تجاری

/tejAri/

برابر پارسی: بازرگانی، سوداگرانه، سودایی

لغت نامه دهخدا

تجاری. [ ت ُج ْ جا ] ( ص نسبی ) منسوب به تاجر و بازرگان. ( ناظم الاطباء ).

تجاری. [ ت ِ ری ی ] ( ع ص نسبی ) منسوب به تجارت. رجوع به تجارت و تجارة شود.

تجاری. [ ت َ ] ( ع مص ) ( از: «ج ری » ) با هم رفتن. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( ناظم الاطباء ). || مناظره کردن در سخن. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( ناظم الاطباء ): تجاروا فی الحدیث. ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ).

فرهنگ فارسی

با هم رفتن ٠ یا مناظره کردن در سخن ٠

فرهنگستان زبان و ادب

[حمل ونقل هوایی] ← درجۀ تجاری

مترادف ها

commercial (اسم)
تجاری

joinery (اسم)
تجاری، نازک کاری

پیشنهاد کاربران

بپرس