yet

/ˈjet//jet/

معنی: باز هم، هنوز، تا کنون، با اینحال، تاحال، تا ان زمان، در عین حال، تا انوقت، ولی
معانی دیگر: تابحال، تاحالا، حال، اکنون، حالا، فعلا، با این وجود، با این همه، هنوز هم، دیر یا زود، بالاخره، (معمولا با صفت تفصیلی) حتی، هم، اما
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

قید ( adverb )
عبارات: as yet
(1) تعریف: up until or at this time.

- They aren't home yet.
[ترجمه 🌙Aylin] انها فعلا خانه نیستند
|
[ترجمه Heli. M] انها هنوز خانه نیستند
|
[ترجمه ترجمه ی maha] آ ن ها هنوز خانه نیستند
|
[ترجمه ترگمان] اونا هنوز خونه نیستن
[ترجمه گوگل] آنها هنوز خانه نیستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: so soon.

- Don't buy it yet.
[ترجمه hosein] فعلا ان را خریداری نکن
|
[ترجمه Heli. M] فعلا ( هنوز ) آن را نخر
|
[ترجمه ترگمان] هنوز buy
[ترجمه گوگل] هنوز آن را خریداری نکن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: eventually.

- We'll see him yet.
[ترجمه max] ما هنوز اونو میبینیم
|
[ترجمه ترگمان] فعلا میبینیمش
[ترجمه گوگل] ما او را خواهیم دید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: in addition.

- He had yet another drink.
[ترجمه ترگمان] او هنوز یک نوشیدنی دیگر داشت
[ترجمه گوگل] او یک نوشیدنی دیگر داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(5) تعریف: nevertheless.
مشابه: nevertheless

- sunny, yet cold
[ترجمه Ali T�rk] هوا آفتابیست ، با این حال سرد هم هست
|
[ترجمه محمد م] آفتابی ، اما با این حال سرد !
|
[ترجمه سوگل] هوا آفتابیست ، اما هنوز سرد است
|
[ترجمه ترگمان] آفتاب، هنوز هوا سرد بود،
[ترجمه گوگل] آفتابی، با این حال سرد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(6) تعریف: even; still.
مشابه: still

- a yet colder day
[ترجمه ترگمان] با این حال، روز سردی بود،
[ترجمه گوگل] یک روز هنوز سردتر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
حرف ربط ( conjunction )
• : تعریف: despite this; even so; nonetheless.
مشابه: but, still

- He insisted that the dinner was ruined, yet it tasted fine.
[ترجمه A.A] او اصرار داشت که شام خراب شده بود ولی مزه خوبی داشت
|
[ترجمه ترگمان] او اصرار داشت که شام خراب شود، اما مزه اش خوب بود
[ترجمه گوگل] او اصرار داشت که شام ​​خراب شده باشد، اما آن را خوب طعم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. there's yet a chance for peace
با این وجود امکان صلح وجود دارد.

2. as yet
تاکنون،تاحال،هنوز

3. have yet to (do something)
هنوز نه،تابحال نشده

4. all those yet unlearned lessons!
همه ی آن درس هایی که هنوز فرا گرفته نشده است.

5. at a yet faster speed
با سرعتی حتی بیشتر

6. he hasn't yet become articulate in english
هنوز در انگلیسی روان نشده است.

7. he was yet more kind
او حتی مهربان تر هم بود.

8. i cannot yet form an accurate picture of what happened
هنوز نمی توانم آنچه را که اتفاق افتاد دقیقا در نظرم مجسم کنم.

9. it has yet to rain
هنوز باران نیامده است.

10. we have yet to win
هنوز برنده نشده ایم.

11. a boy not yet fit to ordain his life
پسری که هنوز نمی تواند زندگی خود را سامان بدهد.

12. he hasn't arrived yet professionally
او هنوز از نظر حرفه ای به جایی نرسیده است.

13. i am comfortable yet lonely
من راحتم ولی احساس تنهایی می کنم.

14. i can give yet another reason
می توانم یک دلیل دیگر هم بیاورم.

15. no ills had yet come to her child
هنوز صدماتی به فرزند او وارد نیامده بود.

16. scientists have not yet been able to understand the many riddles of cancer
دانشمندان هنوز نتوانسته اند اسرار فراوان سرطان را درک کنند.

17. she has not yet graded all of the papers
هنوز همه ی ورقه ها را نمره نداده است.

18. the worst is yet to come
هنوز باید منتظر بدتر از اینها بود،کجاشو دیدی !

19. they have not yet remunerated me for the work i have done
هنوز مزد کاری را که کرده ام نداده اند.

20. they haven't gone yet
هنوز نرفته اند.

21. we have not yet relinquished our hope of victory
ما هنوز امید به پیروزی را از دست نداده ایم.

22. his identity has not yet been revealed
هنوز هویت او افشا نشده است.

23. i haven't had time yet to read his file
هنوز وقت نکرده ام پرونده ی او را بخوانم.

24. it was not freezing, yet it was still chilly
یخبندان نبود ولی با این وجود سرد بود.

25. that hotel is clean yet economical
آن هتل تمیز و با این حال ارزان است.

26. they will be defeated yet
دیر یا زود شکست خواهند خورد.

27. this book is not yet complete
این کتاب هنوز تمام نیست.

28. we can't leave just yet
فعلا نمی توانیم عزیمت کنیم.

29. asghar did not come, nor yet write
اصغر نه آمد و نه حتی نامه نوشت.

30. he will take his revenge yet
بالاخره انتقام خود را خواهد گرفت.

31. i have not met him yet
تا بحال او را ملاقات نکرده ام.

32. i haven't opened my mail yet
هنوز نامه های پستی خود را باز نکرده ام.

33. it is not your turn yet
هنوز نوبت تو نیست.

34. my message to the generations yet unborn
پیام من به نسل هایی که هنوز زاده نشده اند

35. plans that have not jelled yet
نقشه هایی که هنوز شکل نگرفته اند

36. that country's frontiers have not yet been demarcated exactly
مرزهای آن کشور هنوز دقیقا معلوم نشده است.

37. the factory's machinery has not yet been completely installed
ماشین آلات کارخانه هنوز کاملا سوار نشده است.

38. the flowers have not bloomed yet
گل ها هنوز نشکفته اند.

39. the meat is not done yet
گوشت هنوز پخته نشده است.

40. this news is not official yet
این خبر هنوز رسمی نیست.

41. we could hear their voices yet
هنوز هم می توانستیم صدای آنها را بشنویم.

42. we have not been introduced yet
هنوز به هم معرفی نشده ایم.

43. the enfranchisement of women has not yet been accomplished in some countries
بهره مندی زنان از حقوق شهروندی هنوز در برخی کشورها اجرا نشده است.

44. the meat is not quite done yet
گوشت هنوز خوب پخته نشده است.

45. the soldiers, he noted, were not yet ready for battle
او متذکر شد که سربازان هنوز آمادگی رزمی ندارند.

46. the wall's plaster has not dried yet
گچ دیوار هنوز خشک نشده است.

47. she got sick and she has not yet fully recuperated
او مریض شد و هنوز درست خوب نشده است.

48. she hasn't found an eligible young man yet
او هنوز مرد جوان شایسته ای را نیافته است.

49. the air conditioning system is not functional yet
دستگاه تهویه مطبوع هنوز به کار نیفتاده است.

50. it is hard to mentor those who haven't yet made up their mind
راهنمایی کسانی که هنوز مصمم نشده اند دشوار است.

51. my darling who went to no school and yet could write
نگار من که به مکتب نرفت و نامه نوشت

52. the full extent of the damages sustained is not yet known
میزان دقیق آسیب های وارده هنوز تعیین نشده است.

53. they have not been able to date these old jugs yet
هنوز نتوانسته اند تاریخ این کوزه های قدیمی را تعیین کنند.

54. akbar is a suspect though he has not been accused formally yet
اکبر مورد سوظن است گواینکه هنوز رسما متهم نشده.

55. the separation which he brought about in the church has not healed yet
تفرقه ای که او در کلیسا ایجاد کرد هنوز التیام نیافته است.

56. the necessary funds for the construction of the dam have not been set aside yet
هنوز وجوه لازم برای ساختن سد اختصاص داده نشده است.

مترادف ها

باز هم (قید)
again, still, yet

هنوز (قید)
still, yet, nevertheless, however, as yet

تا کنون (قید)
syne, heretofore, yet, hitherto, as yet, hitherward, hereunto

با این حال (قید)
yet, nevertheless, nonetheless

تاحال (قید)
syne, yet

تا ان زمان (قید)
yet, theretofore, thitherto

در عین حال (قید)
yet

تا انوقت (قید)
yet

ولی (حرف ربط)
yet, though, but

به انگلیسی

• still; already; in addition; nevertheless; but; in spite of; although
but; in spite of, despite
if something has not happened yet, it has not happened up to the present time.
if something should not be done yet, it should not be done now but at a later time.
you also use yet to say that there is still a possibility that something will happen.
if you have yet to do something, you have not done it but may do it in the future. if something is yet to happen, it has not happened but may happen in the future.
you use yet after an expression referring to a period of time, when you want to say how much longer a situation will continue.
you also use yet to introduce a fact which seems rather surprising in relation to the thing you have just mentioned.
you can also use yet to emphasize a comparative or a word that refers to an increase or repetition.

ارتباط محتوایی

معنی اصلیباز هم، هنوز، تا کنون، با اینحال، تاحال، ...معانی متفرقهتابحال، تاحالا، حال، اکنون، حالا، فعلا، ...بررسی کلمهقید ( adverb ) عبارات : as yet • ( 1 ) تعریف: up until or at this time. - They aren't ho ...جمله های نمونه1. there's yet a chance for peace با این وجود امکان صلح وجود دارد. 2. as yet تاکنون، تاحال، هنوز ...مترادفباز هم ( قید ) again, still, yet هنوز ( قید ) still, yet, nevertheless, however, as yet تا کن ...انگلیسی به انگلیسیstill; already; in addition; nevertheless; but; in spite of; although but; in spite of, despite if s ...

پیشنهاد کاربران

اما هنوز
هنوز ( آخر جمله استفاده میشه )
هنوز تا به حال
بااینحال، هنوز
I'm not sure yet
بااینحال ( هنوز ) مطمین نیستم

هنوز
در گرامر ها در اخر جمله استفاده می شود و به معنی هنوز یا تا العان است.
Don't go yet
هرگز نرو
هنوز، تا به حال، تا کنون
اخر جمله ها میاد
راحت ترین مثالش میشه👇🏻
Not yet
( "هنوز"نه ) یا ( نه"هنوز" )
Are you finished work?
آیا کار شما تمام شده؟
No, not yet.
نه. "هنوز"نه
● هنوز ( اگر به عنوان قید باشد که معمولا آخر جمله می آید )
● با این همه ( اگر به عنوان حرف ربط اول جمله یا وسط دو جمله بیاید )
لیک، لیکن، ولیکن
ولی باز هم، اما باز هم
کلمه yetبه معنی هنوز و. . . . معنی میدهد. .
برای مثال: lhaven't finished lunch *yet
من هنوز ناهارم را تموم نکردم .
به هر حال
درحالیکه
Still= برای تاکید ( emphasize ) هنوز ( قیدبرای تاکید پشت صفت می آید )
Mice and Men" A short yet powerful novel"
"موش ها و مردها" یک رمان هنوز قدرتمند ( بعد از گذر سال ها )
درود.
ببینید این کلمه دو تا کاربرد مهم داره.
اولی به معنی "هنوز" ؛ که در آخر جمله میاد.
تفاوتش با Still اینه که :
still در جملات مثبت ( و پرسشیِ مثبت ) ، ولی yet در جملات منفی ( و پرسشیِ منفی ) کاربرد داره.
مثبت:
?Are you still here هنوز اینجایی؟
. I'm still here من هنوز اینجام.
منفی:
?Aren't you there yet هنوز نرسیدی اونجا؟
. he hasn't gone yet او هنوز نرفته است.

و اما کاربرد دوم:

وقتی که این کلمه ابتدا یا در وسط جملات بیاد به معنی :
با وجود اینکه، با اینکه، با اینحال، با این وجود، ولی، اما و. . . .
بعنوان مثال به پست بالا که آقای "علی ماشااله زاده" به نادرستی ترجمه کردند، توجه کنید. 😐👇
Mice and Men ; A short yet powerful novel
این جمله رو باید به این صورت ترجمه کرد. 👇
"مرد ها و موش ها" ؛

رمانی کوتاه ولی قدرتمند.
رمانی کوتاه اما قدرتمند .
رمانی کوتاه، با اینحال، قدرتمند.
رمانی کوتاه، با این وجود، قدرتمند.
و. . . .
در هر صورت، yet در اینجا نمیتونه معنی هنوز بده،
به دو دلیل:
۱_ yet در وسط جمله قرار دارد، نه آخرِ جمله.
۲_ جمله مثبت است، پس اگر بخواهیم مفهومِ "هنوز" را در این جمله داشته باشیم، باید از still استفاده کنیم.
⚘اطلاعات غلط رو نشر ندیم⚘

امیدوارم مفید بوده باشه. با تشکر☺✋

بازم، هنوزم
He may win yet.
I'm sorry to bother you yet again:باز دوباره. . .
در عین حال
simple yet effective
He's overweight and bald, ( and ) yet somehow, he's attractive.

تابحال
He has yet to win a major tournament
جدای از کاربرد معمول yet در جملات سوالی و منفی که معنی "هنوز" می دهد، کاربرد دیگر این واژه بین دو جمله ای است که مخالف هم هستند و در این حالت معنای "با این حال" می دهد.
از yet در جملات منفی و سوالی استفاده میشود و معمولا در آخر جملا قرار میگیرد و به معنی تا الان یا تاکنون میباشد
با این حال
در پایان جملات مثبت هم میاد.
به معنی finally.
Have you moved into your new house yet?
( بالاخره )
به این زودی
به این زودی قضاوتش نکن.
Do not judge him yet
در مقابل=اما ، ولیکن

گرچه دیگر جان تهدید و زندان رفتن و محرومیت
از حقوقم را ندارم اما همه اینها در برابر درد گزش وجدان هیچ است. وجدانی که به من میگوید اگر تقدیر نعمت قلم
را به تو ارزانی داشته است در مقابل بار گران از حق نوشتن و دفاع از هموطنانت را هم که عاشقشان هستی بر
دوشت نهاده است
جواب مهدی عباسپور خوب بود ولی yet در کاربرد اول - به معنی هنوز - علاوه بر جملات منفی یا پرسشی منفی، در جملات پرسشی مثبت نیز بکار می رود:
مثال: Has Ali learned how to drive yet?
بعبارت بهتر still برای اتفاقی است که در گذشته رخ داده و همچنان پابرجاست
ولی در طرف مقابل، yet برای اتفاقی است - که علیرغم انتظار - هنوز رخ نداده
یعنی معنا و نحوه کاربرد این دو کاملا متفاوت است.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما