برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1569 100 1
شبکه مترجمین ایران

translation

/trænzˈleɪʃn̩/ /trænsˈleɪʃn̩/

معنی: تفسیر، برگردان، انقال، ترجمه، پچواک، حرکت انتقالی
معانی دیگر: ترجمان (ترگمان)، یچواک، یچوه، ویچار

بررسی کلمه translation

اسم ( noun )
مشتقات: translational (adj.)
(1) تعریف: the act of translating from one language to another.
مشابه: construe

(2) تعریف: that which has been translated.
مشابه: construe, version

(3) تعریف: the state of being translated.
مشابه: rendition

(4) تعریف: conversion; transformation.

- translation of theory into practice
[ترجمه ترگمان] ترجمه تئوری در عمل
[ترجمه گوگل] ترجمه تئوری به عمل
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه translation در جمله های نمونه

1. free translation
ترجمه‌ی آزاد

2. simultaneous translation
ترجمه‌ی همزمان

3. a close translation
ترجمه‌ی تحت‌اللفظی،ترجمه‌ی نزدیک به اصل

4. a literal translation
ترجمه‌ی واژه به واژه

5. a loose translation
ترجمه‌ی آزاد

6. a running translation
ترجمه‌ی همزمان

7. a sight translation of a text
ترجمه‌ی نظری یک متن

8. a strict translation
ترجمه‌ی دقیق

9. a verbal translation
یک ترجمه‌ی کلمه به کلمه

10. a verse translation of shahnameh
ترجمه‌ی منظوم شاهنامه

11. a word-for-word translation
یک ترجمه‌ی تحت‌اللفظی

12. an inexact translation
ترجمه‌ی غیردقیق

13. the english translation of the boostan
ترجمه‌ی انگلیسی بوستان (سعدی)

14. This so-called translation is pure nonsense.
...

مترادف translation

تفسیر (اسم)
explanation , exposition , gloss , comment , annotation , interpretation , commentary , exegesis , translation , paraphrase , version , rendition , rendering
برگردان (اسم)
chorus , translation , lapel , refrain , repetend , revers
انقال (اسم)
translation , conveyancing , transduction
ترجمه (اسم)
interpretation , translation , version , rendition
پچواک (اسم)
translation
حرکت انتقالی (اسم)
translation

معنی عبارات مرتبط با translation به فارسی

ترجمه الگوریتم
ترجمه درست
رمزبرگرداندن
رجوع شود به: calque
ترجمه ماشینی
ترجمه ماشینی

معنی translation در دیکشنری تخصصی

translation
[شیمی] انتقال
[عمران و معماری] انتقال
[کامپیوتر] انتقال ، ترجمه
[برق و الکترونیک] انتقال ، ترجمه
[صنایع غذایی] ترجمه : پدیده ای در تشکیل پروتئینها که در ان رمز توارثی از RNA پیک به صورت تسلسل اسیدهای آمینه در ساختمان پروتئینها ترجمه می شود
[مهندسی گاز] انتقال ، حرکت انتقالی
[ریاضیات] انتقال
[پلیمر] انتقال
[آمار] انتقال
[ریاضیات] معادله ی انتقال
[ریاضیات] از لحاظ انتقال هم واریانس
[ریاضیات] تابع ترجمه
[ریاضیات] پایای انتقال
[برق و الکترونیک] بافر پهلو - نگر ترجمه بافر مورد استفاده در سیستم های حافظه ی نهان کامپیوتر برای نگهداشتن آخرین ترجمه های کامل شده ی نشانیهای مجازی به نشانیهای فیزیکی .
[برق و الکترونیک] تلفات تبدیل ؛تلفات پخش مقدار اختلاف دامنه ی حرکت سوزن گرامافون با دامنه ی ضبط شده روی صفحه .
[ریاضیات] مدل انتقال
[ریاضیات] انتقال محور ها
[حسابداری] برگردان( ...

معنی کلمه translation به انگلیسی

translation
• act of rendering something into another language; version published in a language other than the original language (i.e. book, film, etc.)
• a translation is a piece of writing or speech that has been translated from a different language.
• translation is the act or process of translating writing or speech into a different language.
translation of documents
• changing the contents of a document from one language to another
cassuto bible translation
• biblical interpretation made by professor moshe david cassuto
code translation
• transforming of a code into another form
cross translation
• translation of the translated term back to the source language
exact translation
• precise rendering into another language, translation faithful to its source, literal translation
free translation
• paraphrase, stating something in different words
literal translation
• translation that translates the exact words of the original
loan translation
• calque, word or expression introduced to one language as a direct literal translation from another language
notary translation
• certified translation, document which has been translated and certified as accurate by a notary public
onkelos translation
• aramaic translation of the bible
onkelos' translation
• translation of the torah into aramaic by a torah student named onkelos
simultaneous translation
• translat ...

translation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ram ran
a text that has been changed from one language into another
طیبه ناصری
در مورد واحدهای پولی و ارزی: تبدیل

مثلا:
Currency translations from Japanese yen to U.S. dollars
سید علی فخری
انتقال
Emir
(مهندسی عمران) انتقال، حرکت انتقالی)
فری-زی
در حسابداری: تسعیر، تبدیل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی translation

کلمه : translation
املای فارسی : ترنسلیشن
اشتباه تایپی : فقشدسمشفهخد
عکس translation : در گوگل

آیا معنی translation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )