اسفنکتر

شبکه مترجمین ایران

دانشنامه آزاد فارسی

اِسفَنکتِر (sphincter)
حلقه ای عضلانی در بدن. اسفتکترها ازجمله در نقاط گوناگون لولۀ گوارش قرار دارند و با انقباض و انبساط خود کانال را می بندند و باز می کنند، و حرکت غذا را نیز کنترل می کنند. اسفنکتر پیلور یا باب المعده، که در قاعدۀ معده قرار دارد، ورود محتوای معده به دوازدهه را کنترل می کند. پس از ورود غذا به دوازدهه، اسفنکتر منقبض می شود و راه خروجی معده را می بندد. اسفنکتر خارجی مقعد مقعد را می بندد و اسفنکتر داخلی مقعد راست روده را منقبض می کند. اسفنکتر مثانه، دهانۀ مجرای مثانه به میزراه را کنترل می کند. در چشم، اسفنکتر مردمک در واکنش به نور زیاد مردمک را منقبض می کند.

پیشنهاد کاربران

بسته وبازشدن _انقباض انبساط
اسفنکتر یک ماهیچه حلقوی گرد است کا با برخورد چیزی که خورده ایم به آن باز و بلا فاصله بسته میشود.
دریچه هایی اند که همیشه منقبض اند و منفذ آنها بسته است تا از برگشت محتویات لوله به بخش قبلی، جلوگیری کنند. این بنداره ها فقط هنگام عبور غذا باز میشوند.
در قسمت هایی از لوله گوارش ماهیچه های حلقوی بنام بنداره یا اسفنکتر وجود دارد که در تنظیم عبور مواد نقش دارند.
عضله هایی که کار انقباض و انبساط مقعدی رو بعهده دارند
بَندار به جای اسفنکتر به چم بند آورنده
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما