ۳ - جهتی که پرز، مو یا پشم در آن به آسانی روی هم افتد. ، ~ خرگوشی کنایه از: غفلت و بی خبری . ، ~ هفت پادشاه را
( ~. بَ تَ) (مص م .) خواب کسی را آشفتن .
(خا. گُ) (ص فا.) معبر، تعبیرکننده خواب .
( ~. نَ) (ص فا.) الهام شدن چیزی در خواب .
( ~. خا) (ص مر.) کفشی که پاشنة آن بخوابد. مق پاشنه نخواب .
( ~. خا) (اِمر.) پیراهن گشاد و راحت برای هنگام خواب .
( ~ِ خا) (اِمر.) تخت چوبی یا فلزی که روی آن می خوابند. ،~ تاشو تخت خوابی که بتوان سطح و پایة آن را روی یکدیگر جمع کرد و از آن به عنوان مبل استفاده کرد.
( ~. خا) (ص .) ویژگی جانورانی که در طول زمستان به خواب زمستانی می روند.
(شَ خا) (ص فا.) ۱ - آن که در شب جایی بخوابد. ۲ - مجازاً: روسپی که شب نزد کسی خوابد (مق . تک خواب ). ۳ - مردی که شبی با روسپی بیتوته کند.

معنی خواب در فرهنگ فارسی عمید

خواب
۱. حالت آسایش در انسان و حیوان که در طی آن حواس ظاهری انسان از کار می افتد.
۲. تصاویر، وقایع، و مناظری که هنگام خواب از ذهن انسان می گذرد، رؤیا.
۳. (صفت) [مجاز] بی خبر.
۴. جهتی که پُرز دارای تمایل به خم شدن به آن است.
۵. (اسم مصدر) رکود: خواب پول.
۶. (بن مضارعِ خوابیدن) = خوابیدن
* خواب دیدن: (مصدر لازم) گذشتن تصاویر، وقایع، و مناظری از ذهن انسان در هنگام خواب.
* خواب رفتن: (مصدر لازم)
۱. به خواب رفتن، در خواب شدن، خوابیدن.
۲. [مجاز] بی حس شدن دست یا پا به واسطۀ فشاری که بر آن وارد می شود.
خواب آلوده بودن.
۱. کسی که تازه از خواب بیدار شده و هنوز اثر خواب در او باقی است.
۲. کسی که خوابش می آید و مایل به خوابیدن باشد.
ویژگی آنچه خواب می آورد و سبب خوابیدن می شود: داروی خواب آور.
۱. کسی را با خواندن افسون یا به قوۀ مانیه تیسم خواب کردن.
۲. [قدیمی] بازداشتن کسی از خواب به وسیلۀ افسون و عزایم.
۳. (صفت) [قدیمی] ویژگی کسی که خوابش نمی برد.
راه رفتن در خواب.
کسی که تعبیر خواب می کند، معبّر.
کتابی که در تعبیر خواب نوشته می شود.
ویژگی کسی که در خواب ملهم شود و از جانب پیشوایان دین مطلبی به او الهام شود.
آن که نتواند بخوابد، کسی که به خواب نرود.
بستر، ...

خواب در دانشنامه اسلامی

خواب
خواب مقابل بیداری است. از آن به مناسبت در بسیاری از باب های عبادات و معاملات سخن رفته است.
بر خواب از آن جهت که موجب از کار افتادن قوای ظاهری همچون بینایی و شنوایی و نیز در ظاهر از دست رفتن شعور و آگاهی می‏گردد، آثاری مترتّب است که به مهم‏ترین آنها اشاره می‏شود.
← بطلان
کسی که در وقت نماز واجب خواب بوده، واجب است قضای نماز فوت شده را به جا آورد و در خصوص فوت نماز عشا علاوه بر قضا مستحب است فردای آن شب را به عنوان کفاره روزه بگیرد. برخی آن را واجب دانسته‏ اند.
کسی که در شب ماه رمضان با نیت روزه فردا خوابیده، روزه اش صحیح است، هرچند تمام روز در خواب باشد و یا حتّی چند روز بگذرد.
همچنین جنب اگر در شب ماه رمضان با نیّت غسل قبل از اذان صبح بخوابد و اتفاقاً تا صبح بیدار نشود، روزه‏ اش صحیح است.
حج گزاری که پس از نیّت وقوف در عرفات یا مشعر به خواب رفته و تمام وقت را در خواب بوده، وقوفش صحیح است؛ زیرا وقوف با یک لحظه نیز تحقّق می‏یابد.
آداب خواب
طهارت (وضو، غسل یا تیمم) داشتن، خواندن آیات، اذکار و دعاهای واردشده، مانند تسبیح حضرت زهرا سلام اللَّه علیها، ذکرهای تهلیل و استغفار هرکدام صد بار، خواندن سوره ‏هایی مانند مسبحات، تکاثر و توحید هنگام خوابیدن مستحب است. همچنین تخلی و مسواک زدن قبل از خواب استحباب دارد.
چنان که خواندن دعاهای وارد شده، از جمله دعای «الْحَمْدُ لِلَّهِ الّذی احْیانی بَعْدَ مَا اماتَنی وَ إلَیْهِ النُّشُورُ» و مسواک زدن بعد از بیدار شدن از خواب مستحب است.
خوابیدن بر پشت و طرف راست بدن، مستحب و بر رو وسمت چپ بدن مکروه است.
زیاد خوابیدن،
خوابیدن بین الطّلوعین (طلوع فجر تا طلوع خورشید)، بین نماز شب و طلوع فجر، در اوّل روز، پس از عصر و بین نماز مغرب و عشا مکروه است.
خواب میان روز (قیلوله) مستحب است.
خوابیدن در مسجد الحرام و مسجد النبی صلّی اللَّه علیه و آله، بلکه- بنابر قول منسوب به مشهور- در هر مسجدی، مکروه است. برخی، کراهت را به دو مسجد یاد شده اختصاص داده‏ اند. تنها خوابیدن، خوابیدن بر بامِ بدون حفاظ و در خانه بدون در و پرده کراهت دارد.

...


خواب در دانشنامه ویکی پدیا

خواب
مقابل بیدار(هماهنگی توانایی ارادی واگاهی نسبت به این توانایی) خواب عبارت است ازعدم توانایی ارادی درکنترل محیط فیزیکی و کاهش یا فقدان سطح هوشیاری، تعلیق نسبی ادراکات حسی و غیرفعال شدن تقریباً تمام عضلات ارادی در زمان استراحت به طوری که فعالیت بدن و ذهن تغییر کرده و توهم های بینایی جایگزین تصاویر واضح واقعی بشوند. در بین پستانداران، پرندگان، ماهیان و دیگر جانوران مراحل خواب و بیداری وجود دارد. خواب برای سلامت و بازسازی سیستم اعصاب، سیستم ایمنی و سیستم عضلانی_اسکلتی انسان ها و جانوران اهمیت دارد.
خواب REM (حرکت سریع چشم) که خواب فعال یا خواب متناقض (paradoxical) نیز خوانده می شود.
خواب NREM (به انگلیسی: non-REM حرکت غیرسریع چشم) که خواب آرام نیز خوانده می شود.
اختراع دستگاه نوار مغزی به دانشمندان اجازه داد تا به مطالعه خواب انسان، به روش هایی که پیش از آن ممکن نبود، بپردازند. در خلال دهه ۱۹۵۰ فردی به نام اوژن آسرینسکی که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بود، از این وسیله برای کشف آنچه امروز خواب REM خوانده می شود استفاده کرد. مطالعات بیشتر بر روی خواب انسان نشان داده است که خواب، از یک سری مراحل گذر می کند که الگوهای امواج مغزی در هر مرحله با یکدیگر متفاوت هستند.
خواب دارای دو نوع اصلی است:
در خلال نخستین مراحل خواب، ما هنوز نسبتاً بیدار و هشیار هستیم. مغز، امواجی تولید می کند به نام امواج بتا داراي فركانس بالا و دامنه پايين هستند. به مرور که مغز شروع به آرامش یافتن می کند، امواج کندتری به نام امواج آلفا متصاعد می شوند كه داراي دامنه بالا و فركانس پايين هستند. در طول این مدّت و هنگامی که هنوز کاملاً به خواب نرفته ایم ممکن است احساس عجیب و کاملاً واضحی را تجربه کنیم که توهمات پیش خواب نامیده می شود. مثال های متداول و شایع این پدیده عبارتند از احساس افتادن (پرت شدن) یا شنیدن این که کسی نام شما را صدا می کند. رویداد بسیار شایع دیگری که در این دوره زمانی وجود دارد، پرش میوکلونیک است. اگر تا کنون، بدون هیچ دلیل مشخص و خاصی، ناگهان بدنتان تکان خورده یا پریده است این پدیده ظاهراً عجیب را تجربه کرده اید. در عالم واقع، این پرش های میوکلونیک بسیار شایعند. ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

خواب در دانشنامه آزاد پارسی

خواب (sleep)
حالتی از ناهشیاری طبیعی. در فواصل زمانی منظم در بیشتر پستانداران و پرندگان رخ می دهد، هرچند گوناگونی قابل ملاحظه ای در میزان آن به چشم می خورد. خواب از زمستان خوابی متمایز است، زیرا روزانه رخ می دهد و کاهش بسیار سوخت وساز طی آن رخ نمی دهد. عملکرد خواب چندان روشن نیست. اشخاص محروم از خواب تحریک پذیر، ناهماهنگ، فراموشکار، دچار اوهام، و حتی روانی اند. در انسان، خواب با سطح هورمون ها و فعالیت الکتریکی ویژۀ مغز، شامل امواج دلتا که کاملاً با فعالیت مغز بیدار متفاوت است، ارتباط دارد. دوره های رِم (حرکت سریع چشم) با رؤیاها همراه اند و این دوره در فاصله های زمانی منظم خواب رخ می دهد. در این حالت، چشم زیر پلک ها به سرعت حرکت می کند. گونه هایی که دوره های متمایز خواب ندارند، مانند بیشتر بی مهرگان و ماهیان، در یک دورۀ مفروض ۲۴ساعته دارای فواصل منظم کاهش فعالیت اند. ممکن است دوره های طولانی خواب به منظور پنهان کردن گونه ها در مواقعی تکامل یافته باشد که گونه ها بیشتر در معرض شکارشدن اند. پژوهشگران امریکایی با تحقیق دربارۀ خواب رِم، در ۱۹۹۸ نشان دادند که پلاتی پوس بیش از هر جانور دیگر خواب رِم را تجربه می کند. پیش از این تصور می شد که رؤیادیدن فقط خاص پستانداران جفت دار است. نیز ← رؤیا

نقل قول های خواب

خواب کاهش ناگهانی جریان خون در زمان استراحت است به طوری که فعالیت بدن و ذهن کم شود و توهم های بینایی جایگزین تصاویر واضح واقعی بشوند.
• «خواب نوشین بامداد رحیل // باز دارد پیاده را ز سبیل» سعدی
• قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست // قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا حافظ
• شبی بر سرش لشکر آورد خواب // که چند آورد مرد ناخفته تاب؟ سعدی
• خور و خواب تنها طریق ددست // بر این بودن آیین نابخردست سعدی
• چو سیلاب خواب آمد و مرد برد // چه بر تخت سلطان، چه بر دشت کرد سعدی
• خواب بی هنگامت از ره می برد // ورنه بانگ صبح بی هنگام نیست سعدی
• به خواب و لذت و شهوت گذاشتند حیات // کنون که زیر زمین خفته اند بیدارند سعدی
• تا خلوتیان سحر از خواب درآیند // مستان صبوحی به مناجات برآرید سعدی

خواب در جدول کلمات

خواب
نوم
خواب خوش
بوشاسب
خواب سبک
خواب شیرین
رویا
خواب عرب
خواب عرب
خواب مغناطیسی
هیپنوتیسم
خواب نیست
بیدار
خواب نیمروز
قیلوله
خواب و خیال
رویا

معنی خواب به انگلیسی

sleeping (اسم)
خواب
fluff (اسم)
بادکردگی ، کرک ، خواب
sleep (اسم)
خواب ، خواب رفتگی
nap (اسم)
چرت ، خواب ، پرز ، خواب نیمروز
dream (اسم)
خیال ، خواب
noctambulism (اسم)
خواب ، خواب گردی ، راه رفتن در خواب ، شبگردی
noctambulation (اسم)
خواب ، راه رفتن در خواب ، شبگردی

معنی کلمه خواب به عربی

خواب
حلم , غفوة , نائم , نوم
ثقيل , نعسان
دواء منوم , منوم
زغب , صوف
تنويم مغناطيسي
حلم
نوم
نوم
اطل النوم
خمود
کابوس
غفوة
تنويم مغناطيسي
نوم
اغف
غرفة
غرفة النوم
شرفة
منوم
طاقية النوم

خواب را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سینا
Dream
علی دوستی نوگورانی
کپه
آرش غضنفری
خواب را از سدای خرناسه خوووااااب که در هنگام خواب از دهان می آید گذاشته اند، کلمه خرناسه هم از سدای خر خر در خواب کهه خُـــــــــُر نسیییی که خر از بخش اول و ناسه بخش دوم . نفس بیرون فرستادن گذاشته شده. بسیاری کلمات یک بخشی و دو بخشی از نوا ها گرفته شده است.
آرش غضنفری
در انگلیسی هم sleep از سدای خر خر ســــــــش نفس دادن تو و لی لی لیپ نفس بیرون بردن و حرکت لب و لپ
در عربی حلم از سدای نفس بیرون فرستادن معمولی در خواب گرفته شده حَــــــَلم
Samyar
نوم
یا حسین
صدای های صوتی هم برای تلفظ بزارید
علی باقری
خواب از بهر خویش گفتن :رویا و آرزویی بیهوده در سر پروردن
این نه کامست کز تو می‌جویم
خوابی از بهر خویش می‌گویم
(هفت پیکر نظامی، تصحیح دکتر ثروتیان، ۱۳۸۷ ، ص 515)
علی باقری
خواب:
دکتر کزازی در مورد واژه ی " خواب" می نویسد : (( خواب در پهلوی در ریخت خْوَاب xwab به کار می رفته است . ))
((خور و خواب و آرام جوید همی،
وز آن زندگی کام جوید همی .))
توضیح بیت :
(نامه ی باستان ، جلد اول ، میر جلال الدین کزازی ، 1385، ص 195 )
ایسان
تعبیر وای خیلی ترسناکه از نوشتنش هم دستام میلرزه خواب دیدم کسی را مجبور میکنم تا توبه کنه ولی اون خوابه بیدار نمیشه از خواب و صورت زشت شده رنگ چشمان عوض دشده سبز رنگ شده و در صورت مونث می بینمش با این که مذکر است
خدیجه
مخالف:بیدار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• خواب دیدن   • خواب چیست   • خواب عشق   • خواب شعر   • خواب تعبیر   • معنی خواب   • مراحل خواب   • خواب در جدول   • مفهوم خواب   • تعریف خواب   • معرفی خواب   • خواب یعنی چی   • خواب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خواب

کلمه : خواب
اشتباه تایپی : o,hf
آوا : xAb
نقش : اسم
عکس خواب : در گوگل

آیا معنی خواب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )