برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1467 100 1

اشراق

/'eSrAq/

مترادف اشراق: مکاشفه، تابش، تابیدن

برابر پارسی: روشن شدن، درخشیدن، تابان شدن

معنی اسم اشراق

اسم: اشراق
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: ešrāq) (عربی) درخشیدن، روشن شدن، تابان شدن، درخشش، نورافشانی، (به مجاز) روشنی، نور، (در فلسفه) شناخت حقیقت از طریق ذوق و کشف و شهود، فلسفه ی اشراق، حکمتِ اشراق - تابش، درخشش، فلسفه ای که منشأ ان فلسفه افلاطون و حکمت نو افلاطونی است، مروج این حکمت در اسلام و ایران شیخ شهاب الدین سهره وردی است

معنی اشراق در لغت نامه دهخدا

اشراق. [ اِ ] (ع مص ) درخشیدن و روشن شدن. (غیاث ) (آنندراج ). روشن شدن. (تاج المصادر) (ترجمان علامه ٔ جرجانی ص 13). درخشیدن و روشن کردن. (فرهنگ نظام ). تابان شدن. تابش. طلوع. اشراق شمس ؛ برآمدن آفتاب. روشن و تابان گردیدن آفتاب. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). و برخی گفته اند: شروق شمس ، برآمدن آن و اشراق شمس ، تابان گردیدن و پرتو افکندن آن است. (از اقرب الموارد) :
زمهریر ار پر کند آفاق را
چه غم آن خورشید بااشراق را.
مولوی.
|| اشراق زمین ؛ روشن شدن بسبب تابش آفتاب و پرتو افکندن آن. (از اقرب الموارد). || اشراق مرد؛ در طلوع آفتاب درآمدن وی. (از منتهی الارب ). درآمدن مرد در طلوع آفتاب. (از اقرب الموارد). || اشراق نخل ؛ غوره برآوردن آن. (منتهی الارب ). و در اقرب الموارد چنین است : اشرق النخل ؛ ازهی. و ذیل ازهی النخل آرد: ازهی النخل ؛ طال. || اشراق رخسار مرد؛ نیک درخشیدن و روشن شدن آن. (از اقرب الموارد). || اشراق ثوب ؛ نیک رنگ دادن جامه را. (منتهی الارب ). اشرق الثوب فی الصبغ؛ بالغ فی صبغه. || اشراق عدو؛ اندوهگین و غصه ناک کردن دشمن را. (منتهی الارب ). و منه تقول : اشرقت ُ فلاناً بریقه ؛ اذا لم تسوّغ له ما یأتی من قول او فعل. (اقرب الموارد). || حکمت اشراق ؛ یعنی حکمتی که بنیان آن اشراقی است که عبارت از کشف است یا منظور حکمت شرقیانی است که از مردم ایران بودند و این هم بمعنی نخست بازمیگردد زیرا حکمت ایرانیان هم کشفی و ذوقی است. از این رو آنرا نیز به اشراقی نسبت داده اند که عبارت از ظهور انوار عقلی و لمعان و فیضان آنها بر نفوس کامل هنگام تجرد آنها از مواد حسی است و ایرانیان و همچنین یونانیان قدیم بجز ارسطو و پیروان وی در حکمت ، بر ذوق و کشف تکیه میکردند. لیکن ارسطو و پیروان او تنها به بحث و برهان توجه داشتند ومنظور از حکمت اشراق ، حکمت کشف است و هم رواست که از آن حکمت شرقیان یعنی ایرانیان اراده کنیم. (از حکمت اشراق ص 298). و رجوع به صفحات دیگر همان کتاب شود.

اشراق. [ اِ ] (اِخ ) (شیخ ِ...) شیخ شهاب الدین یحیی بن حبش یا حسین یا عبداﷲبن امیرک مکنی به ابوالفتح. در سهرورد متولد شد.وی را شیخ اشراق و شیخ اشراقی و شیخ ...

معنی اشراق به فارسی

اشراق
( حکمت ) فلسفه ایست که منشا آن فلسفه افلاطون و حکمت نو افلاطونی حوزه علمی اسکندریه است . محیی و مروج این حکمت در اسلام و ایران شیخ شهاب الدین است . وی علاوه بر استفاده از فلسفه افلاطون و نو افلاطونی از حکمت متداول در ایران خاصه فلسفه متمایل به عرفان که در طریقت زردشتی بود و سهروردی از آن بخمیره خسروانی تعبیر می کند بهره برده است . اساس این طریقه وصول به حقایق از راه کشف و شهود و اشراق است .
روشن شدن، درخشیدن، تابان گشتن، بر آمدن آفتاب، روشن وتابان شدن آفتاب ، مجازابه معنی الهام گرفتن
۱ - ( مصدر ) تافتن تابیدن درخشیدن تابان گشتن روشن شدن . ۲ - ( مصدر ) روشن کردن ۳ - ( اسم ) تابش . یا حکمت اشراق فلسفه ای که در اسلام مروج آن شیخ شهاب الدین سهروردی است . جمع : اشراقات .
شیخ شهاب الدین یحیی بن حبش یا حسین یا عبد الله بن امیرک مکنی به ابو الفتح در سهرورد متولد شد ویرا شیخ اشراق و شیخ اشراقی و شیخ نوری و شیخ مقتول و شهاب مقتول و قتیل الله و حکیم مقتول نیز میگفتند . اشراق در اصول فقه و اقسام حکمت و فلسفه بیهمتا بود و در فقه و حدیث و علوم ادبی و برخی از علوم غریبه چون سیمیا و غیره نیز مهارت داشت در جدل و مناظره بر هر کس فائق بود و نوادر بسیار از وی حکایت شده است .
میر محمد باقر معروف به میر داماد فرزند شمس الدین محمد اصلا از مردم استر آباد ولی موطنش اصفهان بود .

معنی اشراق در فرهنگ معین

اشراق
( اِ ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) تابان گشتن ، روشن شدن . ۲ - (مص م .) روشن کردن . ۳ - (اِمص .) تابش . ۴ - نام فلسفه ای که براساس حکمت افلاطونی و نوافلاطونی و حکمت رایج در ایران بنا شده و راه رسیدن به حقایق را کشف و شهود می داند که مروج آن شیخ شهاب الدین سه

معنی اشراق در فرهنگ فارسی عمید

اشراق
۱. روشن شدن.
۲. درخشیدن، تابان گشتن.
۳. برآمدن آفتاب، روشن و تابان شدن آفتاب.
۴. [مجاز] الهام گرفتن.
۵. (فلسفه) وصول به حقایق از طریق کشف و شهود. &delta، بانی و مروج آن در ایران و اسلام شیخ شهاب الدین سهروردی است که از فلسفۀ افلاطون، حکمت نوافلاطونی، و حکمت رایج در ایران استفاده کرده است.

اشراق در دانشنامه اسلامی

إشراق اللاهوت فی نقد شرح الیاقوت، نوشتۀ سید عمیدالدین ابوعبداللّه عبدالمطلب بن مجدالدین الحسینی العبیدلی(681-754ق) کتابی است کلامی که به بیان عقاید شیعۀ امامیه می پردازد.این اثر نقدی است بر شرح علامه حلّی با عنوان «أنوار الملکوت» که بر کتاب «الیاقوت» ابواسحاق ابراهیم بن نوبخت نگاشته شده است.
«إشراق اللاهوت»؛ مشتمل بر پانزده مقصد است. در مقصد اول به موضوع نظر و تفکر پرداخته شده و در سه فصل بعدی مباحث الهیات بالمعنی الاعم مطرح گردیده و در فصول بعدی به مباحث الهیات بالمعنی الاخص(کلام) پرداخته شده است: المقصد الاول: «فی النظر و ما یتّصل به» در این مقصد به بررسی دیدگاه های مختلف درباره حقیقت و ماهیت «نظر» یا همان تفکّر پرداخته شده و وجوب آن گوشزد شده است.
المقصد الثانی: «فی الجواهر و الأعراض و الأجسام» در این مقصد به تعریف هر یک از جوهر و عرض و جسم و نیز حرکت و سکون پرداخته شده و از جزء لا یتجزّا، همانندی اجسام و... سخن به میان آمده است.
المقصد الثالث: «فی احکام الجواهر و الأعراض»، المقصد الرابع: «فی الموجودات» در این مقصد دربارۀ وجود و عدم، تقسیم وجود به قدیم و حادث و نیز به واجب و ممکن، خواص واجب و ممکن و...سخن گفته شده است.
المقصد الخامس: «فی إثبات الصانع و توحیده و أحکام صفاته».
إشراق هیاکل النور لکشف ظلمات شواکل الغرور، اثر غیاث الدین منصور دشتکی شیرازی (948/949ق)، نقد و شرح «شواکل الحور» جلال الدین دوانی (830-908ق) است که خودش شرحی بر «هیاکل النور» اثر شهاب الدین یحیی سهروردی (549-587ق) مشهور به شیخ اشراق است. هیاکل النور، رساله فلسفی کوتاهی به زبان عربی است.
کتاب، مشتمل بر سه بخش است:
دشتکی را باید تداوم بخش مدرسه فلسفی شیراز که پدرش صدرالدین بنیان گذار آن بود، دانست. شیوه فلسفی دشتکی بیشتر اشراقی بود و عمده تلاشش دفاع متعصبانه، افراطی و متصلّبانه از اندیشه‏های پدرش صدرالدین که در تعارض و تقابل با متکلم چیره دست معاصر آنها جلال الدین دوانی بود.
دربار ...


اشراق در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:فلسفۀ اسلامی

ارتباط محتوایی با اشراق

معنی اشراق به انگلیسی

shining (اسم)
اشراق
illumination (اسم)
روشن کردن ، روشنسازی ، تذهیب ، اشراق ، چراغانی ، تنویر
inward light (اسم)
اشراق ، نور داخلی ، نور باطنی

معنی کلمه اشراق به عربی

اشراق
اضاءة , حدس

اشراق را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Zozo
اشراق یعنی درخشش . تابانی . روشنی
و یک اسم عربیم هست
ولی فقط اسم پسر نیست اسم دختر هم هست👍
علی
معنی کردن و پردازش به لفظ کلمه امری بالقوه است ولیکن به منظور درک مفهوم وکاربرد زبانی و درک فلسفی از آن به نحوه بیان وجایگاه بیان بستگی دارد و اغلب این کلمه به زدودن متناوب سنت های ذهنی در تفکر شخص وجامعه ابدل کردن آن یک تفکر تازه وجدید همراه با اصول و قواعد سنتی اتلاق می شود.
تابان
Esraq یا اشراق به احتمال زیاد یک واژه ترکیبی است که از دو کلمه ساخته شده است بصورت : Esr aq یا اِشر اک یا اشر اَق . اشر در زبان عربی به معنای آفتاب یا شمس میباشد و پسوند اک در زبان فارسی نشانه مصغر. حال آیا پسوند اَق هم به زبان عربی نشانه مصغر باشد یا نه ، این حقیر به علت عدم آشنایی به زبان عربی توانایی قضاوت در این زمینه را ندارد و آنرا به عهده واژه شناسان می سپارد. بهر حال اگر حدس و گمان این حقیر به حقیقت نزدیک باشد، آنگاه مفهوم اشراق مترادف و هم معنی با آفتاب یا شمس کوچک یا صغیر بوده و نشانه ناچیزی از آفتاب کبیر و مطلق یعنی خداوند میباشد. به زبان آلمانی مترادف اشراق کلمهIllumination ( ایلو می ناسیون ) میباشد که به معنای روشنایی و بیداری است. در آیین بودائی مفاهیم روشنایی و بیداری نقش عمده را بازی میکنند و پیروان بودا معتقدند که بودا در همین زندگی به مرتبه روشنایی و بیداری رسیده و به حالت نیروانا
( به زبان پارسی دری : نَی روانه : ساکن و هرگز جاری نشده ) یعنی به آرامش مطلق رسیده است و این ها هم آرزو دارند که در طول عمر خود به مرحله روشنایی و بیداری بسان بودا برسند تا روان آنها پس از مرگ از زنجیره حلول رهایی یابد و آنها هم بتوانند به آرامش مطلق برسند. در متن های آلمانی بنیانگذار فلسفه روشنایی و بیداری را شهاب الدین سهروردی فیلسوف پارسی زبان معرفی کرده اند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اشراق   • موسسه ترجمه اشراق   • اشراق یعنی چه   • اشراق زنجان   • اشراق چیست   • موسسه فرهنگی اشراق   • موسسه اشراق   • اشراق بابل   • مفهوم اشراق   • تعریف اشراق   • معرفی اشراق   • اشراق یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی اشراق
کلمه : اشراق
اشتباه تایپی : havhr
آوا : 'eSrAq
نقش : اسم
عکس اشراق : در گوگل

آیا معنی اشراق مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران