برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1408 100 1

total

/ˈtoʊtl̩/ /ˈtəʊtl̩/

معنی: جمع، جمع کل، جمله، حاصل جمع، تام، کلی، مجموع، کل، مطلق، کامل، جمع کردن
معانی دیگر: سرجمع، تمام و کمال، محض، صرف، جمع زدن، جمع بستن، (به هم) افزودن، سرزدن به، بالغ شدن بر، رسیدن به، (امریکا - خودمانی - اتومبیل را) کاملا خراب کردن، به طور تعمیر ناپذیر صدمه زدن، (امریکا - خودمانی) فرو پاشاندن، (کاملا) خراب کردن، با خاک یکسان کردن، سرجمع کردن

بررسی کلمه total

صفت ( adjective )
(1) تعریف: comprising or including the whole; entire; full.
مترادف: complete, entire, whole
متضاد: limited, partial
مشابه: aggregate, all, comprehensive, full, gross, inclusive, overall, radical

- I paid the total amount that I owed.
[ترجمه علیرضا کلانتر] من کل مبلغی که بدهکار بودم را پرداختم.
|
[ترجمه نیازعلی شمس] همه آنچه که بدهکار بودم راپرداخت کردم
|
[ترجمه ghazal] من مبلغی را که بدهکار بودم پرداختم
|
[ترجمه محدثه فرومدی] من کل مبلغ بدهیم را پرداختم؛ من کل مبلغی را که بدهکار بودم پرداختم (به جای قرارگیری حرف اضافه را توجه کنید)
...

واژه total در جمله های نمونه

1. total amount
مبلغ کل

2. total authority
اختیار تام

3. total darkness
تاریکی مطلق

4. total eclipse
خسوف (یا کسوف) کامل

5. a total defeat
شکست کامل

6. a total of twenty students came
جمعا بیست شاگرد آمدند.

7. grand total
جمع کل

8. the total amount of money in circulation
مبلغ کل پول در گردش

9. the total cost of this project
جمع هزینه‌ی این طرح

10. the total of our incomes
جمع درآمدهای ما

11. the total of your deductions must be subtracted from the sum of your taxable income
جمع مبلغ بخشودگی‌های شما باید از کل درآمد مشمول مالیات شما کم شود.

12. to total all of the expenditures
همه‌ی هزینه‌ها را جمع بستن

13. a total of
جمعا،سرجمع

14. sum total
جمع کل

15. our debts total a million dollars
...

مترادف total

جمع (اسم)
total , addition , tale , aggregate , mass , tot , sum , plural , summation , collectivity , rout
جمع کل (اسم)
gross , total , sum total , entirety
جمله (اسم)
total , sum , sentence , term
حاصل جمع (اسم)
total , sum
تام (صفت)
total
کلی (صفت)
material , total , general , universal , generic , generalized
مجموع (صفت)
total , collected , lump , whole , assembled
کل (صفت)
total , bald , pilgarlic
مطلق (صفت)
abstract , absolute , utter , sheer , total , full , independent , unconditional , unconditioned , slick , unlimited , categorical , implicit , downright , arbitrary , despotic , categoric , unrestrained , plenipotentiary , thetic , thetical
کامل (صفت)
main , large , absolute , total , full , perfect , complete , thorough , exact , mature , whole , plenary , stark , orbicular , culminant , unabridged , intact , exhaustive , full-blown , full-fledged , unqualified , integral , unmitigated
جمع کردن (فعل)
gross , total , add , collect , stack up , aggregate , eke , roll up , gather , tot , sum , call up , agglomerate , convene , flock , cluster , floc , furl , constrict , purse , immobilize

معنی عبارات مرتبط با total به فارسی

(در فلسفه ی کلوین calvin) جایز الخطا بودن انسان در اثر گناه آدم و حوا
خسوف یا کسوف کلی
تابع کامل
(روان شناسی) قدرت به یادآوری کامل، حافظه ی کلی
جمع کل دسته
جمع کل، سرجمع، سر مجموع، مجموع

معنی total در دیکشنری تخصصی

total
[برق و الکترونیک] کل
[مهندسی گاز] مجموع ، جمع
[صنعت] جامع ، کامل ، سرجمع ، جمع ، کل
[ریاضیات] کل
[آمار] مجموع , کل
[پلیمر] کرنش باقیمانده انباشته شده کل
[عمران و معماری] بارش انبار شده
[معدن] تجزیه کلی (ژئوشیمی)
[ریاضیات] سطح کل
[ریاضیات] ناحیه ی کل سایه زده شده
[عمران و معماری] فرا آب کل
[زمین شناسی] فراب کل
[عمران و معماری] ضریب کل فرا آب
[زمین شناسی] ضریب کل فراب
[زمین شناسی] تعادل کل
[آمار] تعادل کل
[شیمی] انرژی بستگی کل
[ریاضیات] محدودیت
[خاک شناسی] اسیدیته کل
[کامپیوتر] جمع کل دسته ای .
...

معنی کلمه total به انگلیسی

total
• sum; whole
• sum up, amount to, come to
• entire, complete, absolute
• the total number or cost of something is the number or cost that you get when you add together all the parts of it.
• a total is the number that you get when you add several numbers together.
• if there are a number of things in total, there are that many of them altogether.
• if several numbers total a certain figure, that is the figure you get when all the numbers are added together.
• if you total a set of numbers or objects, you add them all together.
• total also means complete.
• you also use total to say that you are referring to everything that is included in a situation.
• grand total: see grand.
total charges
• sum of all charges, all inclusive charges
total closure
• complete shutdown, complete blockage
total cost of ownership
• tco, total amount of money required to own and maintain something
total current assets
• (accounting) sum of all current cash and cash equivalents (accounts receivable, securities, etc.)
total debt to tangible net worth ratio
• financial index of loans taken out by a business versus the actual worth of the business today (economic)
total defeat
• absolute downfall, total failure
total devastation
• complete destruction, total ruin
total devotion
• absolute faithfulness, discipline, loyalty resulting from enslavement
total disability
• total disadvantage, clear inferiority, one hundred percent unable
total drag
...

total را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

fm
جمع کل
delir
حاصل
Noshika_severi
The number you get when you add tow or more numbers
مریم حسن زاده
the amount you get when you add several numbers
ebi
بی‌کم‌وکاست

تمام‌عیار
Zohreh
حاصل.جمع کل.جمع همگی
نیاعلی شمس
این واژه برابر واژه مجموع یا کُل است:
و در پارسی می‌توان آنرا به همه ،همفزون،همفزونه بازگرداند
باسپاس
کوثر
حاصل
Atena .1384
The number you get when you add tow or more numbers
BB
The number you get when you add two or more numbers
کانون زبان
ریچ ۳
میثم علیزاده
●مجموع، حاصل (اسم)
●بالغ شدن بر(فعل
●کامل، تمام(صفت)
كامليا
كل يا جمع ..... the number you get when you add two or more numbers
Mary
The number you get when you add two or more numbers
mehdi.p
فراگیر
mehdi.p
فراگیر، به ویژه در بستر علوم سیاسی و حقوق بین الملل عمومی.
💜 Amirmaghare_lover 💜
The number you get when you add two or more numbers
Maryam
the number you getwhen you add two or more numbers
کانون زبان ایران
Reach 3🤩
English User
مطلق
total silence سکوت مطلق

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی total
کلمه : total
املای فارسی : توتال
اشتباه تایپی : فخفشم
عکس total : در گوگل

آیا معنی total مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )