برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1401 100 1

بنفشه

/banafSe/

معنی اسم بنفشه

اسم: بنفشه
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: banafše) (در گیاهی) هر یک از گیاهانِ کوتاه دولپه ای که در اوایل بهار می رویند، (به مجاز) مو، زلف - گلی که در فصل بهار می روید و دارای رنگهای گوناگون است

معنی بنفشه در لغت نامه دهخدا

بنفشه. [ ب ُ / ب ِ / ب َ ن َ ش َ / ش ِ ] (اِ) گلی باشد معروف و طبیعت آن سرد است در دوم و سوم و معرب آن بنفسج است. (برهان ). گیاهی است دوایی ، درختش بغایت پست با شاخ های باریک و گلش برنگ کبودمیباشد. (غیاث ). نام درختی است که گلش کبود و خوشبومیباشد. طبیعت آن سرد و تر و در تبرستان بسیار و خودرو است. (انجمن آرا) (آنندراج ). گیاهی بهاری که دارای گلهای کبود و معطر است. (ناظم الاطباء). گیاهی است از تیره ٔ کوکناریان که دارای برگهای متناوب است. در حدود صد گونه از این گیاه شناخته شده است که همه متعلق به نواحی گرم و معتدل نیمکره ٔ شمالی هستند. گلهایش نامنظم و دارای 5 گلبرگ است که یکی از گلبرگها بنام گلبرگ مقدم دارای مهمیز میباشد. رنگ گلهایش معمولاً بنفش است و گاهی سفید. این گیاه در ایران بفراوانی و بعنوان گل زینتی در باغچه ها کاشته میشود. گل آن در تداوی بعنوان ملین مورد استعمال دارد. بنفشه ٔ ایران. بنفشه معطر. بنفسج. بنفشه ٔ عطر. (فرهنگ فارسی معین ). پهلوی «ونفشک » (هرن آنرا بفتح و کسر و ضم اول خوانده ). طبری «ونوشه » . مازندرانی کنونی «ونوش » . گیلکی «بنفشه » . تیره ٔ بنفشه دارای گل های نامنظم و مهمیزدار است و دو جنس دارد. بنفشه ٔ معطر که گل آن بعنوان ملین بکار رود و دیگر بنفشه سه رنگ یا بنفشه ٔ فرنگی که برای زینت کاشته میشود. (از حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ) :
بدان ماند بنفشه بر لب جوی
که بر آتش نهی گوگرد بفخم.
منجیک.
آمد نوروز نو دمید بنفشه
بر تو خجسته بخصم باد مرخشه .
منجیک.
سرکش بربست رود باربدی زد سرود
وز می سوری درود سوی بنفشه رسید.
کسایی.
بنفشه زلف من آن آفتاب ترکستان
همی بنفشه پدید آرد از دو لاله ستان
مرا بنفشه و لاله بکار نیست که او
بنفشه دارد و زیر بنفشه لاله نهان.
فرخی.
از لاله و بنفشه همه کوهسار و دشت
سرخ و سپید گشت چو دیبای پای رشت.
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص 206).
جویش پر از صنوبر و کوهش پر از سمن
راغش پر از بنفشه و باغش پر از بهار.منوچهری. ...

معنی بنفشه به فارسی

بنفشه
( اسم ) گیاهی از تیر. کوکناریان که دارای برگهای متناوب است . در حدود ۱٠٠ گونه ازاین گیاه شناخته شده که همه متعلق به نواحی گرم و معتدل نیمکر. شمالی هستند. گلهایش نامنظم و دارای ۵ گلبرگ است که یکی از گلبرگها بنام گلبرگ مقدم دارای مهمیز میباشد.رنگ گل هایش معمولا بنفش است و گاهی سفید . این گیاه در ایران بفراوانی بعنوان گل زینتی در باغچه ها کاشته میشود. گل آن در تداوی بعنوان ملین مورد استعمال دارد بنفش. ایرانی بنفش. معطر بنفسج بنفش. عطر . یا بنفش. ایرانی بنفشه یا بنفش. سه رنگ . بنفش. فرنگی یا بنفشه عطر بنفشه یا بنفشه فرنگی نوعی بنفشه که بعنوان گیاه زینتی در باغچه ها کشت میشود و بمناسبت رنگ گلبرگهایش که بنفش کم رنگ و سفید و بنفش پر رنگ هستند بنام بنفش. سه رنگ نیز موسوم است بنفش. سه رنگ . یا بنفشه معطر . بنفشه
[Viola] [زیست شناسی- علوم گیاهی] سرده ای از بنفشه ایان یک یا چندسالۀ کوچک و به ندرت درختچه ای با 400 تا 500 گونه که در تمام دنیا مخصوصاً نواحی معتدل نیمکرۀ شمالی می رویند؛ برگ های آنها قلبی شکل یا کنگره دار با آرایشی متناوب است، اما برخی هم برگ های پنجه ای د...
[ گویش مازنی ] /banefshe/ بنفشه – نوعی گل و نامی برای دختران & بنفشه – نوعی گل و نامی برای دختران
[زیست شناسی- علوم گیاهی] ← جِسنِریان
[Violaceae] [زیست شناسی- علوم گیاهی] تیره ای از مالپیگی سانان غالباً درختچه ای یا درختی کوچک و گاهی علفی با 21 سرده و 900 گونه که گسترش جهانی دارند؛ برگ های آنها ساده با آرایش متقابل یا متناوب و اغلب با گوشوارۀ برگ مانند (leafy stipule) و کوچک است؛ گل آذین شان م...
( اسم ) آرایش شده با بنفشه .
( صفت ) ۱ - آنکه دارای بروت کبود سیاه رنگ باشد کبود سبیل. ۲ - معشوق محبوب.
[ گویش مازنی ] /ba ...

معنی بنفشه در فرهنگ معین

بنفشه
(بَ نَ ش ِ) [ په . ] ( اِ.) گیاهی است کوتاه با ساقه های باریک و برگ های متناوب ، دارای پنج گلبرگ می باشد، گل هایش کوچک و به رنگ بنفش و زرد و سفید. این گل در بهار پیش از سایر گل ها می روید و بسیار خوشبو است .

معنی بنفشه در فرهنگ فارسی عمید

بنفشه
گیاهی زینتی، با ساقه های باریک، برگ های متناوب، و گل هایی به رنگ های مختلفِ بنفش، آبی، و زرد که بعضی از انواع آن مصرف دارویی دارد.
* بنفشهٴ طبری: (زیست شناسی) نوعی بنفشۀ خودرو که در مازندران و گیلان کنار جویبارها می روید: بنفشهٴ طبری خیل خیل سر بر کرد / چو آتشی که به گوگرد بر پرورند کبود (منجیک: شاعران بی دیوان: ۲۲۵).
زمینی که در آن بنفشه بسیار روییده باشد، بنفشه ستان.
= بنفشه زار
۱. ویژگی آن که موهای کبودرنگ دارد.
۲. آن که موهای خوش بو به عطر گل بنفشه دارد.

بنفشه در دانشنامه اسلامی

بنفشه
بنفشه نوعی گیاه خوش بو و دارویی است. از آن به مناسبت در باب های طهارت، صلاة و حج سخن رفته است.
در روایات به روغن مالی سر و صورت و دیگر اعضای بدن با روغن بنفشه سفارش شده و این عمل، مستحب است.
سجده بر گل بنفشه
در جواز سجده بر گیاهان دارویی همچون گل بنفشه اختلاف است.
استعمال روغن بنفشه برای محرم
استعمال روغن بنفشه- به جهت بوی خوش آن- بر محرم حرام است.

مدرسه بَنَفشه، از مدارس حنبلی بغداد در سده ششم و هفتم بوده است.
این مدرسه در اصل خانه نظام الدین ابونصر معروف به ابن جَهیر (متوفی ۵۴۹)، وزیر مقتفی عباسی ، بود که در محله اَزَج یا باب الازَج، در ساحل شرقی دجله ، قرار داشت.

علت نامگذاری مدرسه بنفشه
بنفشه ( متوفی ۵۹۸) از کنیزکان مُستضی (حک: ۵۶۶ ـ ۵۷۵)، پس از خرید این خانه آن را به صورت مدرسه درآورد و املاکی بر آن وقف کرد، و ازاین رو این محل بنفشه و نیز احتمالاً به دلیل مجاورت با ساحل (شاطی ء)، شاطئیّه، نامیده شد.

مدیریت مدرسه بنفشه
اداره مدرسه را ابتدا ابوجعفر بن صباغ برعهده گرفت، اما کمی بعد بنفشه تدریس و تولیت مدرسه را به ابوالفرج عبدالرحمان بن جوزی (متوفی ۵۹۷) مورخ و فقیه حنبلی سپرد. به نوشته ابن جوزی در ذکر وقایع ۵۷۰، در ۲۵ شعبان ، « وقفنامه مدرسه در حضور قاضی القضات و حاجب و سایر مقامات دستگاه خلافت ، خوانده شد و خلعت تدریس بر من پوشاندند و من در حضور فقها و حدود پنجاه هزار تن از اهالی بغداد به تدریس برخاستم». ابن جوزی تا ۵۹۰ که به دستور ابن القصّاب وزیر دستگیر و تبعید شد، عهده دار اداره مدرسه بنفشه بوده است.

اختصاص یافتن مدرسه بنفشه به پیروان مذهب احمد بن حنبل
...

بنفشه در دانشنامه ویکی پدیا

بنفشه
فهرست گونه های بنفشه
هدایت، صادق. چند نکته از ویس و رامین. مجموعهٔ نوشته های پراکنده.
مجله ترویجی سبزینه
بَنَفشه (نام علمی: Viola) نام نوعی گل است از تیره بنفشگان که بیشتر در نواحی معتدل جهان یافت می شود. گلی است با ساقه ای کوتاه و رنگ آن بنفش، یا ترکیبی از زرد و بنفش است. این گیاه دارای خواص درمانی و پزشکی است که در قدیم ساختن بلور افشار از آن رایج بوده است.
گیاهی است علفی و پایا و دارای برگ هایی که از محل مشترکی در ناحیه یقه خارج می شوند. برگ های آن قلبی شکل، دارای دمبرگ دراز و واقع بر روی سطح زمین هستند، زیرا ساقه هوایی مشخص در این گیاه وجود ندارد. درکناره دمبرگ آن، جوانه های جانبی ظاهر می شود. گل های آن منفرد، زیبا و به رنگ بنفش، به ندرت سفید یا گلی و معطر است. دمگل های دراز گل که از بین دمبرگ ها منشأ می گیرند، قبل از منتهی شدن به گل، حالت خمیده شبیه عصا پیدا می کنند. میوه های بنفشه پوشینه، کروی، پوشیده از کرک و محتوی دانه هایی به رنگ زرد با لکه ای سفید هستند. گل های زیبا و معطر بنفشه در اوایل بهار ظاهر می شود، درتابستان گلهایی عاری از گلبرگ در بین دمبرگ های آن ظاهر می شود که همیشه به حالت مخفی در آن باقی می ماند.
گل های منفرد – به رنگ بنفش به ندرت سفید با گلی ولی معطر است دمگل های دراز که قبل از منتهی شدن به گل حالت خمیده شبیه به عصا دارد. دمگل ها از بین برگ ها ظاهر می شوند. گل ها در مقابل نور رنگ خود را از دست می دهند و در جای خشک و تاریک حتی بیش از یکسال رنگ خود را حفظ می کند.
عکس بنفشه
بنفشه آپالاچیا(نام علمی: Viola appalachiensis) نام یک گونه از سرده بنفشه است.
Saintpaulia inconspicuaSaintpaulia goetzeana بنفشه آفریقاییSaintpaulia pusillaSaintpaulia shumensisSaintpaulia teitensis
بنفشه آفریقایی سرده ای شامل شش گونه از گیاهان گل دار چندساله در راستهٔ ن ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

بنفشه در دانشنامه آزاد پارسی

بَنَفْشه (violet)
بَنَفْشه
بَنَفْشه
بَنَفْشه
گروهی از گیاهان علفی پایا در نواحی معتدل، از جنس Viola، خانوادۀ بنفشه ها. این گیاهان برگ های قلبی شکل و گل هایی آبی، سفید، و ارغوانی و پشت گلی با پنج گلبرگ دارند. بنفشۀ کانینا (V. canina)، در خلنگ زارهای شنی می روید. بنفشه معطر (V. Odorata) و بنفشۀ فرنگی (V.tricolor) نیز از این گیاهان اند. آنچه امروز در باغچه ها کاشته می شود، فرم های اصلاح شدۀ بنفشۀ سه رنگ یا فرنگی است.

نقل قول های بنفشه

بنفشه نام نوعی گل است از تیره بنفشگان (Violaceae) که بیشتر در نواحی معتدل جهان یافت می شود.
• نشانه شناسی:نمادگرایی این گل اساساً بر تعداد گل برگ های مبتنی است که پنج عدداند و این عدد دقیقاً یکی از نمادهای انسان است. بنفشهٔ وحشی نشانهٔ ویژهٔ نوع انسان، یعنی اندیشه است، از این رو، برای نشان دادنِ تمرکز و تفکر انتخاب شده است. -> ژان شوالیه

ارتباط محتوایی با بنفشه

بنفشه در جدول کلمات

سریال نوروز امسال شبکه سه به کارگردانی سعید آقاخانی با بازی هومن برق نورد | مهران غفوریان و بیژن بنفشه خواه
روزهای بد به در
سریالی ساخته مهدی مظلومی با بازی فتحعلی اویسی | امیر جعفری | لیلی رشیدی | محمود بصیری و بیژن بنفشه خواه
بدون شرح

معنی بنفشه به انگلیسی

violet (اسم)
بنفشه

معنی کلمه بنفشه به عربی

بنفشه
بنفسج

بنفشه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بنفشه
این نام بسیار زیبا است ودارای گل چند رنگ است
Zahra
نماد آدم های سرافکنده و بی خبر و نااگاه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• خواص گل بنفشه برای پوست   • خواص روغن گل بنفشه   • دمنوش گل بنفشه   • گل بنفشه وحشی   • مضرات گل بنفشه   • کاشت گل بنفشه   • خواص گل بنفشه برای نوزادان   • گل بنفشه آفریقایی   • معنی بنفشه   • مفهوم بنفشه   • تعریف بنفشه   • معرفی بنفشه   • بنفشه چیست   • بنفشه یعنی چی   • بنفشه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بنفشه
کلمه : بنفشه
اشتباه تایپی : fktai
آوا : banafSe
نقش : اسم
عکس بنفشه : در گوگل

آیا معنی بنفشه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )