برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1649 100 1
شبکه مترجمین ایران

اعراض

/'a'rAz/

مترادف اعراض: انصراف، پشت کردن، رویگردانی، ضدیت، مخالفت، ترس، هول، کراهت، نفرت

متضاد اعراض: اقبال

برابر پارسی: رویگرداندن، روی برتاختن، رویگردانی

معنی اعراض در لغت نامه دهخدا

اعراض. [ اِ ] (ع مص ) روی گردانیدن از چیزی. (ناظم الاطباء). روی بگردانیدن از چیزی. (منتهی الارب ). روی از چیزی گردانیدن. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). روی بگردانیدن. (تاج المصادر بیهقی ). روی گردانیدن. (مؤید الفضلاء) (ترجمان القرآن ترتیب عادل بن علی ). روی برگردانیدن و انصراف یافتن از چیزی و در حقیقت همزه ٔ باب افعال برای صیرورت است یعنی بعرض گردید و بجانبی رفت غیر از آنچه در آن بود. (از اقرب الموارد). پشت کردن. صَدّ. روی برتافتن از. احصاب. حصب. (یادداشت بخط مؤلف ) :
بر روز فضل روز به اعراض است
از نور ظلمت و تپش سرما.
ناصرخسرو.
|| پهنا و دراز رفتن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). بطول و عرض زمین رفتن. (آنندراج ). به پهنا ودرازا رفتن در مکارم ، یقال : اعرض الرجل فی المکارم ؛ ذهب عرضاً و طولاً. قیل و منه المثل : «اعرضت القِرفةُ»؛ ای التهمة و سوءالظن. (از اقرب الموارد). || پهناور کردن. (منتهی الارب ). پهناور گردانیدن. (ناظم الاطباء). پهن کردن. (آنندراج ). پهن گردانیدن چیزی را. (از اقرب الموارد). || خصی کردن بزغاله را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). خصی کردن گوسفند. (تاج المصادر بیهقی ). خایه ٔ بزغاله کندن. (آنندراج ). خصی کردن عرضان (بزغاله های یکساله ). (از اقرب الموارد). || بچه ٔ بحرام آوردن زن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). بچه ٔ نامشروع آوردن زن. (از اقرب الموارد) (از متن اللغة). یقال : جأت بالولد عن عراض و معارضة؛ سفاحاً. (از متن اللغة). بچه ٔ پهن زادن . (آنندراج ) (تاج المصادر بیهقی ). یقال : «اعرضت المراءة بولدها؛ اذا ولدتهم عراضاً». (منتهی الارب ). || پیدا شدن چیزی ، یقال : عرضت الشی ٔ فاعرض ؛ ای اظهرته فظهر مثل کببته ُ فاکب و هو من النوادر. (منتهی الارب ). بارز و آشکار شدن چیزی. کقوله : «و اعرضت الیمامة و اشمخرت »؛ ای ظهرت. (از اقرب الموارد). پیدا شدن چیزی. (ناظم الاطباء).پدید آمدن. (تاج المصادر بیهقی ). آشکارا شدن. (آنندراج ). پیدا و آشکار شدن. (از متن اللغة). آشکارا شدن.(مؤید الفضلاء). || دست دادن نیکویی و جزآن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). دست دادن نیکوی. (آنندراج ). امکان نیکویی دست دادن. (از اقرب الموارد)(از متن اللغة). یقال : اعرض لک الظبی ، فارمه »؛ ای امکنک من عرضه. (از اقرب الموارد). راست ایستادن آهو. ...

معنی اعراض به فارسی

اعراض
جمع عرض، روی برگردانیدن، رخ برتافتن، دوری کردن، پرهیزکردن، پرهیزکردن ازچیزی
( اسم ) جمع عرض . ۱ - چیزهای عارضی امور غیر ذاتی عرضها . ۲ - حادثه ها سانحه ها.
نام قریه هاییست که میان حجاز و یمن و سراه قرار دارند .
چیزیهایی که موجود در موضوع بود و مقول بر موضوع نبود .
کیفیاتی که عارض نفس شود
( مصدر ) روی بر گردانیدن رخ تافتن .
چیزیهایی که هم موجود در موضوع و هم مقول بر موضوع وصفی باشد .

معنی اعراض در فرهنگ معین

اعراض
( اَ ) [ ع . ] ( اِ.) جِ عِرض . ۱ - آبروها. ۲ - خواسته ها.
( ~.) [ ع . ] جِ عَرَض ، بیماری ها.
( اِ ) [ ع . ] (اِ.) شیر پستان زن هنگامی که عصبی یا وحشت زده باشد یا غم و اندوه شدیدی به او دست داده باشد. خوردن شیر اعراض باعث ناخوشی کودک می شود.
( ~. ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) روی گردانیدن . ۲ - برگشتن . ۳ - نفرت داشتن . ۴ - (اِمص .) نفرت ، کراهت .

معنی اعراض در فرهنگ فارسی عمید

اعراض
= عَرَض
۱. روی برگردانیدن، رخ برتافتن.
۲. دوری کردن، پرهیز کردن، پرهیز کردن از چیزی.

اعراض در دانشنامه اسلامی

اعراض در دو معنی به کار رفته است:۱. اعراض (فقه): اصطلاحی فقهی و حقوقی می باشد.۲. اعراض (فلسفه): اصطلاحی در فلسفه می باشد.
...
اِعْراض، اصطلاحی فقهی و حقوقی ، به معنای گونه ای عمل حقوقی یک جانبه یا ایقاع به مثابه روی گردانیدن از مالکیت ، بدون تملیک یا اباحه انتفاع از جانب مالک می باشد. از آن در باب هایی مانند صلات، زکات، حج، جهاد، نکاح، صید و ذباحه و احیاء موات سخن رفته است.
در نگرش عام حقوقی، برپایه حرمت نهادن به سلطه مالک بر اموال خود، تحقق اعراض تنها با قصد و اراده آن از سوی مالک امکان پذیر است، البته در نظر باریک بینانه، گفته شده است که این قصد، به معنای قصد اسقاط مالکیت است و نه قصد تصرف غیر. به علاوه، برای احراز کردن قصد اعراض، در این که علم در حد یقین لازم است، یا ظن به موضوع کفایت می کند، اختلاف است. بنابراین در اینکه صرف اعراض از ملک موجب زوال ملکیّت است تا دیگری بتواند آن را به ملک خود درآورد یا نه، اختلاف است.
پیشینه تاریخی
پیشینه تاریخی بحث از اعراض را چه در قوانین دوره پیش از اسلام و چه پس از آن، بیشتر باید در اثنای بحث از «اموال مفقود» جست وجو کرد. گفتنی است که تفکیک میان اموال مفقود ( لُقَطه ) از اموال متروک در شماری اندک از منابع به چشم می خورد.
مصادیق تاریخی
در بررسی مصادیق تاریخی اعراض، به عنوان یک نمونه کهن از موارد اختلاف، باید به انداختن کالاهای درون کشتی به دریا به هنگام توفان اشاره کرد. در اینجا فقدان قصد اعراض سبب می شد که کالاهای یاد شده، اعم از آنچه با امواج به ساحل آورده شود، یا به قعر دریا فرو رود، در ملک صاحبان آن باقی بماند. این دیدگاه در دوره متقدم فقه، از سوی عالمان اصحاب حدیث چون مالک و شافعی پذیرفته شد و پس از آن نیز در حوزه فقه حنبلی و ظاهری مورد پذیرش قرار گرفت هر چند برخی از فقیهان حنبلی با تشبیه این مورد به اعراض مالک از مال، مالکیت صاحبان کالا را منتفی می شمردند.
← کالاهای کشتی غرق شده
...
...


اعراض در دانشنامه آزاد پارسی

اِعْراض
(در لغت به معنی روی برگرداندن) از نظر حقوقی، منصرف شدن و عدول از حق یا منفعتی مانند این که دارندۀ حق عبور از ملک، از این حق خود صرف نظر نموده، مدت ها از آن استفاده نکند و آن را رها کند. اعراض، یک عمل یک جانبه است که اگر همراه قصد باشد و مالک از مال خود چشم بپوشد، آن مال جزء مباحات می شود و به وسیلۀ دیگران قابل تملک خواهد بود. اثبات این که مالک اعراض کرده، برعهده کسی است که مدعی آن شده و چون خلاف اصل است، ادلۀ قاطع لازم است.

اعراض را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاضل لیاقتی
واگذاردن، ترک گفتن، دست کشیدن
- چشم پوشی مالک از مالی از اموال خود به قصد ترک مالکیت .
سعید منتطری
جمع عَرَض
سعید منتطری
(جمعِ عَرَض)
آنچه که در جهانِ مادی نمودِ عینی پیدا کرده است مثلاً یک ابداع، ابتدا در ذهن سازنده شکل میگیرد(جوهر) و سپس ساخته میشود (عَرَض)
هر دمی از وی همی آید اَلَست
جوهر و اَعراض می‌گردند هست
مولوی
سینا مخدومی
منصرف شدن ، ترک کردن
منصرف شدن از مالکیت نسبت به مالی .
اعراض از اموال :مثلا مالی(انگشتر) که در اختیارداریم و حق عینی نسبت به آن ،به جهتی دسترسی به ان محدود شود و از مالکیت آن صرف نظر کنیم (اعراض)و دیگری بیابد مالک آن می شود.
( اعراض در مقابل ابرا )
Maryam salehi chegeni
در حقوق یعنی اسقاط حق عینی
tinabailari
روی برگرداندن
ایدا خانمیدزایی
ابروها
رضا ابوالحسنی
روی گردانیدن
علی حیدر
چشم پوشیدن مالک است از ملک خود.
مداح علی اصغر بهمنی مرودشت
چشم پوشی مالک از حق عینی خود-مسقط حق عینی است
رضا پیرنجم الدین
جمعِ عَرض

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اعراض در حقوق   • اعراض در قانون مدنی   • انواع اعراض   • اعراض از ملک   • اعراض معنی   • اعراض از وطن   • اعراض در فلسفه   • اعراض در قران   • مفهوم اعراض   • تعریف اعراض   • معرفی اعراض   • اعراض چیست   • اعراض یعنی چی   • اعراض یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اعراض

کلمه : اعراض
اشتباه تایپی : huvhq
آوا : 'a'rAz
نقش : اسم
عکس اعراض : در گوگل

آیا معنی اعراض مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )