برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1622 100 1
شبکه مترجمین ایران

تضمین

/tazmin/

مترادف تضمین: پشتوانه، وثیقه، پایندانی، پذرفتاری، تعهد، ضمانت، کفالت، ضامن شدن

برابر پارسی: پایندانی، پشتیبانی، تاوان دادن، در پناه

معنی تضمین در لغت نامه دهخدا

تضمین. [ ت َ ] (ع مص ) چیزی را به پایندانی فرا کسی دادن. (تاج المصادر بیهقی ) (از زوزنی ). چیزی را به ضمان دادن.(ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ). || پذیرانیدن و تاوان دادن او را آن چیز. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). پذیرانیدن و ضامن گردانیدن کسی را. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). غرامت دادن کسی چیزی را. (از اقرب الموارد). || در پناه و جای آوردن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). در پناه خود درآوردن. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). || در میان چیزی نهادن. (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ). در ظرف قرار دادن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). در ظرف قرار دادن چیزی را. (از اقرب الموارد). چیزی در میان چیزی نهادن.(ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ). چیزی را در میان نهادن. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). || (اصطلاح قافیه ) در فن عروض وابسته بودن قافیه ٔ بیت است به مابعد خود بدان سان که بیت بالاستقلال فایدت (معنی ) نکند و آن عیب است. (از اقرب الموارد). نوع اول آن است که تمام معنی بیت اول به بیت دوم متعلق باشد و بر آن موقوف. و آن بیت را مضمن خوانند و ضمان مال در شریعت آن است که کسی ذمت خویش را در تعلق دین با ذمت مدیون پیوندد و گویند در ضمان خدا باش یعنی به حفظ و کلائت خدا پیوسته باش و بحکم آنکه استادان صنعت گفته اند که شعر چنان میباید که هر بیت بنفس خویش مستقل باشد و جز در ترتیب معانی و تنسیق سخن بیکدیگر محتاج نباشد، بدین جهت تضمین را عیب شمرده اند. پس هرچند این احتیاج و تعلق بیشتر بود، بیت معیب تر باشد و فی الجمله این معنی در اشعار عرب بیشتر تواند بود برای آن که در شعر تازی می افتد که از یک کلمه بعضی قافیت مصراع اول میشود و بعضی اول مصراع دوم چنانکه گفته اند:
لم ابک للاظعان ولت ام لرسَ
م مقفر اوحش منهم و درس.
کلمه ٔ لرسم را دو نیمه کرده است و رس را قافیه ٔ درس ساخته و میم را از آخر اسم به اول مصراع دوم برده. و شک نیست که این جنس مضمن قبیح باشد اما چون در اشعار پارسی این جنس تفریقات الا در نظمی که بر سبیل هزل و ظرافت گویند نیفتد چنانکه سوزنی گفته است :
شادمان باد مجلس مستو
فی مشرق حمید دین الجو
هری آن صدر کز جواهرالَ
فاظ او اهل دین و دانش و دو
لت تفاخر کنند و جای تفا
خر بود زانک از آن جواهر طو
ق مرصع شود بگردن اب
نای ارباب فر و زینت و رو
نق آن ط ...

معنی تضمین به فارسی

تضمین
۱ - ( مصدر ) بر عهده گرفتن تاوان ضامن شدن پذرفتاری کردن . ۲ - درپناه خود در آوردن . ۳ - در ظرفی قرار دادن ( چیزی را ) ۴ - ( ادب ) آوردن مصراع بیت یاابیاتی ازشعردیگران درضمن شعرخود اگر شعر مشهور و شاعر آن شناخته باشد احتیاجی بذکر نام آن شاعر نیست والا باید نام او را ذکر کرد تا(( سرقت )) محسوب نشود . ۵ -( اسم ) پذرفتاری پایندانی . جمع : تضمینات .
[guaranty, warranty] [عمومی] تعهد سازنده یا فروشندۀ کالا در قبال خریدار برای ارائۀ خدمات پس از فروش در طی مدت مشخص متـ . ضمانت
این صنعت چنان بود که دبیر یا شاعر بعد از آن که حدود اسجاع و قوافی نگاهداشته باشد و شرایط آن بجای آورده در اثنای ابیات دو لفظ مزدوج یا بیشتر بکار بندد .
[quality assurance, QA] [علوم دارویی] مجموعه فرایندهایی که کیفیت دارو را ضمانت می کند

معنی تضمین در فرهنگ معین

تضمین
(تَ) [ ع . ] (مص م .) ۱ - بر عهده گرفتن تاوان ، ضمانت کردن . ۲ - بیتی یا مصراعی که شاعری از شاعر دیگر در شعر خود بیاورد.

معنی تضمین در فرهنگ فارسی عمید

تضمین
۱. برعهده گرفتن تاوان و غرامت، تاوان دادن.
۲. در پناه خود درآوردن.
۳. چیزی را در ظرفی قرار دادن، گنجانیدن.
۴. (ادبی) آوردن یک بیت یا مصراع از شاعر دیگر در شعر خود. اگر آن شعر از شاعر معروفی باشد حاجت به بردن نام او نیست والا باید به نام گویندۀ آن اشاره کرد.

تضمین در دانشنامه اسلامی

تضمین ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • تضمین قرآن، اقتباس بخشی از قرآن در کلام• تضمین (علوم قرآنی)، تحمل معنای فعل توسط فعل دیگر، و همچنین در اسم یا حرف• تضمین (اصول)، فهماندن معنای یک کلمه در ضمن کلمه دیگر• تضمین (علم نحو)، اصطلاحی در نحو عربی• تضمین (علم بدیع)، اصطلاحی در علم بدیع
...
تضمین به فهماندن معنای یک کلمه در ضمن کلمه دیگر اطلاق می شود.
تضمین، از احوال لفظ بوده و در ادبیات عرب دارای معانی متفاوتی است، از جمله:اعطای معنای چیزی، به چیز دیگر و به بیان دیگر، قرار دادن لفظی به جای لفظ دیگر به سبب این که معنای آن را می رساند. این نوع تضمین در حروف و افعال وجود دارد.
بیان نمونه
برای مثال، در آیه " عینا یشرب بها عبادالله " به جای کلمه " مِن "، " با " آورده شده است، با این قرینه که " یشرب " همیشه با " مِن " متعدی می شود.
تضمین در اسم
تضمین در اسم به این معنا است که یک اسم هم معنای خودش و هم معنای اسم دیگری را افاده نماید؛ برای مثال، در جمله " حقیق علی أن لا اقول الا الحق "، کلمه " حقیق " هم " سزاوار " و هم "حریص " معنا می دهد.البته تضمین به این معنا نوعی مجاز به حساب می آید.
تضمین، اصطلاحی در علم بدیع و نحو عربی می باشد.
تضمین ــ که در لغت به معنای گنجاندن و نهادن چیزی در جایی است ــ در علم بدیع ، آوردن یک مصراع یا یک بیت یا ابیاتی از شعر دیگران در ضمن شعر خود است. رادویانی تضمین را آوردن بیتی شعر از شاعر دیگر در میان قصیده به عنوان «مهمان»، نه سرقت، دانسته و گفته است که رسم، آن است که شاعر نخست بگوید که بیت تضمین شده از چه کسی است. رشیدالدین وطواط نیز تضمین را آوردن مصراعی یا بیتی یا دو بیت از آنِ دیگری در میان شعر خود در جایی مناسب به عنوان تمثّل و عاریت، نه سرقت، دانسته و تأکید کرده است که آنچه تضمین می شود باید مشهور باشد.
فائده ...


تضمین در دانشنامه ویکی پدیا

تضمین
تضمین از آرایه های ادبی و به معنی آوردن آیه، حدیث، یا سخن مشهور در بین سخن است. هم چنین، اگر شاعر، تمامی مصراع یا بیتی را از شاعری دیگر در سخن خود بیاورد، تضمین خوانده می شود. اگر شاعر یا نویسنده ای مثلی را که پیش از وی رواج داشته، در میان نوشته یا سروده خود بیاورد نیز تضمین خوانده می شود.
همایی، استاد جلال الدّین. فنون بلاغت و صناعات ادبی، جلد اوّل (صنایع لفظی بدیع و اقسام شعر فارسی)، چاپ سوّم، انتشارات توس، تهران، ۱۳۶۴
همایی، استاد جلال الدّین. فنون بلاغت و صناعات ادبی، جلد دوّم (صنایع بدیع و سَرَقات ادبی)، چاپ سوّم، انتشارات توس، تهران، ۱۳۶۴
صنعت تضمین با ایجاد تنوع، به آرایش سخن کمک می کند. همچنین، تضمین پدیدآورنده ایجاز در سخن است و آگاهی شاعر را از قلمروهای گوناگون کلام نشان می دهد. در زمانی که شاعر، سخن یا شعر معروفی را تضمین کند، معمولاً نام سراینده یا گوینده نوشته نمی شود. اما اگر شعر یا سخن مشهور نباشد، عموماً نام سراینده یا نویسنده سخن نیز ذکر می گردد. تضمین هنری یا تضمین طبیعی در نهایت ایجاز انجام می پذیرد.
در بیت بالا، حافظ بخشی از آیهٔ هشتم سورهٔ بینه را در کلام خویش عیناً به کار برده است، که در این جا تضمین هنری به شمار می آید.
تضمین سعدی از سروده فردوسی:
تضمین کیفیت (به انگلیسی: Quality assurance، به اختصار QA)، نظارت و ارزیابی منظم و برنامه ریزی شده جنبه های گوناگون یک پروژه، سرویس، سیستم یا وسیله است که احتمال رعایت حداقل های استاندارد کیفیت در فرایند تولید را به حداکثر می رساند. تضمین کیفیت قطعاً نمی تواند تولید محصولات باکیفیت را ضمانت کند.
نظام الدین فقیه, کنترل کیفیت آماری ۹۶۴–۴۵۹-۲۹۳-ایکس:شابک
نظام الدین فقیه، مهندسی کیفیت و اطمینان ۹۷۸–۹۶۴-۹۹۹۸–۱۸-۳:شابک
نظام الدین فقیه، سازمان و مدیریت: فراگرد مفاهیم و نظریه ها ۹۶۴–۸۵۶۹-۱۸–۵:شابک
نظام الدین فقیه، خودارزیابی در فرایند سرآمدی کیفیت بنیاد مدیریت کیفیت اروپایی ۹۷۸–۹۶۴-۹۹۹۸–۰۳-۹:شابک
نظام الدین فقیه، راهنمای تدوین اظهارنامه برای سرآمدی (بنیاد مدیریت کیفیت اروپا) ۹۷۸–۹۶۴-۹۹۹۸–۲۳-۷:شابک
دو ا ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

تضمین در دانشنامه آزاد پارسی

تَضمین
(در لغت به معنی گنجاندن) در اصطلاح بدیع، آوردن کلام گوینده ای دیگر در کلام خود. بدین معنی که شاعر شعر دیگری را درخلال شعر خود، به مناسبت و به ضرورت، بیاورد تا، به کمک آن، سخن خود را محکم و زیبا سازد: چه خوش گفت فردوسی پاک زاد/که رحمت بر آن تربت پاک باد: «میازار موری که دانه کش است/که جان دارد و جان شیرین خوش است» (سعدی) شرط اصلی تضمین آن است که گوینده باید حتماً، آشکارا یا به کنایه، به این نکته اشاره کند که آنچه نقل می کند از دیگری است، مگر این که کلامِ نقل شده چنان مشهور باشد که نیازی به ذکر گویندۀ آن نباشد؛ زیرا اگر گوینده مأخذ خود را ذکر نکند، کار او از سرقات ادبی به شمار خواهد رفت. این اشاره غالباً به دو صورت انجام می شود: ۱. اشارۀ صریح به نام گویندۀ قبلی (در این جا: کمال الدین اسماعیل): من جرعه نوش بزم تو بودم هزار سال/کِی ترک آبخورد کند طبع خوگرم/ور باورت نمی کند از بنده این حدیث/از گفتۀ کمال دلیلی بیاورم: «گر برکَنَم دل از تو و بردارم از تو مهر/آن مهر بر که افکنم، آن دل کجا برم؟» (حافظ) ۲. ذکر نام گویندۀ قبلی به اشاره و کنایه و با ذکر «مدعی» به جای شاعر قبلی (در این جا: سنایی): گفتِ عالِم به گوش جان بشنو/ور نمانَد به گفتنش کردار/باطل است آن که مدّعی گوید:/ «خفته را خفته کِی کند بیدار؟»/مرد باید که گیرد اندر گوش/ورنبشته ست پند بر دیوار (سعدی) تضمین غالباً شامل یک جمله یا یک مصرع یا یک دو بیت است. گاه تضمین نقل قول مستقیم نیست و گویندۀ دومی مضمون گفتار گویندۀ اولی را با تغییراتی آورده است: همه اندرز من به تو این است/که تو طفلی و خانه رنگین است (سنایی)/زین سبب گفت آن حکیم هوشیار: که تو طفلی، خانه پرنقش و نگار (مولوی) نوع دیگر تضمین آن است که غزلی از شاعر دیگری را به صورت مسمّط تضمین کنند. مثلاً غزل سعدی با مطلع «من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی» را شهریار تضمین کرده است که بند اول آن چنین است: ای که از کلک هنر نقش دل انگیز خدایی/حیف باشد، مه من، کاین همه از مهر جدایی/گفته بودی جگرم خون نکنی، باز کجایی/«من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی/عهد نابستن از آن بِهْ که ببندی و نپایی» گاه نیز قطعۀ شاعری دیگر را تضمین کنند. چنان که قطعۀ سعدی با مطلع «گِلی خوش بوی در حمام روزی» را ملک الشعرای بهار تضمین کرده است که بند اول آن چنین است: ...

تضمین در جدول کلمات

تضمین خسارت
بیمه

معنی تضمین به انگلیسی

seal (اسم)
مهر ، نشان ، تضمین ، خاتم ، سوگند ملایم ، خوک ابی ، گوساله ماهی
assurance (اسم)
گرفتاری ، اطمینان ، گستاخی ، خود رایی ، خود سری ، تعهد ، تضمین ، بیمه ، ضمانت ، قید ، پشت گرمی ، خاطرجمعی ، وثیقه ، گروی ، دل گرمی
security (اسم)
اطمینان ، ضامن ، تضمین ، ضمانت ، وثیقه ، ضمانتنامه ، گرو ، سلامت ، سلامتی ، امان ، اسایش خاطر ، امنیت ، ایمنی ، تامین
embodiment (اسم)
تجسم ، تضمین ، درج ، در برداری
warranty (اسم)
تعهد ، تضمین ، ضمانت ، ضمانتنامه ، پابندان ، گارانتی ، امر مورد تعهد یا تضمین
guaranty (اسم)
تضمین ، ضمانت ، وثیقه
collateral (اسم)
تضمین

معنی کلمه تضمین به عربی

تضمین
امن , تامين , تضمين , ختم
اشهد , اضمن , تفويض
مستند الصرف

تضمین را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سهیل
گواهی
رسم آزادی
تضمین از آرایه‌های ادبی و به معنی آوردن آیه، حدیث، یا سخن مشهور در بین سخن است.
تاکی غم وصال بسوزدمراجگر
از استادحبیب الله طاهری در کتاب سیمای آفتاب است که بنده تضمین کرده‌ام.
تاکی غم وصال بسوزدمراجگر
یک چشم به راه وچشمی مرا قمر

دل درفراق توپیوسته بیقرار
ای کعبه ی دلهای بیقرار مرا نظر
........ عجل علی ظهورک
اشکان
این واژه و واژه های همخانواده آن برگفته از واژه زامن ایرانی است:
واژه آریایی زامن←ضامن (زا=سزا-برای مین=عوض) به معنای جانشین آلشت پشتیبان ردوبدل جابجایی در زبان روسی به شکل زامینا заменаو به معنای replacement exchange substitute commutation backup ثبت شده که ریشه مین در سنسکریت به شکلमीनीते mInIte به معنای تعویض alter آمده است. عرب زامن را ضامن نوشته و سپس از ریشه فرضی ضمن واژگان ضمانت و تضمین و متضمن و تضامن را جعل کرده است. دانستنی است زامن معنای کلید و سوئیچ یا هرچیزجابجاشونده نیز میدهد همانطور که وظیفه دستگیره زامن در تفنگ خودکار تعویض حالت شلیک گلوله است.


مانی
گرانتی
نیازعلی شمس
پایندان
بادرود
فر کیانی
واژه پارسی_آریایی زامن←ضامن (زا=سزا-برای مین=عوض) به مانای جانشین آلشت پشتیبان ردوبدل جابجایی در زبان روسی به شکل زامینا заменаو به مانای replacement exchange substitute commutation backup ثبت شده که ریشه مین در سنسکریت به شکلमीनीते mInIte به مانای تعویض alter آمده است. ارب زامن را ضامن نوشته و سپس از ریشه فَرزی ضمن واژگان ضمانت و تضمین و متضمن و تضامن را جعل کرده است. دانستنی است زامن مانای کلید و سوئیچ یا هرچیزجابجاشونده نیز میدهد همانتور که وزیفه دستگیره زامن در تفنگ خودکار تعویض هالت شلیک گلوله است.مصیب مهرآشیان مسکنی
تضمین=ضمیمه کردن اعتبار شخص معتبری در قباله یا سند و لذا ضمیمه کردن آیات حدیث شعر و غزل در شعر شاعر را هم تضمین میگویند و آن معانی فوق کاربرد تضمین و ضامن است والا هیچ معنی تضمین را ندارد
مصیب مهرآشیان مسکنی
تضمین= گرو گذاشتن آبرو واعتبار چه در اسناد و چه در رهانیدن شخص متهم یا متخلف چون باز بین متهم و متخلف فرق بسیار است
ب. الف. بزرگمهر
پایوری

از دید من، هیچکدام از برابرهای یاد شده در بالا به آرشِ باریکِ واژه ی از ریشه عربیِ �تضمین� نیست. واژه ی پارسی �پایوری� و کاربرد آن همراه با کارواژه های �شدن� و �نمودن� (پایور شدن یا نمودن)، برابرِ درستِ این واژه ی راه یافته به زبان پارسی است. آن را نخستین بار در ویرایش نوشته ای در پیوند زیر (یا شاید پیش تر) بکار برده ام:
ب. الف. بزرگمهر یکم امرداد ماه ۱۳۹۲
http://www.behzadbozorgmehr.com/2013/07/blog-post_23.html


eliiiii_1388
ضامن شدن
علی دوستی نوگورانی
گارانتی
معنی تضمین=
بر عهده گرفتن تاوان
ضمانت کردن
ملیکا
ضمانت کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تفاوت تلمیح و تضمین   • انواع تضمین   • معنی تضمین   • انواع تضمین در ادبیات فارسی   • چند نمونه تضمین در شعر   • ارایه تلمیح   • شعر تضمین دار   • آرایه تضمن   • مفهوم تضمین   • تعریف تضمین   • معرفی تضمین   • تضمین چیست   • تضمین یعنی چی   • تضمین یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تضمین

کلمه : تضمین
اشتباه تایپی : jqldk
آوا : tazmin
نقش : اسم
عکس تضمین : در گوگل

آیا معنی تضمین مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )