برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1357 100 1

writing pad


دسته یادداشت، زیردستی، زیر مشقی

واژه writing pad در جمله های نمونه

1. Then he got pen and writing pad and sat at the table.
[ترجمه Siyavash] سپس قلم و زیردستی را برداشت و پشت میز نشست.
|
[ترجمه ترگمان]سپس قلم و قلم برداشت و کنار میز نشست
[ترجمه گوگل]سپس او قلم و نوشتن پد و صندلی نشست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. C : will you please give me a writing pad and bundle of envelopes?
[ترجمه ترگمان]ک - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ترجمه گوگل]C لطفا به من یک پد نوشتن و بسته نرم افزاری از پاکت ها بدهید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She got up, fetched a writing pad and pen.
[ترجمه ترگمان]برخاست و قلم و قلم را آورد
[ترجمه گوگل]او بلند شد، یک پد نوشتن و قلم آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

معنی کلمه writing pad به انگلیسی

writing pad
• paper pad, note pad, block of papers connected (by glue or metal spiral) at one end so that individual pages can be used and than removed

writing pad را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی writing pad
کلمه : writing pad
املای فارسی : رایتینگ پاد
اشتباه تایپی : صقهفهدل حشی
عکس writing pad : در گوگل

آیا معنی writing pad مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )