برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1436 100 1

stretch

/ˈstret͡ʃ/ /stret͡ʃ/

معنی: دوره، بسط، کوشش، قطعه، اتساع، ارتجاع، خط ممتد، مدت، امتداد دادن، کش دادن، کش امدن، کش اوردن، گشاد شدن، طولانی کردن، بسط دادن، کشیدن، منبسط کردن
معانی دیگر: (دست یا پا یا بدن یا شاخه و غیره را) دراز کردن، (خود را) کشیده کردن، دراز کشیدن، دراز به دراز خوابیدن یا خواباندن، لمیدن، گستردن، گسترده شدن یا کردن، ادامه داشتن، رسیدن، کش آمدن، (به ویژه معنی چیزی را) کش دادن، غلو کردن، تحریف کردن، صرفه جویی، کشاندن، امساک کردن، آویختن، (کفش و جامه و غیره) گشاد شدن، فراخ شدن، گسترش، گستردگی، گستره، راسته، راستا، تکه، زمان، بار، دفعه، برهه، دوره ی خدمت، دوره ی زندان، کشسانی، کشداری، حالت ارتجاعی، کشباف، - کش، رجوع شود به: homestretch، مسیر، جهت، قطعه زمین

بررسی کلمه stretch

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: stretches, stretching, stretched
(1) تعریف: to lengthen or extend (the body or limbs) to the full length.
مترادف: expand
مشابه: elongate, extend, lengthen, open, spread, unfold

- You should stretch your legs both before and after you run.
[ترجمه ali ahtamikia] شما باید قبل و بعد دویدن به هردو پایتان کشش بدید .
|
[ترجمه ترگمان] باید قبل از اینکه فرار کنی، پاهاتو باز کنی
[ترجمه گوگل] شما باید قبل و بعد از اجرای پاها خود را بکشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to cause to extend or reach from one point to another.
مترادف: extend, string
مشابه: connect

- The repairmen stretched a wire from the pole to the house.
[ترجمه ترگمان] The سیم را از تیرک به سوی خانه دراز کرد
[ترجمه گوگل] تعمیر کنندگان سیم از قطب به خانه کشیدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه stretch در جمله های نمونه

1. stretch material
پارچه‌ی کشدار

2. stretch (or bend) the rules
مقررات را کش دادن،تبعیض قایل شدن

3. stretch (or strain) a point
ارفاق کردن،مستثنی کردن،(مقررات و غیره) شل گرفتن

4. stretch one's legs
قدم زدن (به‌ویژه پس از مدت‌ها عدم تحرک)،راه رفتن

5. a stretch of thin wire
یک تکه سیم باریک

6. a stretch shirt
پیراهن کشی

7. to stretch a budget
در بودجه صرفه جویی کردن

8. to stretch pipes across a continent
در سرتاسر اقلیم لوله کشیدن

9. to stretch sheets of paper to dry
صفحات کاغذ را برای خشک شدن پهن کردن (گستردن)

10. to stretch the rules
مقررات را به سود خود تفسیر کردن (کش دادن)

11. to stretch the sugar for two meals
شکر را با صرفه جویی برای دو خوراک مصرف کردن

12. to stretch the truth
واقعیت را تحریف کردن

13. to stretch wire between two telephone wires
میان دو تیر تلفن سیم کشیدن

...

مترادف stretch

دوره (اسم)
space , course , age , era , period , term , cycle , set , periodicity , periphery , stretch , spell , circuit , stadium , epoch , felly
بسط (اسم)
amplification , extension , development , expansion , stretch , auxesis , outspread , outstretch
کوشش (اسم)
labor , scramble , tug , effort , assay , stretch , attempt , trial , try , endeavor , strain , bustle , fist , muss
قطعه (اسم)
section , tract , lump , bit , part , share , portion , lot , passage , stretch , fragment , segment , mainland , block , panel , piece , goblet , dab , bloc , plank , slab , plat , plot , doit , internode , nugget , pane , snip
اتساع (اسم)
stretch , dilatation , dilation
ارتجاع (اسم)
restitution , stretch
خط ممتد (اسم)
stretch
مدت (اسم)
interval , life , outage , tract , length , time , period , term , stretch , patch , interspace , duration , usance
امتداد دادن (فعل)
stretch , elongate , protract , prolong , prolongate , eke out
کش دادن (فعل)
stretch , strain , protract
کش امدن (فعل)
stretch
کش اوردن (فعل)
stretch
گشاد شدن (فعل)
stretch
طولانی کردن (فعل)
stretch , extend , imp , lengthen , elongate , prolong , prolongate , draw out , stretch out
بسط دادن (فعل)
enlarge , stretch , expand , produce , develop , heighten
کشیدن (فعل)
trace , figure , heave , string , stretch , drag , pluck , draw , haul , weigh , pull , avulse , drain , strap , lave , suffer , subduct , thole , shove , chart , plot , experience , lengthen , hale , drawl , entrain , evulse , snick , magnetize , trawl
منبسط کردن (فعل)
amplify , stretch , expand , broaden , dilate , distend , extend

معنی عبارات مرتبط با stretch به فارسی

ارفاق کردن، مستثنی کردن، (مقررات و غیره) شل گرفتن
قدم زدن (به ویژه پس از مدت ها عدم تحرک)، راه رفتن
مقررات را کش دادن، تبعیض قایل شدن
یک کش، بی وقفه، پشت سر هم

معنی stretch در دیکشنری تخصصی

stretch
[سینما] کشش
[عمران و معماری] کش آمدن - کشیده شدن
[کامپیوتر] کش دادن ، امتداد دادن - زیاد کردن بعد افقی و عمودی یک شیء . برای استفاده از ماوس در امتداد دادن محاوره ای یک شیء انتخاب شده ، یکی از گیره های نقاط میانی کادر را می کشیم . بر خلاف scale که نسبت طول به عرض شیء را ثابت نگه می دارد.
[نساجی] کشش طولی یا عرضی پارچه - کشش الیاف ویا نخ
[ریاضیات] امتداد دادن، کشیدن، یازیدن، یازه
[زمین شناسی] کشیدگی
[نساجی] کشش پذیری - قابلیت تطویل
[پلیمر] قالبگیری دمشی کششی
[پلیمر] فیلم کشیدنی
[ریاضیات] شکل دهی انبساطی، شکل دهی کششی
[زمین شناسی] کشیدگی خط
[ریاضیات] قالب انبساطی
[نساجی] کشش ریسی ( کشش فیلامنت در تر ریسی بعد از انعقاد فیلامنت ) - ریسندگی کششی
[نساجی] جامه چسبان - لباس چسبان
[ریاضیات] شکل دان انبساطی پوششی
Linear stretch ...

معنی کلمه stretch به انگلیسی

stretch
• act of stretching; condition of being stretched; large expanse; stretchiness, elasticity; duration of time; period of imprisonment
• draw out to the full length, extend, elongate; be extended; reach out; pull, make taut; strain; be pulled; be elongated; lie down; extend over a certain period of time, span
• something that stretches over a particular area or distance is present or exists in that area or for the distance specified.
• a stretch of land or water is an area of it.
• when you stretch, you hold your arms or legs out straight and tighten your muscles.
• a stretch of time is a period of time.
• when something soft or elastic stretches or is stretched, it is pulled until it becomes tight.
• stretch material can be stretched.
• if someone's money or resources are stretched, they have hardly enough for their needs.
• if a job or task stretches you, it makes you use all your energy or skills.
• if you say that something is not true or possible by any stretch of the imagination, you mean that you think it is completely untrue or absolutely impossible.
• if you stretch out or if you stretch yourself out somewhere, you lie there with your legs and body in a straight line.
• if you stretch out a part of your body, you hold it out straight.
stretch a law
• bend a law, expand the scope of a law
stretch a muscle
• extend a muscle, flex muscles, prepare muscles for exercise
stretch a point
• act leniently
stretch of time
• period of time, while
stretch one's legs
• spread one's legs, extend one's legs
stretch the debt arrangement
• spread out a debt, extend a debt
at a stretch ...

stretch را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مریم کریمی
ارتقا دادن
محمد خ1
جا ساز کردن
رئیس علی دلواری
مجبور کردن یک فرد به استفاده از تمام مهارت، توانایی ها و یا هوش خودش.
فرشید شریفی
گسترده شدن
Sahar
The act of putting your arms or legs out straight and contracting your muscles.
Alireza
تمرین کششی انجام دادن
Sara_kavoosi
به طول انجامیدن
محدثه فرومدی
پهنه، ناحیه، منطقه، قواره، عرصه، محوطه، دامنه، حوزه، فضا
Aisa
کش آمدن ، منبسط کردن
Push out a part of body as far as possible
hassan
کشسان
tinabailari
[ دست و پا و غیره ] کشیدن ، کش آوردن 💦💦
It's important to stretch before you exercise
مهم است قبل از اینکه ورزش کنید [ دست و پاهایتان ] را کش بیاورید
زبان 95 ، تجربی 94 ، ریاضی 93 ، انسانی 93 ، هنر 90 و...
گلبرگ
غلوآميز،اغراق آميز
محمدرضا ایوبی صانع
make/become bigger/looser(oxford)
Shayan😡☕️
1کش امدن:rubber stretches when you pull it
2گستراندن:he stretched out his arms to embrace her
3حرکت کششی انجام دادن:it’s good idea to stretch before you do vigorous exercise
4امتداد داشتن/دادن:a huge cloud of dense smoke stretched across horizon
5فرا تر از حد معمول رفتن: buying a new dishwasher will really stretch our budget
*noun
1گستره،(در زمانی ی دوره ادامه دار)we had a long stretch of days with sub zero temperatures last month
2حرکت کششی: i always have a good stretch when I get up in the morning
مهدی باقری
در رابطه با قوانین و محدودیت ها به معنی نادیده گرفتن اونا
This once, I’ll stretch the rules and let you leave work early
حامد
Stretch Goals
اهداف بلند پروازانه
kimia
زیاده روی کردن
S
تلاش کردن
🐾 مهدی صباغ
Adjective :
کِشسان
کِش آمدنی
لباس یا ماده ای که خاصیت کشسانی یا الاستیکی دارد و پس از این که کِشیده می شود و ابعاد آن تغییر می یابد، دوباره به شکل و اندازه ی اولیه خود برمی گردد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی stretch
کلمه : stretch
املای فارسی : سترتچ
اشتباه تایپی : سفقثفزا
عکس stretch : در گوگل

آیا معنی stretch مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )