برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1634 100 1
شبکه مترجمین ایران

اعتماد

/'e'temAd/

مترادف اعتماد: اتکا، استظهار، استواری، اطمینان، پشتگرمی، تکیه، توکل، ثقه، دلگرمی، وثوق

برابر پارسی: استواری، باور، پشتگرمی، سپردن، واگذاری، واگذاشتن

معنی اعتماد در لغت نامه دهخدا

اعتماد. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) بشب سیر کردن گرفتن ، یقال : اعتمد لیلته ؛ بشب سیر کردن گرفت. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). بشب بر مرکب سیر سوار شدن. (از اقرب الموارد) (از متن اللغة). || تکیه نمودن برکسی. (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء) (از متن اللغة).تکیه کردن. (آنندراج ) (تاج المصادر بیهقی ). به پشت تکیه کردن بچیزی. (از کشف از غیاث اللغات ). تکیه کردن بر. (فرهنگ فارسی معین ). تکیه کردن بر دیوار. (از اقرب الموارد). پشت دادن. اِتِّکاء. اِتِّکال. اِرتِکاء. عِوَل. (یادداشت مؤلف ). || سپردن و گذاشتن بر کسی و اعتماد کردن. یقال : اعتمدت علیه فی کذا؛ سپردم و گذاشتم بر وی و اعتماد کردم. (از منتهی الارب ). سپردن و گذاشتن بر کسی و اعتبار کردن. (ناظم الاطباء). واگذاشتن کار بکسی و سپردن چیزی را بکسی. (فرهنگ فارسی معین ). واگذاشتن کار بکسی. (آنندراج ). || (اِمص ) سپردن چیزی را بکسی از روی صداقت و راستی. (ناظم الاطباء). کار بکسی بازگذاشتن. (آنندراج ). واگذاشتن کار بکسی. (فرهنگ فارسی معین ). || قصد کردن. (از متن اللغة) (المصادر زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ). || تورک ، یعنی تکیه کردن بر سرین. (از متن اللغة). || اتکاء کردن بر کسی در حاجتی. (از متن اللغة) (از اقرب الموارد). || (اصطلاح نحو) آمدن اسم فاعل و اسم مفعول بعد از موصوف خود باشد. مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: نزد نحویان اعتماد اسم فاعل و اسم مفعول آن باشدکه بعد از مصاحب یعنی موصوف خود درآیند و مصاحب اسم فاعل و اسم مفعول مبتدا یا موصول یا موصوف و یا ذوالحال است و اعتماد اسم فاعل و اسم مفعول بر همزه و ماء نافیه نیز آن است که بعد از آنها آیند. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). || در اصطلاح متکلمان نوعی کیف ملموس است که حکما آنرا «میل » گویند. صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: شیخ «میل » را که متکلمان آنرااعتماد گویند، چنین تعریف کرده است : چیزی است که موجب حالت مدافعه در جسم گردد و از حرکت بیکی از جهات مانع نشود، و بنابراین امر مزبور علت مدافعه و بقولی نفس مدافعه است و بنابراین نوعی از کیفیات ملموس باشد. و در وجود آن میان متکلمان اختلاف است ، استاد ابواسحاق اسفراینی و پیروان وی آنرا نفی میکنند و معتزله و بسیاری از اصحاب ما مانند قاضی وجود آنرا بالضرورة ثابت میدانند و انکار آنرا قسمی مکابره با محسو ...

معنی اعتماد به فارسی

اعتماد
تکیه کردن، متکی شدن بکسی وکاری رابی گمان باوسپردن، واگذاشتن کاربکسی
۱ - ( مصدر ) تکیه کردن بر. ۲ - واگذاشتن کار بکسی . ۳ - سپردن چیزی را بکسی . ۴ - ( اسم ) وثوق اطمینان . یا اعتماد بنفس اتکائ بخود بخویشتن متکی بودن . یا رائ ی اعتماد . رائ یی که وکلای مجلس بدولتی که مایلند بر سر کار بماند بعد از استیضاح میدهند مقابل رائ ی عدم اعتماد .
یکی از شعرای خراسان است
مورد اطمینان قرار گرفتن وثوق و اطمینان بکسی پیدا کردن .
عنوان صدر اعظم در دوره صفویان و اوایل قاجاریان ٠
نقی الدین محمد . نام یکی از وزرائ ایران .
محمد حسن خان ملقب به صنیع الدوله که بعد ها معروف و ملقب به اعتماد السلطنه گردید ( ف. ۱۳۱۳ ه. ق . ) از مقربان دربار ناصر الدین شاه و وزیر انطباعات و دارای تالیف متعددی است از جمله مراه البلدان مطلع الشمس خیرات الحسان و الماثر و الاثار و منتظم ناصری در تاریخ و غیره .
محمد باقر . وی پس از در گذشت محمد حسنخان ضیع الدوله سرپرست روزنامه در سال اول جلوس مظفر الدین شاه منتشر گردید .
تکیه کردن اعتماد کردن وثوق و اطمینان داشتن .
تکیه داشتن . ثقه داشتن . مطمئن بودن .
[trust versus mistrust] [روان شناسی] مرحلۀ نخست تحول در نظریۀ اریکسون که در آن نگرش های نوزاد درمورد اعتماد و بی اعتمادی به خود و دیگران تحت تأثیر نوع توجه و مواظبتی است که دریافت می کند
اعتبار نامه .
...

معنی اعتماد در فرهنگ معین

اعتماد
(اِ تِ) [ ع . ] ۱ - (مص م .) تکیه کردن . ۲ - برگزیدن . ۳ - کاری را به کسی واگذاشتن . ۴ - (اِمص .) اطمینان .

معنی اعتماد در فرهنگ فارسی عمید

اعتماد
۱. تکیه کردن، پشت گرمی، وثوق.
۲. متکی شدن به کسی و کاری را به او سپردن، واگذاشتن کار به کسی.

اعتماد در دانشنامه اسلامی

محمدحسن خان اعتماد السلطنه، (21 شعبان 1259- 18 شوال 1313ق)، دانشمند و سیاستمدار مشهور عصر ناصرالدین شاه و نویسنده ده ها کتاب است. وی از دودمان مراغه ای بود و پدرش حاج علیخان که نخست لقب ضیاءالملک داشت و سپس به اعتمادالسلطنه ملقب شد، حاجب الدوله دربار ناصرالدین شاه بود. پدر اعتمادالسلطنه نیز به مقامات بلند سیاسی دست یافت، اما در زمان محمدشاه از کار برکنار شد و اموالش مصادره گردید و به زندان افتاد و سرانجام به عتبات عالیات تبعید شد.
چون محمدشاه درگذشت، حاج علی خان به تهران بازگشت و مورد توجه مهد علیا، مادر شاه جدید قرار گرفت و در دربار به سرعت نفوذی به هم رسانید، به گونه ای که میرزا آقاخان نوری او را جزو نزدیکان و محارم خویش درآورد. در توطئه برضد امیرکبیر با مهد علیا و میرزا آقاخان نوری همدست بود و وظیفه قتل امیرکبیر را برعهده گرفت.
محمدحسن خان اعتمادالسلطنه چهارمین فرزند حاجی علیخان بود و در تهران دیده به جهان گشود. همزمان با افتتاح مدرسه دارالفنون در 1268ق، او جزو اولین شاگردانی بود که پای به این مدرسه نهاد و 12 سال در آن جا به فراگرفتن زبان فرانسه و آموزش های نظامی پرداخت. مدتی بعد عزیزخان سردار کل (وزیر جنگ) او را به منصب «وکیلی نظام» منصوب کرد. محمد حسن خان دوره تحصیل در دارالفنون را با دریافت مدال طلا به پایان رسانید و با درجه یاوری (سرگردی) جزو ملتزمان دستگاه ولیعهد محمد قاسم میرزا درآمد، اما محمد قاسم میرزا در همان اوان کودکی درگذشت و محمد حسن خان هم به خیل ملتزمان میرزا محمدخان سپهسالار پیوست. در 1275ق به منصب سرهنگی ارتقا یافت و چون پدرش در این هنگام مورد عفو شاه قرار گرفته و حکومت خوزستان و لرستان به او واگذار شده بود، وی نیز به عنوان نایب الایاله و رئیس قشون، همراه پدر شد و چندی حکمرانی شوشتر را در دست گرفت. در 1278ق به تهران بازگشت و ژنرال آجودان شاه شد.
در 1280ق زمانی که حسنعلی خان امیر نظام گروسی وزیر مختار ایران در فرانسه بود، محمد حسن خان به عنوان وابسته نظامی سفارت ایران در پاریس تعیین شد و دو سال عهده دار این سمت بود، اما توقفش در آن شهر چهار سال طول کشید و همزمان به ادامه تحصیل پرداخت. در 1284ق از آن کشور مراجعت کرد و با گرفتن لقب صنیع ...


اعتماد در دانشنامه ویکی پدیا

اعتماد
اعتماد به معنی اطمینان کردن و وثوق داشتن است و می تواند به موارد زیر اشاره کند:
اعتماد (فیلم ۱۹۹۰)، فیلم هال هارتلی
اعتماد (فیلم ۲۰۰۳)، فیلم جیمز فولی
اعتماد (فیلم ۲۰۱۰)، فیلم دیوید شویمر
اعتماد نام تک آهنگی از مگادث، گروه ترش متال امریکایی است. اعتماد اولین تک آهنگ از هفتمین آلبوم استودیویی گروه با نام نوشته های مرموز می باشد که ۸ می ۱۹۹۷ در دو نسخه انگلیسی و اسپانیایی منتشر شد.
اعتماد روزنامه ای خبری ـ تحلیلی چاپ صبح است که از خرداد سال ۱۳۸۱ در تهران منتشر می شود. مدیرمسئول این روزنامه الیاس حضرتی از اعضای حزب اعتماد ملی، از فرماندهان جنگ ایران و عراق و نماینده پیشین رشت و تهران در مجلس است. در رتبه بندی روزنامه های ایران بر پایه عملکردشان در بازهٔ نیمه دوم ۱۳۹۴ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتماد با ۶۷٬۵۴ امتیاز، رتبهٔ یازدهم را داشت.
/ وب گاه روزنامه اعتماد
اعتماد به آینده، گفتگویی با فرزانه روستایی، خبرنگار اعتماد ،دویچه وله فارسی
بایگانی وبگاه پیشین روزنامه اعتماد
این روزنامه دهم اسفند ۱۳۸۸ به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف موقت شد. علت توقیف «تخلف از حدود مطبوعات» و تکرار و اصرار بر تخلفات قانونی اعلام شد. استناد هیئت نظارت بر مطبوعات ماده شش قانون مطبوعات بود که از نشر مطالب الحادی و اشاعه فحشا و تبلیغ اسراف تا ایجاد اختلاف بین قشرها جامعه و اهانت به دین اسلام و پخش شایعات را در برمی گیرد. روزنامه اعتماد چند ماه پیش از توقیف، از سوی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد دولت دهم هشت بار تذکر گرفته بود.
علی مطهری، نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی حدود یک ماه بعد از بسته شدن روزنامه اعتماد در رابطه با توقیف آن به محمد حسینی (وزیر)، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم تذکر کتبی داد. روزنامه اعتماد دهم اسفند ۱۳۸۸ دو مطلب دربارهٔ فیلم حادثه حمله به کوی دانشگاه تهران منتشر کرده بود که چندی پیش از شبکه تلویزیونی بی ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های اعتماد

اعتماد
• «اگر به کسی اعتماد نداری از او پرهیز کن.»

اعتماد در جدول کلمات

اعتماد
وثوق, استواری, اطمینانظ
ازآثار رخشان بنی اعتماد با حضور ابوالفضل پور عرب و فریماه فرجامی
نرگس
خالق اثر اعتماد الحکما
سهروردی
ساخته مشترک رخشان بنی اعتماد و محسن عبدالوهاب با حضور فاطمه معتمدآریا | باران کوثری و بهرام رادان
گیلانه
فیلمی از رخشان بنی اعتماد و با حضور بیتا فرهی | باران کوثری و مسعود رایگان
خون بازی
فیلمی از رخشان بنی اعتماد با بازی درخشان مهدی هاشمی | گلاب آدینه و مرحوم منوچهر حامدی
زرد قناری
فیلمی از رخشان بنی اعتماد با حضور فریماه فرجامی و ابوالفضل پورعرب
نرگس
از آثار رخشان بنی اعتماد با حضور فریماه فرجامی و ابوالفضل پورعرب
نرگس
از آثار رخشان بنی اعتماد با حضور مینو فرشچی | مانی کسرائیان و باران کوثری
بانوی اردیبهشت
از ساخته های رخشان بنی اعتماد با بازی ابوالفضل پور عرب
,,,,

معنی اعتماد به انگلیسی

affiance (اسم)
نامزدی ، اطمینان ، اعتماد ، پیمان ازدواج
confidence (اسم)
اطمینان ، اعتماد ، خود رایی ، خود سری ، اعتقاد ، صمیمیت ، رازگویی
trust (اسم)
مسئولیت ، اطمینان ، اعتماد ، ائتلاف ، اعتبار ، اعتقاد ، ایمان ، قرض ، توکل ، امید ، امانت ، ودیعه ، اتحادیه شرکتها
faith (اسم)
پیمان ، اعتماد ، دین ، اعتقاد ، باور ، عقیده ، ایمان ، کیش ، مذهب
reliance (اسم)
اعتماد ، دل گرمی ، توکل ، تکیه ، اتکاء
belief (اسم)
اعتماد ، گمان ، اعتقاد ، باور ، عقیده ، ایمان
credence (اسم)
اعتماد ، اعتقاد ، باور
fideism (اسم)
اطمینان ، اعتماد ، امانت
trustful (صفت)
اطمینان ، اعتماد ، معتمد

معنی کلمه اعتماد به عربی

اعتماد
اعتقاد , ثقة ، اِرْتفاقٌٌ
اِرْتکازٌ
ثقة
ثقة
إرساءالثقة
ارتياب
استأمن
ارتَکَزَ عَلي
استند إلى
إرساءالثقة ، بناء الثقة
اِختبارُ الثِّقة
اصيل , جدير بالثقة , محسوب

اعتماد را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کیان
این واژه عربی است و پارسی آن واژه ی پهلوی اَپَستام می باشد
زینب
این واژه تازى (اربى) است و برابرهاى پارسى آن چنینند : اَپَسْتام Apastam (پهلوى: اعتماد ، اطمینان) ، اَوِسْپار Avespar (پهلوى: اعتماد، اطمینان) ، اَویزَندى Avizandi (پهلوى: اَویزندیهْ : اطمینان ، اعتماد ، امنیت خاطر) ، خُسْتى Xosti (پهلوى: خُسْتیهْ : اعتماد
، معتمد بودن- خُستXost :پهلوى: معتمد ، مطمئن ) ویستاخى vistaxi (پهلوى: ویستاخْویهْ : معتمد بودن ، اعتماد ، اطمینان) سِجْرون Sejrun (پهلوى: اعتماد ، اطمینان) در پهلوى : سِجْرونتن Sejruntan : اعتماد-اطمینان کردن ، وابَریگانى Vabarigani (پهلوى: اعتماد ، مطمئن
، معتبر) ، ایشتیوان Ishtivan (اوستایى: اعتماد) ، ویشواس Vishvas (سانسکریت: اعتماد) ، سَمْپْرَت Samprat (سانسکریت: اعتماد)
سامیار
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست: ویشواس که از سنسکریت: ویشوَسیتَ ساخته شده، سَمْرات که از سنسکریت: سَمپْرَتی ساخته شده است
سینا
اطمینان
رضا فتحی پور
رازش
mbmrk
یقین
تاشبور
اطمینان و تکیه بر کسی یا چیزی داشتن
ایمان
اعتماد خود بی فکری یعنی وقتی به خداوند اعتماد کردی دنبال نتیجه نباشی وبعد از ان هر نتیجه داد عشقت به خدا افزایش پیدا کنه که متوجه باشی خداوند از تمامی زوایا من را میبیند اما من از خودخواهی خودم
زهره
اعتمادقلبي ودرك برتري تفكر قدرت
مازیار ایرانی
برابر این واژه خستی خستیکان و ویستاخی و استیکان و استیوان میباشد
پ ص ر parviz13371348@gmail.com
پشتنهی (پیش "پ" ، زیر "ن")
فر کیانی
ایمان= باور
اعتماد= تاوَر
سهیل نظری
من بهت اعتماد ندارن
من بهت باور ندارم
اعتماد کردم
باور کردم
مرتضی
وقتی من از کسی انتظار رفتارخوبی داشته باشم به او اعتماد می کنم پس اعتماد کردن در اینجا یعنی انتظار رفتار خوب داشتن
Arman
خریت ،دیوانگی ،اشتباه محض
مهراد
باور
یوسف حکمتی
برمبنای رفتار شخصیتی اجتماعی هرشخص اعتماد بدست میاد
اوا
تکیه کردن،اطمینان،باور کردن فرد
اوا
باور داشتن،تکیه کردن
سوشیانت
می توان از واژه پهلوی ستامیدن به معنای اعتماد کردن استفاده نمود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اعتماد چیست   • روزنامه ابتکار   • روزنامه اعتماد ملی   • روزنامه اعتدال   • روزنامه اعتماد امروز صبح   • روزنامه مردم سالاری   • روزنامه آفتاب یزد   • روزنامه آرمان   • معنی اعتماد   • مفهوم اعتماد   • تعریف اعتماد   • معرفی اعتماد   • اعتماد یعنی چی   • اعتماد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اعتماد

کلمه : اعتماد
اشتباه تایپی : hujlhn
آوا : 'e'temAd
نقش : اسم
عکس اعتماد : در گوگل

آیا معنی اعتماد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )