برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1428 100 1

بانک

/bAnk/

مترادف بانک: موسسه اقتصادی، فایل، مخزن، جایگاه، اطلاعات، داده ها، نوعی بازی ورق، داو

برابر پارسی: انباره

معنی بانک در لغت نامه دهخدا

بانک. (اِ) بان. درختی که ثمرش حب البان است. (ازفرهنگ نظام ). اما در دیگر فرهنگها این کلمه را در ذیل بانگ باکاف پارسی آورده اند، و رجوع به بان شود.

بانک. (فرانسوی ، اِ) (از ایتالیایی بانکا بمعنی میزی که روی آن چیزهائی فروشند). سازمان و دستگاهی که محل ذخیره ٔپول مردم است و بدان داد و ستد کنند یا داد و ستد آنجا انجام گیرد. بنگاه صرافی و معاملات مهم نقدی. سازمانی که عملیات آن بطور کلی عبارت است از: نقل و انتقال وجوه و صدور بروات و نگاهداری سرمایه ٔ اشخاص و بکار انداختن سرمایه های مذکور برای توسعه ٔ تجارت و اعتبارات تجارتی بخصوص از جهت تسهیل عمل مبادلات و نقل و انتقال وجوه و دادن اعتبار و قرض به مردم با ربح کمتر از میزان عادی بازار و گاه نشر اسکناس رایج کشور. پایه ٔ اصلی تشکیل بانک ها را صرافیهای قدیم تشکیل میدادند، در واقع این مؤسسات بودند که واسطه ٔ داد و ستد و جریان پول قرار داشتند و همان سازمانهای کوچک مالی و اقتصادی پایه ٔ اصلی تشکیل سازمانهای معظم بانکی در دنیا شد. در ایران شاید بتوان تاریخچه ٔ تأسیس بانک را به زمان هخامنشیان رساند، در واقع مؤسسات پسران موراشوازنیپ پور و بانک اجی بی نخستین بانک هایی هستند که در ایران وجود داشته اند . ناصرخسرو در سفرنامه درباره ٔ صرافی و کیفیت معامله ٔ مردم بصره شرحی دارد جالب : «... و حال بازار آنجا (بصره ) چنان بود که آن کسی را که چیزی بودی به صراف دادی و از صراف خط بستدی و هر چه بایستی بخریدی و بهای آن برصراف حواله کردی و چندان که در آن شهر بودی بیرون از خط صراف چیزی ندادی ». (سفرنامه چ دبیرسیاقی ص 114). در داخل ایران مسکوک طلا و نقره از روزگاران قدیم ضرب شده بود و صرفاً قانون عرضه و تقاضا بر آن حکومت میکرد. در تمام ادوار تاریخ صرافان کار بانکداری را به مقیاس کوچکی انجام میدادند. تاجر با صراف معینی حساب جاری داشت ، یعنی صراف برای هر تاجر دفتر مخصوصی که کلیه ٔ داد و ستدها متدرجاً در آن منعکس میگردید تهیه و به وی تسلیم می نمود و بجای چک از حواله های خطی و عادی استفاده میشد. کلیه ٔ پرداختها و دریافتها در شهرهای دور و نزدیک بوسیله ٔ صراف و با استفاده از برات انجام میگرفت. در عملیات صرافی اکثر بهره ٔ آن 9 و 12 درصد بود ولی حساب و قانونی نداشت و در بعضی مورد ...

معنی بانک به فارسی

بانک
بنگاه صرافی شخصی یا دولتی که مردم پولهای، خود را در آنجا به امانت میگذارند
( اسم ) ۱ - بنگاهی اقتصادی ملی یا دولتی که مردم پولهای خود را در آن بامانت سپارند و در موقع لزوم با صدور چک از پول خود برداشت کنند و همچنین در مقابل تضمین اعتباری پیدا کنند و بهنگام ضرورت وام گیرند . ۲ - نوعی از بازی ورق . ۳ - پولی که در بازی بانک در میان نهند .
[bank] [اقتصاد] مؤسسه ای انتفاعی با نقش واسطه گری مالی در بازار پول و سرمایه و دیگر خدمات مالی
[bone bank] [ارتاپزشکی] مرکز ذخیرۀ استخوان اهداکنندگان زنده یا اجساد
در سال ۱۲۶۸ ه. ش . روسها در مقابل انگلیسها برای سازمان بانکی در ایران از دولت امتیازی گرفتند و در تهران بنگاهی موسوم به [ بانک استقراضی ایران ] تشکیل دادند که به تدریج در بعضی شهر های شمال شعب آن نیز دایر گردید . قصد دولت روسیه تزاری از تاسیس بانک توسعه نفوذ آن دولت در ایران خصوصا در برابر انگلیسها بود و بانک استقراضی یک دستگاه کاملا رسمی دولت روسیه بود و برای رقابت با بانک شاهنشاهی ایران خود را در معاملات استقراضی و غیره بسیار سخاوتمند نشان می داد و باین جهت مبالغ هنگفتی به در باریان و اعیان و اشراف و ارباب نفوذ بیش از اعتبار مالی آنان وام می داد به طوری که در سال ۱۲۸۳ ه. ش . معلوم گردید که از ۳٠ میلیون منات سرمایه اولیه بانک فقط ۳ میلیون منات در صندوقهای آن باقی مانده و بقیه به متنفذان کشور وام داده شده است . این بانک در سال ۱۳٠۵ ه. ش . مقارن سال تاسیس بانک روس ( در ایران ) منحل گردید .
[term bank] [زبان شناسی، علوم کتابداری و اطلاع رسانی] دادگانی رایانه ای، غالباً چندزبانه، متشکل از اصطلاحات تخصصی یک یا چند حوزۀ موضوعی
در ۱۴ فروردین ۱۳۳۷ ه. ش . با سرمایه دویست میلیون ریال تاسیس شد . علاوه بر صاحبان سهام بانکهای معروف فرانسوی ...

معنی بانک در فرهنگ معین

بانک
[ فر. ] ( اِ.) ۱ - مؤسسه ای اقتصادی ، ملی یا دولتی که مردم پول های خود را در آن به امانت سپارند و در موقع لزوم برداشت کنند. ۲ - مجموعه ای است برای نگه داری منظم و قابل دسترس خون یا اعضای بدن . ۳ - پولی که قماربازها وارد بازی می کنند. ، ~ اطلاعات مؤسسه
[ فر - فا. ] ۱ - (حامص .) فعالیت برای ادارة بانک . ۲ - (اِ.) دانشی که به مطالعة فعالیت های بانکی یا اشتغال در آن جا می پردازد.

معنی بانک در فرهنگ فارسی عمید

بانک
۱. (بانکداری) بنگاه صرافی شخصی یا دولتی که مردم پول های خود را در آنجا امانت می گذارند و یا از آن وام می گیرند.
۲. از بازی های ورق.
۳. پولی که در بازی بانک در وسط می گذارند.
* بانک خون: (پزشکی) سردخانۀ مخصوصی که در آن خون هایی را که مردم می دهند نگاه می دارند تا برای انتقال به بدن کسانی که احتیاج به خون دارند مورد استفاه قرار گیرد.
= شابانک

بانک در دانشنامه اسلامی

بانک
بانک همان نهاد عهده دار عملیات پولی، مالی و اعتباری است و بانکداری عبارت است از ارائۀ خدمات و عملیات بانکی در زمینه های پولی، مالی و اعتباری. موضوع بانک و بانکداری پیش از زمان معاصر در دورۀ اسلامی سابقه ای ندارد و فقهای معاصر مسائل مربوط به آن را تحت عنوان مسائل مستحدثه طرح کرده اند. بانکها در یک تقسیم بندی کلّی به اسلامی و غیر اسلامی و هرکدام به خصوصی (شخصی)، دولتی و مشترک تقسیم می گردند.
بانک همان نهاد عهده دار عملیات پولی، مالی و اعتباری است، کار بانک و به عبارت دیگر بانکداری عبارت است از ارائۀ خدمات و عملیات بانکی در زمینه های پولی، مالی و اعتباری، همچون نقل و انتقال پول، نگهداری سرمایه و سپرده اشخاص و به کارگیری آن در جهت رشد و توسعۀ اقتصادی، صدور بروات و حواله های تجاری، اعطای اعتبار و وام به اشخاص، تأمین اعتبار در جهت توسعۀ بازرگانی، کشاورزی و صنعت، نگاهداری اموال و اوراق بهادار اشخاص، خرید و فروش فلزات قیمتی و ارز و انتشار اسکناس و اوراق بهادار.
بانک و بانکداری به معنای امروزی آن نهادی جدید است که فقهای معاصر مسائل مربوط به آن را تحت عنوان مسائل مستحدثه طرح کرده اند.

تاریخچه بانکداری
همان گونه که یادآور شدیم موضوع بانک و بانکداری به مفهوم یاد شده، پیش از زمان معاصر در دورۀ اسلامی سابقه ای ندارد؛ لیکن در اسلام برای انواع فعالیتهای اقتصادی و مالی همواره قوانین و مقرّراتی وجود داشته و پول فلزی یا کاغذی و اسناد بهادار همچون سفته در جامعۀ اسلامی رایج بوده است. اسلام برخی معاملات و فعالیتهای اقتصادی و تجاری رایج میان عقلا را امضا و تأیید و برخی دیگر را ممنوع اعلام کرده است. حجم گسترده ای از مسائل فقهی به بیان اصول و مقرّرات مربوط به معاملات و فعالیتهای اقتصادی اختصاص یافته است. این اصول و قوانین کلّی زیر بنای طرح اقتصاد اسلامی به شیوۀ نو و در قالب بانکها و دیگر مؤسسات مالی گشت.

اقسام بانکها
بانکها در یک تقسیم بندی کلّی به اسلامی و غیر اسلامی و هرکدام به خصوصی (شخصی)، دولتی و مشترک تقسیم می گردند.

← بانک خصوصی
...
در سال ۱۳۲۵/۱۹۰۷، ...


بانک در دانشنامه ویکی پدیا

بانک
بانک نهادی اقتصادی است که وظیفه هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارزها، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفهٔ قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خریدها و فروش را بر عهده دارند.
انجام محاسبات جاری برای مشتریان
جمع آوری چک های مشتریان
وظایف بانک مرکزی عبارتست از انتشار اسکناس و تنظیم حجم پول در گردش، نگهداری فلزات گرانبها و ارزهای متعلق به دولت، نگهداری ذخایر قانونی و موجودی نقدی بانک های تجاری، ایجاد امکانات اعتباری برای بانک های تجاری، انجام دادن عملیات تسویه حساب بین بانک ها، صندوقداری و نمایندگی مالی برای عملیات بانکی دولت، اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات. این بانک مسؤولیت کنترل شبکه بانکی و اداره سیاست پولی ثبات را بر عهده دارد. این بانک، بانک های دیگر را در جهت ارائه خدمت و هماهنگی با اقتصاد به فعّالیت وامی دارد.
بانک شاهی ایران نخستین بانک ایران برای اولین بار درایران اقدام به چاپ و نشر اسکناس در زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار نمود و درسال۱۳۰۲ خورشیدی بانک ملی در زمان حکومت پهلوی چاپ اسکناس را به عهده داشت که بعدها به بانک مرکزی ایران واگذارشد.
واژهٔ بانک در زبان انگلیسی میانه از زبان فرانسوی میانه (banque)، و آن هم از واژه ایتالیایی قدیمی banca، و آن نیز از واژه آلمانی بسیار قدیمی banc,bank,"bench.counter" گرفته شده است.
بانک ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
بانک
بانک خون
بانک (فیلم ۱۹۱۵)
بانک (فیلم ۲۰۰۱)
بانک مرکزی
بانک پس انداز مشترک
ایستگاه های بانک و مانیمنت
بنک (کنگان)
آسانسور
قلک
بانک (انگلیسی: The Bank) یک فیلم صامت آمریکایی به کارگردانی چارلی چاپلین است که در سال ۱۹۱۵ منتشر شد. از بازیگرا ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با بانک

بانک در جدول کلمات

بانک خانگی
قلک
بانک کردن کلاغ
نعیق
بانک کودکان
قلک
اصطلاحی در علم اقتصاد که به عنوان یک متغیر برون زا مطرح است و به وسیله بانک مرکزی مشخص می شود
عرضه پول
اولین بانک خصوصی ایران
اقتصاد نوین
این بانک در سال 1696 تاسیس شد
انگلند
این عملیات زمانی اتفاق می افتد که بانک مرکزی پایه پولی را با خرید و فروش اوراق بهادار (قرضه و خزانه) تغییر دهد
بازارباز
پولی که از بانک گرفته می شود و با اقساط ماهیانه باید آن را پرداخت کرد
وام
در این کشور | سازمان نظارت بر بانک ها اخیرا به آنها اجازه تاسیس موسساتی برای انتشار اوراق بهادار با پشتوانه وام داده است
شیلی
رییس بانک مرکزی اروپا
تریشه

معنی بانک به انگلیسی

bank (اسم)
کنار ، بانک ، ساحل ، لب ، ضرابخانه ، سیل گیر ، خامه

معنی کلمه بانک به عربی

بانک
مصرف
مصرفي
مراقبة
مقبول للبنک

بانک را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آریا بهداروند
بانک از کلمه بانگ گرفته شده
معنی بانگ در پارسی
آواز.فریاد.داد
نوع دیگر تفسیر معنی آن
فریاد کمک خواهی::جذب سپرده

فریادی برای
فروش اجناس خود::فروش اوراق سهام

.فریادی جهت اطلاع رسانی::دادن وام
به مردم

بانک::بنک

بنگ::داد .فریاد. آواز
بنک:::بنگ
Seyyed Ahmed Mortazavi Rāvari
پایگاه پولی
م-پدرام
بانک ،بونک = در زبان لری به معنی اذان وصدای اذان است.داد وفریاد .
کیمیا
بانی خیر کثیر
آ
پایگاه اقتصادی
بهنام
بنیاد ، بنگاه
ایرزاد
بانک
این واژه از نیمکتی که پول وَرزان ( صرافان) روی آن می نشستند گرفته شده . از این رو در زبان آلمانی به نیمکت Bank و در انگلیسی bench می گویند.
در فارسی دری افغانستان به گذاشتن = باندن می گویند برای نمونه : اینو اینجا بذار = ای رِ اینجا بان
می توان از واژه ی باندن : بانِشگاه ، بانگاه ، بانکده ساخت که همانند بانک است و کسی که پول در بانک می گذارد یا می بانَد را بانَنده و واژه های دیگری را هم از آن ساخت.
واژه های دیگر :
سپارشگاه ، سپردگاه ،بایگ از بایگانی
آریا
سپارد؛
برگرفته شده از سپرده شده و سپردن. جایگاه سپردن.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اینترنت بانک پاسارگاد   • اینترنت بانک سپه   • اینترنت بانک پارسیان   • اینترنت بانک صادرات   • اینترنت بانک ملی   • سایت بانک ملت   • بانکداری اینترنتی بانک رفاه   • بانک ملت اینترنتی   • معنی بانک   • مفهوم بانک   • تعریف بانک   • معرفی بانک   • بانک چیست   • بانک یعنی چی   • بانک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بانک
کلمه : بانک
اشتباه تایپی : fhk;
آوا : bAnk
نقش : اسم
عکس بانک : در گوگل

آیا معنی بانک مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )