برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1724 100 1
شبکه مترجمین ایران

status quo


معنی: موقعیت، وضع موجود، وضع کنونی، حالت طبیعی
معانی دیگر: (لاتین) وضع موجود، چونی موجود

بررسی کلمه status quo

اسم ( noun )
• : تعریف: the existing state; conditions as they are at a given time.

واژه status quo در جمله های نمونه

1. The Act contained provisions designed to preserve the status quo.
[ترجمه ترگمان]قانون حاوی مقرراتی بود که برای حفظ وضع موجود طراحی شده‌بود
[ترجمه گوگل]این قانون حاوی مقرراتی بود که برای حفظ وضعیت موجود طراحی شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They wanted a return to the status quo before the war.
[ترجمه امیر] آنها میخواستند به وضعیت قبل از جنگ بازگردند.
|
[ترجمه ارشیا] آنها می‌خواستند به حالت طبیعی قبل از جنگ برگردند.
|
[ترجمه ترگمان]آن‌ها خواستار بازگشت به وضعیت قبل از جنگ بودند
[ترجمه گوگل]آنها می خواستند قبل از جنگ به وضعیت موجود بازگردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He emphasized the need to maintain the status quo.
...

مترادف status quo

موقعیت (اسم)
post , site , place , spot , situation , status , position , plight , setting , ball game , location , circumstances , station , locality , state of affairs , status quo
وضع موجود (اسم)
status quo
وضع کنونی (اسم)
status quo
حالت طبیعی (اسم)
status quo

معنی کلمه status quo به انگلیسی

status quo
• current situation
• the status quo is the situation that exists at a particular time; a formal expression.
status quo ante
• conditions as they previously existed, things are they always have been
maintain the status quo
• keep the usual, maintain the current situation
maintained the status quo
• kept things the way they were
maintaining the status quo
• keeping things the way they are
preserve the status quo
• maintain the current situation, preserve the usual condition
upset the status quo
• change the existing situation
upsetting the status quo
• changing of the existing situation

status quo را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
حالتِ فعلی
وحید طباطباییان
رویه کنونی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی status quo

کلمه : status quo
املای فارسی : استاتوس قوو
اشتباه تایپی : سفشفعس ضعخ
عکس status quo : در گوگل

آیا معنی status quo مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )