برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1395 100 1

respected

/rəˈspek.tɪd/ /rɪsˈpɛktɪd/

بررسی کلمه respected

صفت ( adjective )
(1) تعریف: held in honorable esteem or admiration.

(2) تعریف: receiving deferential regard, esp. for one's knowledge, power, or privileges.

واژه respected در جمله های نمونه

1. All non-violent religious and political beliefs should be respected equally.
[ترجمه گلی افجه ] تمام ادیان و سیاست های غیر خشونت امیز باید بطور مساوی مورد احترام باشند
|
[ترجمه ترگمان]تمام باورهای غیر خشونت‌آمیز مذهبی و مذهبی باید به همان اندازه مورد احترام قرار بگیرند
[ترجمه گوگل]تمام باورهای غیر مذهبی و سیاسی خشن باید به همان اندازه مورد احترام قرار گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The old should be well respected.
[ترجمه گلی افجه ] افراد پیر باید مورد احترام باشند
|
[ترجمه محمد رومزی] سالمندان باید به خوبی مورد احترام قرار گیرند.|
...

معنی کلمه respected به انگلیسی

respected
• someone or something that is respected is admired and considered to be important by many people.
respected him
• held him in high regard, esteemed him

respected را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دانیال کابلی
مورد احترام
دانیال کابلی
با عزت، پر ارج و قرب، محترم
Zahra
ارزشمند
Rezvan
قابل احترام
mahsa
برجسته - قابل توجه
نگار
قابل اعتماد
zr
محترم
roz
معتبر
e.d
مورد احترام ، قابل احترام ، مورد توجه
مسلم عطار
قابل احترام
Yasaman
قابل احترام (for people)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی respected مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )