برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1648 100 1
شبکه مترجمین ایران

soak up

بررسی کلمه soak up

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to take in liquid completely.

- The towel soaked up the water.
[ترجمه maryam] حوله آب را به خود جذب کرده است
|
[ترجمه سبحان مرادی] حوله اب را به خود جذب کرد (گذشته)
|
[ترجمه ترگمان] حوله خیس آب شد
[ترجمه گوگل] حوله آب را خیس کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه soak up در جمله های نمونه

1. I tried to soak up most of the spilt milk with a cloth.
[ترجمه نیلا] من سعی کردم شیر ریخته شده را با پارچه جذب کنم.
|
[ترجمه امین] من سعی کردم بیشتر شیر ریخته شده را به پارچه جذب کنم
|
[ترجمه مهدی] من سعی کردم بیشتر شیر ریخته شده را با پارچه جمع کنم (پاک کنم).
|
[ترجمه LVN] من سعی کردم بیشتر شیر ریخته شده را با یک پارچه جذب کنم|
[ترجمه ترگمان]سعی کردم بیشتر شیر ریخته‌شده را با یک پارچه خیس کنم
[ترجمه گوگل]من سعی کردم که بیشتر شیر را با یک پارچه خیس کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

soak up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پریا
absorb sth ,جذب کردن
رهام
جذب کردن(مایع)
Maede
Take in(liquid) or absorb sth
حامد اصغری
لذت بردن
مهدی
یادگیری سریع و آسان
Eager to Soak up
اشتیاق برای یادگیری سریع
طاهره جوادی
Soak up the sun on the desk of a yacht
جذب کن یا لذت ببر از آفتاب روی میز کرجی
Nafas
absorb or take sth into your senses,body,or mind.
حامد
۱. to take in (liquid), absorb
(مایعی را) جذب کردن
(The rag soaked up most of the water)

۲. to enjoy feeling or experiencing (something pleasant) in usually a slow or relaxed way
از حس یا تجربه کردن (چیزی لذت بخش) معمولا به صورتی آرام و ریلکس لذت بردن
(We went to the beach and soaked up the sunshine all afternoon)

۳. to learn and remember (something) quickly
(چیزی را) به سرعت یادگرفتن و به خاطر سپردن
(He eagerly soaked up every word she said)

۴. to use a large amount of (money, supplies, etc
استفاده کردن به مقدار زیاد (از پول یا منابع یا هرچیزی)
(This project is soaking up resources that could be used elsewhere)

شیوا شاه محمدی
لذت بردن
Figure
1-absorb; also metaphorically
to absorb or enjoy something that exists around you
take in
2- devote oneself fully to
Soak up the fact that you are the only one who is you!
The two posed for a picture while soaking up some sun outside.
سعید ترابی
جلوی آفتاب دراز کشیدن
English User
بهره کافی و وافی بردن از چیزی، کمال بهره و استفاده رو از چیزی کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی soak up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )