برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1472 100 1

What

/ˈwət/ /wɒt/

معنی: کدام، چه، چقدر، چه نوع، حرف ربط، هر چه، چه اندازه، انچه، چه مقدار، چگونه
معانی دیگر: چی، آنچه، هرکاری، هر چیزی، آنچه که، آنچه را که، آن چیزی را که، (با: with) هر طوری شده، باری به هر جهت، تا اندازه ای، (با: but) که، در اینکه، (محلی) تا آنجا که، هر قدر، هر چقدر، (برای بیان شگفتی یا خشم و غیره) چی !، عجب !، چه فایده ای دارد، به چه درد می خورد، (مهجور) چرا، چیزی، علامت استفهام

بررسی کلمه What

ضمیر ( pronoun )
(1) تعریف: which thing or kind of thing.

- What will you wear to the party?
[ترجمه حسن] برای مهمانی چه لباسی می پوشی؟
|
[ترجمه mahi] برای جشن چه لباسی میپوشی؟
|
[ترجمه 😉😉😌😌😞😞] برای مهمونی چی میپوشی؟
|
[ترجمه حسن] برای مهمانی چه لباسی می پوشی ؟|
[ترجمه ترگمان] به مهمونی چی می‌پوشی؟
[ترجمه گوگل] چه چیزی برای حزب می پوشید؟
[ترجمه شما] ...

واژه What در جمله های نمونه

1. what a beautiful babe!
چه کودک قشنگی‌!

2. what a beautiful baby!
چه کودک قشنگی‌!

3. what a beautiful sight!
چه نمای قشنگی‌!

4. what a beauty she has become!
چه ماه‌رویی شده است‌!

5. what a cruddy movie!
چه فیلم گندی‌!

6. what a crummy movie!
چه فیلم افتضاحی‌!

7. what a damned shame!
چقدر اسفناک است‌!

8. what a dapper little man!
چه مرد کوچولو و زبر و زرنگی‌!

9. what a darling skirt you have on!
چه دامن خوشگلی پوشیده‌ای‌!

10. what a fine baby!
چه بچه خوبی !

11. what a flaming liar!
چه دروغگوی قهاری‌!

12. what a frightful party!
چه مهمانی بدی‌!

13. what a hateful thing to say!
چه حرف‌های زشتی‌!

14. what a heavely place!
چه جای خوبی‌!

15. what a hideous crime!
چه جنای ...

مترادف What

کدام (ضمير)
any , which , what
چه (ضمير)
any , what , whether
چقدر (ضمير)
any , what
چه نوع (ضمير)
any , what
حرف ربط (ضمير)
what
هر چه (ضمير)
whatsoever , what , whatever
چه اندازه (ضمير)
what
انچه (ضمير)
what , whatever
چه مقدار (ضمير)
what
چگونه (قید)
what , how , wherethrough

معنی عبارات مرتبط با What به فارسی

بچه پررو
چه مردنی کرد
چه خوب ازدستش رهاشدیم
چه تفریحی
چه ادم خوبی است !
چه شبی کردیم، چه شبی گذراندیم
چه بلایی است، چه آفتی است
خیف، چقدر حیف شد
خوب سرهم بندی کرد
چه حسن استقبالی ازمن کردند!
عجب غلطی کردم
چطور؟، چطور شد؟، پس چی ؟
از برادرتان چه خبر دارید؟
اوراچه می شود، چه اش است
نمیدانم او را چه میشود، نمیدان ...

معنی کلمه What به انگلیسی

what
• word used in a question to inquire about a thing
• word used in question to request specific information; which
• word used in a question to begin a prepositional phrase; which; to what extent; how much; word used in a question to stress a certain situation
• word used in a question to request more information; which; how much; don't you agree?
• really? (used to express surprise)
• to what extent
• you use what in questions when you are asking for information.
• you also use what to introduce reported questions and reported statements.
• you use what at the beginning of a relative clause which is used as a subject, object, or complement.
• you use what to indicate that you are talking about the whole of an amount.
• you use what in exclamations to express your opinion of something.
• some people say `what?' when they want you to repeat something because they did not hear it properly. `what' is not as polite as `pardon' or `sorry'.
• you can say `what' to express surprise or disbelief.
• you use what about when you are making a suggestion or offer.
• you use what if at the beginning of a question about the consequences of something, especially something undesirable.
• you say what with to introduce the reasons for a situation, especially an undesirable one.
• you can refer to someone as what's his name or what's her name when you cannot remember their name; an informal expression.
what a beauty!
• wow!, nice! (said after a superb performance)
what a day
• it was an extraordinary day today, today was unusual
what a grumpy fellow
• what an irritable guy
what a lark!
• what fun!, what a great time!
what a moron
• what an idiot, what a foo ...

What را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Bardy
چه چیزی
به تو ربطی ندارع😊
چه چیزی
نگین اثباتی
چه کسی ،چه چیزی
Maryam
?What about you
حالت چطوره؟...یا...در چه حالی؟...
Hadis
چه چیزی
ایلیا
چه چیزی
غزل
چه چیزی
الهه
چه چیزی
مریم خوئینی
چیزی که
alireza
چه ، چه چیزی
محدثه فرومدی
کاری که
...What she did was that = کاری که او کرد این بود که...

چیستی، چگونگی
😉😉😌😌😞😞
چه چیز ،چه
me/:
بستگی ب موقعیتش تو جمله داره مثلا اینجا:

?"this is bad! is this what they called fucking "fate
این بده! این همون چیزیه که بهش میگن "سرنوشت"؟
زهرا فاضلی
reading is to the student what water is to the fish
ریدینگ برای دانش‌آموز مانند آب برای ماهی است.
خخ
هان هوم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی what
کلمه : what
املای فارسی : وات
اشتباه تایپی : صاشف
عکس what : در گوگل

آیا معنی What مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران