برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1470 100 1

تاتار

/tAtAr/

مترادف تاتار: تتار، مغول، مغول تبار، تتر

معنی تاتار در لغت نامه دهخدا

تاتار. (اِخ ) نام طایفه ای است بزرگ از ترکستان و اصل آن از اولاد تاتارخان بوده اندو تاتارخان برادر مغول خان و اولاد این دو، بنی اعمام یکدیگر و بمرور، بسیار شده اند و تاتار را تار تاری و تتار و تتر نیز گفته اند. (انجمن آرا) (آنندراج ).

تاتار. (اِخ ) تتر و یا تتار نام قومی است بقول تامسُن در قرن هشتم میلادی (دوم هجری ) درکتبیه های ترکی ارخون نام دو طایفه از تاتار بنام «سی تار» و «نه تاتار» یاد شده در آن عصر مراد از نام مذکور مغول یا بخشی از مغول بود نه قومی ترک و بقول تامسُن این تاتاران درجنوب غربی بایکال تا حدود ناحیه ٔ کرول سکنی داشتند. طرد ترکان از مغولستان کنونی و پیشرفت قبایل مغول مرتبط با تأسیس حکومت ختا (قراختائیان ) است. محمود کاشغری (در نیمه ٔ دوم قرن پنجم هَ. ق.) که از تاتار نام برده (I، 123) آگاه بود که زبان تاتار جز زبان ترکی است (I، 30). بعض دسته های تاتار با قبایل ترک متحدشدند و در قسمت های غربی تر سکونت گزیدند. در حدود العالم تاتاران متعلق به تغزغز دانسته شده اند. در کتب مربوط به فتوحات مغول در قرن هفتم هجری همه جا (در چین و ممالک اسلامی و روسیه و اروپا) آنان بنام تاتار یاد شده اند. ابن الاثیر (چ ترنبرگ XII، 178 ببعد، 236ببعد) اسلاف چنگیز را بدین نام میخواند. رشیدالدین که گویا از مورد استعمال و وسعت مفهوم تاتار پیش از مغول آگاهی نداشته ، تاتار را قومی خاص بجز مغول میداند که ساکن بویرنور (در جنوب شرقی کرول ) بودند. از عصر فتوحات چنگیز، بسیاری ازقبایل تابع اوبنام «مغول » خوانده شدند و اساساً تاتاران بهمان اندازه ٔ مغولان نیرومند بودند و از این جهت بسیاری از اقوام این نام را بخود بستند. از این روست که امروز در ختای ، هندوستان ، چین ، ماچین ، قرقیزستان ، کلار (لهستان )، باشقرد (هنگری )، دشت قبچاق ، ممالک شمالی ، اعراب بدوی ، سوریه ، مصر و ممالک مغرب نام تاتار را بهمه ٔ اقوام ترک اطلاق کنند. رجوع کنید به دائرة المعارف اسلام : تاتار. بقلم بارتلد در زبانهای اروپایی تارتار گویند. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). مؤلف قاموس الاعلام ترکی آرد: این نام اصلا بقومی از اقوام مغول اطلاق میشد که صفوف پیشین لشکر چنگیزخان را تشک ...

معنی تاتار به فارسی

تاتار
یکی از قبایل مغول مسکن ایشاناز شمال بشط ارقون و نهر (( سلنگا )) و مملکت قوم قرقیزاز مشرق بمملکت ختا( چین شمالی) از مغرب به مملکت قوم اویغور از جنوب به تبت و مملکت قوم تنگغوت (تنغوت) محدود بود . تاتارهااز وحشیترین قبایل زردپوست آسیای شمالی محسوب میشدندو غالبا خراجگذار امپراتوران (( کین )) بودند . لباسشان از پوست سگ و موش و خوراکشان از گوشت همین حیوانات فراهم میشده . بااینکه این قوم و نام و نشان و اعتباری چندان نداشتند عجب این است که پس از تسلط یافتن چنگیز خان بر ایشان نام این طایفه - یعنی (( تاتار)) برهمه طوایف زردپوستی که تحت حکم چنگیز در آمدهاند اطلاق شده و اردو و اتباع یاران چنگیز همه تاتار و تتر خوانده شده اند و این کلمه منحصرا در دوره های اول هجوم مغول نام عمومی مغولان بوده بعدها کلمه (( مغول )) هم معمول گردید.
نامی که درمغرب زمین به مغول میدادند
محلی است در کنار راه بجنورد بگنبد قابوس بین قلعه میرو و بدرانلو در ۳۲۷ هزار گزی مشهد .
یکی از علما و مشایخ است .
قصبه مرکز لوائی است در روم ایلی شرقی در ۳۶ هزار گزی مغرب فلبه و در ساحل چپ نهر مریج در نزدیکی خط آهن .
یکی از امرائ خراسان در زمان شاه طهماسب صفوی خواجه محمد شریف عمومی امین احمد رازی مولف تذکره هفت اقلیم چند سال وزارت او را داشت .
آهوی تاتاری

معنی تاتار در فرهنگ معین

تاتار
(اِ.) نامی که در گذشته به مغول اطلاق می شد.

معنی تاتار در فرهنگ فارسی عمید

تاتار
۱. مغول.
۲. هریک از افراد این قوم.

تاتار در دانشنامه اسلامی

تاتار
تاتار (یا تَتار/ تَتَر)، نام برخی از اقوام صحرانورد آسیای شمالی و مرکزی، که از قرن هفتم به همه اقوام مغول و ترک تشکیل دهنده سپاه چنگیزخان و اخلافش در غرب آسیا و اروپا اطلاق شده است.
دربارۀ نسب شناسی ترکان و تاتاران، آثار اسلامی نسبت به نوشته های یهودیان و مسیحیان از دقت بیشتری برخوردار است. با این وصف، احوال قوم تاتار را با افسانه هایی درآمیخته اند و نسب آنان را به ترک بن یافث بن نوح (علیه السلام) می رسانند. در اسطورۀ مربوط به ترکان، تاتاران و مغولان آمده است که یافث فرزندی به نام «ترک» داشت که او را «یافث اُغلان» می نامیدند که هم زمان با کیومرث می زیست. از اخلاف یافث به نیکی یاد نشده است. اینان به عنوان ویرانگران فرهنگ و تمدن معرفی شده اند. مؤلف ایرانی ناشناخته ای در سدۀ ۶ق/۱۲م از دو فرزند یافث با نام های ترک و خزر یاد کرده است. به نوشتۀ همین مؤلف، ترک ۴ فرزند به نام های توتِل (تونگ)، چگل، برسخان و ایلک داشت. یزدی، شرف الدین علی نام های این ۴ فرزند را توتک، چکل، برسنجار (برسخان؟) و املاق (ایلاق) آورده است. در نوشته ها آمده است که النجه خان از اعقاب ترک بن یافث دو پسر همزاد داشت که یکی را تاتار و دیگری را مغول نامید. یزدی، شرف الدین علی در ذکر «طبقۀ تاتار» از ۸ فرمانروا نام برده است که نخستین آن تاتارخان، و هشتمین آن رسوِنج خان بود.
واژه و معنای تاتار
این واژه در ادوار مختلف به معانی متفاوت آمده است. برخی از محققان احتمال داده اند که واژه تاتار از ترکیب واژه تات (فرودست، پَست، رعیت، و در اصطلاح «بیگانه/ غیرخودی») و ار (مرد، مردم) ساخته شده است، و چنین استنباط کرده اند که حدوداً مقارن ظهور اسلام، ترک ها این نام را نیز مانند خود تات، همواره با بار معنایی تحقیرآمیز، به برخی از اقوام غیرترک و حتی ترک ــ که به سبب اختلاف های قومی یا سیاسی یا مذهبی، «غیرخودی» و اغلب دشمن یا شورشگر محسوب می شدند ــ اطلاق کرده اند. با این فرض، چون برخی از اقوام ترک، مانند غُز/ تُغُزغُزها، اویغورها، کیماک ها (قیماق ها)، قِپْچاق ها/ قبچاق ها و حتی ترکمن های آق قوینلو و قراقوینلو، همگی «تاتار» خوانده شده اند، برخی از محققان احتمال داده اند که «تاتار» نمی تواند نام قوم یا اقوام خاصی با زبان و نژاد یکسان باشد، بلکه همچون تات و عجم و بَربَ ...

تاتار در دانشنامه ویکی پدیا

تاتار
تاتار ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
تاتار سفلی
تاتار (بجنورد)
تاتار علیا
تاتارها
تاتار ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
تاتار سفلی
تاتار (بجنورد)
تاتار علیا
تاتار علیا (منجوان)
تاتارها
فهرست روستاهای ایران
تاتار (بجنورد)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی ایران است.
لفظ تاتار اولین بار در قرن پنجم برای ترکان چادرنشینی که از مغولستان به حوالی دریاچه بایکال سکنی گزیدند بکار رفت. این افراد شاید با قبایل کومان یا قبچاق ها ارتباط داشته باشد. واژه تاتار برگرفته از عبارات و متون باستانی چین است که حکایت از قومی دارد که در این مناطق سکنی داشته اند. از نام های دیگر این مردمان که در نوشته های چینی ضبط شده است می توان تاتان و داتان را نام برد. نام تاتار برای قبایلی که در سپاه گونش خان مغول در پیکار و جنگ با روس های و مجارها شرکت داشتند، توسط اروپاییها به کار برده می شد. پس از فروپاشی امپراطوری مغول قسمت های غربی امپراطوری که شامل اروپای شرقی و روسیه بود به عنوان ترکان و مغول های طلایی شناخته می شدند.
اکنون این روستا در دهستان بدرانلو قرار دارد قبلاً این روستا در نزدیکی روستای کلاب و کنار چشمه آبی که تأمین کننده آب چند روستای پایین دست بود قرار داشت. به نظر بنده علت نامگذاری این روستا به خاطر حملهٔ مغول هاو تاتارها بوده.
تاتار (ماکو)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ماکو در استان آذربایجان غربی ایران است.
این روستا در دهستان چایپاسارحنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۸ نفر (۷خانوار) بوده است.
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

تاتار در دانشنامه آزاد پارسی

قوم ترک اوراسیایی، از اقوام ساکن در فدراسیون روسیه، جمهوری های آسیای میانه، ترکیه، اوکراین، و لهستان. طبق آخرین سرشماری های دورۀ شوروی، ۶,۳۱۷,۰۰۰ نفر تاتار در آن کشور سکونت داشتند. تاتارهای ترکیه را حدود ۵میلیون نفر تخمین زده اند و از تاتارهای اوکراین و لهستان آماری در دست نیست. تاتارها بازماندگان اردوی زرین مغولان روسیه و دولت های ناشی از آن، خانات قازان و هشترخان و ریازان و کریمه، هستند. اینان، پس از انقراض آن دولت ها، تابع دولت روسیه شدند و، پس از انقلاب اکتبر و تشکیل دولت شوروی، جمهوری های خودمختار تاتارستان و کریمه را تأسیس کردند. تاتارهای شوروی سابق، به استثنای تاتارهای سیبری جنوبی نظیر خاکاس ها، شُورها و آلتایی های شمنی مذهب، مسلمان حنفی اند. در ۱۹۸۷، در تظاهراتی که در مسکو برگزار شد، تاتارها خواستار تشکیل دوبارۀ جمهوری خودمختار کریمه و امکان بازگشت به آن شدند، اما کمیسیون ویژه ای که برای بررسی درخواست آنان تشکیل شد، این بازگشت را به دلیل استقرار روس ها و اوکراینی ها در کریمه از ۱۹۴۴ ناممکن ارزیابی کرد. اما در ۱۹۸۸، یک قانون فدرال حق تاتاری های تبعیدشده را برای سکونت در کریمه به رسمیت شناخت. نام قوم تاتار در سنگ نوشته های ارغون (حک: ۷۳۱ـ۷۳۴م) آمده است. اینان از دو دستۀ بزرگ به نام های «اتوزتاتار» و «توقوزتاتار» تشکیل شده بودند. چینی ها در قرن ۳ق/۹م و بعد از آن، همۀ ترکان و مغولانِ پشت دیوار چین را تاتار می خواندند. شهاب الدین نسوی، در اوایل قرن ۷ق، و زکریای قزوینی، در میانۀ نیمۀ دوم همان قرن، لفظ تاتار را برای مغولان به کار برده اند. به نوشتۀ خواجه رشیدالدین فضل الله، در عصر او مردم دنیای قدیم، به جز ایرانیان و اهالی آسیایی میانه، «تمامت اقوام ترک» را تاتار می گفتند، حال آن که به نوشتۀ گردیزی، تاتارها یکی از قبایل هفت گانۀ کیماک بودند. ظاهراً، آنچه سبب اطلاق نام تاتار بر اقوام ترک و مغول شد حضور مؤثر جنگجویان تاتار در صفوف مقدم مهاجمان مغول بوده است و ظاهراً همین نقش نام آنان را به شناسنامۀ مغولان و ترکان، به ویژه در روسیه و اروپا تبدیل کرده است. این نام در ایران و آسیای میانه، رفته رفته تحت الشعاع نام مغول قرار گرفت و از نیمۀ دوم قرن ۷ق متروک شد. نام این قوم در زبان های اروپایی تارتار نوشته و تلفظ می شود.
...

ارتباط محتوایی با تاتار

معنی تاتار به انگلیسی

tartar (اسم)
رسوب ، ته نشین ، درده ، تاتار ، باره دندان
hun (اسم)
المانی ، هون ، تاتار ، مخرب تمدن
tatar (اسم)
تاتار

تاتار را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدیاسین
روستایی در 15 کیلومتری غرب بجنورد مرکز استان خراسان شمالی با جمعیتی بالغ بر 1700 نفر و در حاشیه جاده اصلی بجنورد شمال
شفيق الله مصلح
گر ترک و تاتارم مرا اين عزت بس که افغانم
زاده اين خاکم و تا جان در کف دارم پاسبانم
شفيق الله مصلح
مقصودلو
معنی تاتار::تات آریایی.تات آر
اسمی پارسی است

قوم ماد آریایی اجداد قوم آذری هستند

طایفه مغان قوم ماد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• حمله قوم تاتار به ایران   • شیرینی تاتاری   • حمله تاتارها به ایران   • تاتارهای ایران   • قوم تاتار در ايران   • زبان تاتاری   • تاتار خواننده   • چچن ها   • معنی تاتار   • مفهوم تاتار   • تعریف تاتار   • معرفی تاتار   • تاتار چیست   • تاتار یعنی چی   • تاتار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تاتار
کلمه : تاتار
اشتباه تایپی : jhjhv
آوا : tAtAr
نقش : اسم
عکس تاتار : در گوگل

آیا معنی تاتار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران