برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1398 100 1

wisdom

/ˈwɪzdəm/ /ˈwɪzdəm/

معنی: معرفت، خرد، حکمت، فضیلت، عقل، دانش، دانایی، فرزانگی
معانی دیگر: خردمندی، درایت، بخردی، عاقلانه بودن، خردمندانه بودن، (نادر) نطق خردمندانه، تدریس ژرف اندیشانه

بررسی کلمه wisdom

اسم ( noun )
(1) تعریف: the state of being wise.
مترادف: sagacity, sageness, sapience
مشابه: brains, intelligence, sense, smartness, smarts, wit

- In his wisdom, he found the solution that was the key to our greatest dilemma.
[ترجمه ترگمان] در خردمندی او، راه حلی پیدا کرد که کلید بزرگ‌ترین معضل ما بود
[ترجمه گوگل] در خرد او، راه حل را پیدا کرد که کلید بزرگترین معضل ما بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: an understanding of that which is true or good combined with an ability to make sound judgments.
مترادف: acumen, common sense, judiciousness, reason, sagacity, sageness
متضاد: folly
مشابه: brains, insight, intelligence, prudence, sense, smarts, understanding, wit

- One can gain wisdom through experience.
[ترجمه ترگمان] انسان می‌تواند از طریق تجربه عقل به دست آورد
[ترجمه گوگل] می توان از طریق تجربه عقل را بدست آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: scholarly learning.
مترادف: knowledge, learning
مشابه: education, erudition, scholarship

واژه wisdom در جمله های نمونه

1. wisdom and learning do not always go hand in hand
عقل و دانش همیشه لازم و ملزوم یکدیگر نیستند.

2. wisdom is the crown of monarchs
خرد افسر شهریاران بود.

3. wisdom tooth
دندان عقل

4. his wisdom irradiated the most difficult subjects
بصیرت او مشکل‌ترین مطالب را روشن می‌کرد.

5. infinite wisdom
عقل بی حد و حصر

6. ripe wisdom
عقل کامل

7. the wisdom of the past ages
دانش دوران‌های گذشته

8. an excavated wisdom tooth
دندان عقل توخالی شده

9. his manifold wisdom
خردمندی همه جانبه‌ی او

10. pearls of wisdom
گوهرهایی از خرد

11. want of wisdom
فقدان عقل و درایت

12. cut one's wisdom teeth
به عقل رسیدن،عاقل شدن

13. bitter defeats increased his wisdom
ناکامی‌های تلخ عقل او را بیشتر کرد.

14. ensuing events proved the wisdom of his action
روید ...

مترادف wisdom

معرفت (اسم)
knowledge , awareness , learning , comprehension , wisdom , cognition , education , science , osmose , kenning
خرد (اسم)
understanding , reason , intelligence , brain , mind , wisdom , intellect , nous
حکمت (اسم)
philosophy , saying , motto , wisdom , doctrine
فضیلت (اسم)
knowledge , learning , scholarship , wisdom , erudition , scholarism
عقل (اسم)
reason , mind , wisdom , intellect , nous , wits , sapience
دانش (اسم)
knowledge , learning , witting , letter , scholarship , wisdom , science , kenning , lore
دانایی (اسم)
knowledge , sagacity , wisdom , sapience
فرزانگی (اسم)
wisdom

معنی عبارات مرتبط با wisdom به فارسی

دندان عقل
پنداشت همگان، نظر قاطبه، عقیده ی عمومی
هوشیاری مار خردمندی

معنی کلمه wisdom به انگلیسی

wisdom
• knowledge; insight, common sense ; opinion; reason; words of wisdom
• wisdom is the ability to use your experience and knowledge to make sensible decisions and judgements.
• if you talk about the wisdom of an action or decision, you are talking about how sensible it is.
wisdom of solomon
• wit, extreme intelligence, cleverness
wisdom tooth
• grinding most internal tooth which grows during adolescence and usually has to be removed for the teeth to grow straight
• your wisdom teeth are the four teeth at the back of your mouth which usually grow much later than your other teeth.
acquired wisdom
• attainment of understanding and judiciousness
conventional wisdom
• common sense, basic intelligence
great wisdom
• deep understanding, immense knowledge, profound insight
portal of wisdom
• gate of knowledge
street wisdom
• knowledge gained from experience as opposed to knowledge gained from education

wisdom را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

yeganeh
علم یا دانستنی
عليرضا كريمي وند
Our behavioral responses are caused by cardiac emotions rather than intelligent calculations
a.r
the ability to discern or judge what is true, right, or lasting
insight
scholarly knowledge or learning; common sense
good judgment
the sum of learning through the ages
knowledge
a wise outlook, plan, or course of action
ebi
فرزانش
اسماعیل آخوندی
شناخت، بینش
شروين
به هوش آمدن بعد از جراحي
حمید
In some one's wisdom z جمله ای کنایه امیز است به این معنی که این طرز تفکر غلط است In my mother's wisdom daughters are weak
در منطق مادرم دختر ها ضعیف هستند
جواد علی اکبروند
عقل_ تفکر_ بینش _ فرزانگی _ کیاست
محمدرضا ایوبی صانع
خرد، به این جمله دقت کنید:
without wisdom, how ever we know, we remind foolish
از این جمله اینگونه بر می آید کهwisdom چیزی فراتر از دانستن است. محمدرضا ایوبی صانع
uSER
فرزانگی، خرد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی wisdom
کلمه : wisdom
املای فارسی : ویزدم
اشتباه تایپی : صهسیخئ
عکس wisdom : در گوگل

آیا معنی wisdom مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )