برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1360 100 1

suppose

/səˈpoʊz/ /səˈpəʊz/

معنی: فرض کردن، انگاشتن، پنداشتن، خیال کردن، گمان کردن
معانی دیگر: گرفتن، حدس زدن، (حدسا) فکر کردن، اگر ... چی ؟، قرار است که ...، باید، وظیفه ی تو است که ...، رجوع شود به: presuppose، فر­ کردن

بررسی کلمه suppose

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: supposes, supposing, supposed
(1) تعریف: to assume (something) as true for the sake of argument or illustration.
مترادف: assume, hypothesize, imagine, posit, postulate, presume
مشابه: fancy, infer, premise, presuppose, say, surmise

- Suppose that you're in my position; what would you do?
[ترجمه محمد حیدری] فکر کن که تو موقعیت منی; چی کار می کنی؟
|
[ترجمه ترگمان] فرض کنیم که تو در موقعیت من هستی، چه کار می‌کنی؟
[ترجمه گوگل] فرض کنید که شما در موقعیت من هستید شما چکار انجام خواهید داد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to consider as a possibility.
مشابه: conceive, imagine, postulate

- Suppose that we stay for two weeks. Could we get a cheaper rate then?
[ترجمه A.A] فرض کنید ما برای دو هفته ماندگارشویم اونوقت میتوانیم با نرخ ارزانتر بگیریم؟
...

واژه suppose در جمله های نمونه

1. suppose he dies!
اگر بمیرد چی‌!

2. suppose they don't come!
اگر نیایند چی‌!

3. suppose your father were learned . . .
گیرم پدر تو بود فاضل . . .

4. i suppose many are weaker than you are . . .
گرفتم زتو ناتوان تر بسی‌ست . . .

5. i suppose you are right
فکر می‌کنم که حق با شماست.

6. let's suppose you are wealthy
فرض کنیم که تو پولدار هستی.

7. let's suppose your father was learned . . .
گیرم پدر تو بود فاضل . . .

8. why do you suppose she came?
حدس می‌زنی به چه منظوری آمد؟

9. 'That's the only possible solution. ' 'Yes, I suppose so,' Charles conceded.
[ترجمه ترگمان]این تنها راه‌حل ممکن است چارلز تصدیق کرد: بله، فکر می‌کنم
[ترجمه گوگل]این تنها راه حل ممکن است چارلز تصریح کرد: �بله، من فکر می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. I suppose you'll hector me until I phone him.
[ترجمه ترگمان]فکر می‌کنم تا قبل از اینکه به ...

مترادف suppose

فرض کردن (فعل)
reckon , adjudge , assume , presume , consider , suppose , deem , guess , imagine , repute , hypothesize , posit
انگاشتن (فعل)
assume , suppose , imagine
پنداشتن (فعل)
take , count , assume , suppose , deem , fancy , imagine , conceive
خیال کردن (فعل)
reckon , suppose , deem , guess , think
گمان کردن (فعل)
reckon , suppose , think , suspect

معنی suppose در دیکشنری تخصصی

suppose
[ریاضیات] فرض کنید، فرض کردن، گرفتن، پنداشتن، قبول کردن، اگر، انگاشتن

معنی کلمه suppose به انگلیسی

suppose
• presume to be true, hypothesize; believe; think; consider as a possibility
• if you suppose that something is true, you think that it is likely to be true.
• you use suppose or supposing when you are considering a possible situation or action and trying to think what effects it would have.
• you say i suppose to show that you are not certain or enthusiastic about something.
• see also supposed.
lead one to suppose
• make on incorrectly believe, make someone mistakenly think
let us suppose
• let's say, let's assume, we shall presume
there is no reason to suppose
• there is no cause to believe such

suppose را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

parnian
to thinking (it's can related to that kind of thinking weach
is not passible or we
can't have it!)
علی
انتظار می‌رود
عاطفه موسوی
استنباط کردن
mothre
think : فکر کردن / guess : گمان کردن
سجاد مصلحی
فرض کردن-تصور کردن-گمان کردن-حدس زدن-فکر کردن
be supposed to do
something:
قرار بودن که-بنا بودن که-موظف بودن که
مائده
گمان کردن
amir
تصور کردن
کاربر آبادیس
فرض کردن گمان کردن، فکر کردن
کاربر آبادیس
قرار است...، قرار است که ...
حسن
بِنا بود تا آنجا برویم. بناست
kasra
فکر کردن
سید محمد هاشمی
Suppose:
(از روی حدس و براساس اطلاعات و تجربه) فکر کردن

Macmillan:👇👇👇👇
to�believe�that�something�is�probably�true,�based�on�your experience,�your�knowledge, and
any other �information �that �you� have.

Eg: Prices will go up, I suppose.
فکر کنم قیمت ها میره بالا.

Eg: “Do you�suppose�it's true?” “Yes,�I suppose�it is.”
فکر میکنی درسته؟ آره فکر میکنم( همینطوره/ درسته)

Eg: Who do you�suppose�[=think] will win?
فکر میکنی کی میبره؟
امیررضا فرهید
خیال پردازی ،،، گمان کردن
sepi
i dont suppose u could kiss my dick
به نظرت بهتر نیست کیرمو ببوسی؟

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی suppose
کلمه : suppose
املای فارسی : سوپپس
اشتباه تایپی : سعححخسث
عکس suppose : در گوگل

آیا معنی suppose مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )