برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1616 100 1
شبکه مترجمین ایران

tight

/ˈtaɪt/ /taɪt/

معنی: خسیس، سفت، محکم، مقید، کیپ، تنگ، لول، کساد، ضیق
معانی دیگر: (در اصل) پرپشت، تنگ هم، متراکم، انبوه، چگال، انباشته، آگسته، به هم فشرده، چپانده، (کاملا) پر، تنگ (در برابر: گشاد یا فراخ loose)، بی رخنه، بی سوراخ، (در ترکیب) بی -، ضد -، - ناپذیر، پاد-، قرص، کشیده، گرفته، گیردار، گیر کرده، قبض شده، در تنگنا، در مضیقه، بد، دشوار، پرمخمصه، کمیاب، نابسند، گران، دارای تقاضابخش از عرضه، ممسک، ناخن خشک، ژکور، (مسابقه و انتخابات و غیره) تقریبا مساوی، نزدیک به هم، کمابیش برابر، سخت، شدید، رجوع شود به: tightly، (سبک نگارش و غیره) فشرده، مختصر، پرایجاز، (محلی) خوش هیکل، (محلی) زرنگ، کارا، باجربزه، (عامیانه) مست، پاتیل، مانع دخول هوا یا اب یا چیز دیگر

بررسی کلمه tight

پسوند ( suffix )
• : تعریف: impenetrable by.

- watertight
[ترجمه ترگمان] ضد آب
[ترجمه گوگل] ضد آب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
صفت ( adjective )
حالات: tighter, tightest
(1) تعریف: securely fastened, shut, or fixed in place.
مترادف: fast, secure
متضاد: loose
مشابه: firm, fixed, immovable, solid, stable, stationary

- a tight knot
[ترجمه ترگمان] گره محکمی به هم زد
[ترجمه گوگل] گره تنگ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: close or constricted in fit, timing, or the like.
مترادف: close, constricted, snug
متضاد: baggy, loose
مشابه: crammed, cramped, jammed, narrow, near, nip and tuck, stringent

- a tight shoe
[ترجمه ترگمان] کفش تنگ
[ترجمه گوگل] کفش تنگ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه tight در جمله های نمونه

1. tight control
کنترل شدید

2. tight money
پول کمیاب،پول گران

3. tight shoes can deform feet
کفش تنگ می‌تواند پاها را از ریخت بیاندازد.

4. tight trousers
شلوار تنگ

5. a tight cask
بشکه‌ی بی‌سوراخ

6. a tight daily schedule
برنامه‌ی روزانه‌ی پر (پر مشغله)

7. a tight fit
لباس چسبان،لباس (یا اندازه‌ی) تنگ

8. a tight knot
گره محکم (سفت)

9. a tight line
(چاپ) سطر متراکم

10. a tight race
مسابقه‌ی تقریبا مساوی

11. a tight roof
سقفی که چکه نمی‌کند (بی‌رخنه)

12. sit tight
1- سرجای خود نشستن 2- تنگ (یا پهلوی هم) نشستن 3- موقعیت خود را حفظ کردن،صبرکردن

13. sleep tight
(عامیانه) خوب خوابیدن،به خواب عمیق فرو رفتن

14. keep a tight hand (on something)
سخت کنترل کردن (چیزی را)

15. run a tight ship
...

مترادف tight

خسیس (صفت)
abject , base , ignoble , vile , stingy , miserly , mean , parsimonious , avaricious , hard , tight , penurious , base-minded , base-spirited , costive , dastard , sordid , skimpy , niggardly , ungenerous
سفت (صفت)
firm , able-bodied , stiff , horny , hard , rigid , fast , solid , dense , tough , tight , tenacious , thick , ironclad , stark , burly , brawny , beefy , chopping , tense , taut , wiry , hard-boiled , muscle-bound
محکم (صفت)
stable , firm , solid , dense , compact , compressed , adamantine , tough , strict , sturdy , strong , tight , tenacious , steel , secure , stout , frozen , substantial , buff , steady , well-set , meaty , pukka , pucka , two-handed
مقید (صفت)
bound , tight , pent , constrained , uptight , bound up , chained , bounden
کیپ (صفت)
tight , chock , watertight , chock-a-block , chock-full , well-set
تنگ (صفت)
close , tight , narrow , thick-set , fleshing , scarce
لول (صفت)
tight , drunk , tipsy , nappy
کساد (صفت)
tight , sluggish , insensitive , inactive , stagnant
ضیق (صفت)
stingy , tight , narrow , niggardly

معنی عبارات مرتبط با tight به فارسی

پیشوند: پاد -، ضد -، بی -، - ناپذیر
(زننده - خودمانی) خشک و مقرراتی، نجوش، خشک و رسمی
(زننده - خودمانی - رفتار و غیره) خشک و مقرراتی، خشک و رسمی
جفت شدگی، محکم
(فوتبال امریکایی) بازیکن کنار (که نزدیک به خط حمله کنندگان می ایستد)
خشک دست، خسیس
کم حرف، کم گو، ساکت، لب فرو بسته، دهان بسته، خاموش، رازدار
lipped tight کم حرف، خاموش، رازدار
کشتی بی سوراخ و مهیا، (مجازی) نیک سامان، دارای سازمان خوب، خوش سازمان
هوابندی شده
الکترونیک : خاک بند
مانع خروج گاز شیمى : گاز بندى شده
یکجور جامه ء کشباف چسبان
1- سرجای خود نشستن 2- تنگ (یا پهلوی هم) نشستن 3- موقعیت خود را حفظ کردن، صبرکردن
...

معنی tight در دیکشنری تخصصی

tight
[عمران و معماری] محکم کشیده شده - ناتراوا - تنگ - فشرده
[کامپیوتر] محکم ، همبسته مجموعه حروفی که در آن حروف بسیار نزدیک به یکدیگرند . نگاه کنید به letterspacing . .
[نساجی] سفت - متراکم - فشرده - نفوذ ناپذیر - محکم
[پلیمر] سیستم پیوند محکم
[ریاضیات] محدودیت تنگ
[برق و الکترونیک] تزویج فشرده تزویج القایی که در عمل همه ی شار مغناطیسی پیچک را به پیچک دیگری منتقل می کند .
[نساجی] تار کشیده شده در پارچه - تار سفت در پارچه
[سینما] هدشات بسته - از پیشانی تا زیر چانه
[نفت] چاه تنگ
[عمران و معماری] گره سخت
[سینما] تصویری متوسط نزدیک
[نساجی] پود کشیده شده در پارچه - پود سفت در پارچه
[کوه نوردی] طنابِ کشیده
[ریاضیات] محدودیت فعال-مار-تنگ
[مهندسی گاز] هوابندی ...

معنی کلمه tight به انگلیسی

tight
• close-fitting, tense, narrow
• in a close-fitting manner, firmly
• tight clothes or shoes fit closely to your body or feet.
• if you hold something or someone tight, you hold them firmly.
• something that is tight is firmly fastened, and difficult to move.
• something that is shut tight is shut very firmly.
• skin, cloth, or string that is stretched tight is stretched or pulled so that it is smooth or straight.
• you use tight to describe things that are very close together.
• if your chest or stomach feels tight, it feels hard or painful, because you are ill or anxious.
• a tight schedule or budget allows very little time or money for any unexpected events or expenses.
• tight controls or rules are very strict and restrict people quite a lot.
• if a competition or sports match is tight, none of the competitors has a clear advantage or looks likely win, so it is difficult to say who the winner will be.
• tights are a piece of clothing made of thin material such as nylon that covers a woman's hips, and each of her legs and feet separately.
• to keep a tight rein on someone: see rein.
tight ass
• (slang) mean stingy person
tight control
• severe supervision
tight corner
• tough situation, trouble
tight embrace
• spirited hug, strong hug
tight fist
• clenched fist
tight fisted
• very stingy; reluctant to spend money needlessly
• someone who is tight-fisted is unwilling to spend money; an informal word, used showing disapproval.
tight head
• (slang) drunken; intoxicated, tipsy
tight lipped
• someone who ...

tight را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
برای کفش تنگ بودن
ابوالفضل
لباس اندامی
فیض
پنهانکار
مسعود
برای کفش سفت بودن
Zohre
سفت و تنگ برای کفش
!
تنگ بودن کفش
ریحانه
جواراب شلواری
She were tights
ریحانه anv
جوراب شلواری
She were tights
محسن
جهت سفتی پیچ و مهره
a.r
if time or money is tight, you have only just enough of it
سلطانی
فشرده سازی یه واژه ی خوب برای رشته فیزیک
armin
سفت و تنگ بودن کفش
محمدصادق
جوراب شلواری اندامی
Setayesh-Arya
under tight security
تحت امنیت شدید
تنگ بودن
یعنی تنگ است
amir
پاشنه کش
فرشته
tight market:بازار کساد
tight:کساد،در مضیقه
حسن امامی
چسبان - مانند لباس چسبان و تنگ
moti
محکم
MAHDIEH
چسبان وتنگ
مهدی گنجی
تنگ
جوراب شلواری
کیپ
Afsan lotfi
اوضاع کساده
محدثه فرومدی
تنگاتنگ
Aghil
تنگ سفت محکم متضاد گشاد
یه رفیق
کفش تنگ
M.t
تنگ
مثال:
My cousin loves to wear tight clothes
Shirinbahari
چه با حال
Damn, that album is tight
مهسا
cool; super
یوسف صابری
خسیس
Tightwad
Parvajooon
محکم
MATIN😜
تنگ
میلاد علی پور
کم، کوتاه
🐾 مهدی صباغ
Money/thing/things to be tight :
Phrase
پول/چیزی/چیزهایی در مضیقه بودن
کمبود مالی وجود داشتن
در مضیقه ی مالی بودن
Thomaston
خسیس
تنگ
hamta
تنگ بودن لباس
M.A.M
چند معنی دارد ولی بیشتر به عنوان (( تنگ )) استفاده می شود .
مثال : Your shoes are too tight.
معنی مثال : کفش های تو خیلی تنگ هستند .
ARSHIYA
کم،تنگ
V
ران
Jalal
برای لبخند
معذب
look, I'm sorry." she said, forcing a tight smile"
نرگس
منقبض

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی tight

کلمه : tight
املای فارسی : تایت
اشتباه تایپی : فهلاف
عکس tight : در گوگل

آیا معنی tight مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )