برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1533 100 1
شبکه مترجمین ایران

reliable

/rəˈlaɪəbl̩/ /rɪˈlaɪəbl̩/

معنی: راز دار، موثق، معتبر، قابل اعتماد، موتمن، قابل اطمینان، معتمد، قابل اتکا، مورد اطمینان
معانی دیگر: اتکاپذیر، قابل اعتبار، اوستام پذیر، استوان پذیر، استام پذیر (رجوع شود به: rely)

بررسی کلمه reliable

صفت ( adjective )
مشتقات: reliably (adv.), reliability (n.)
• : تعریف: capable of being relied on or trusted; dependable.
مترادف: dependable, steadfast, steady, sure, trustworthy, trusty
متضاد: doubtful, dubious, forgetful, unreliable
مشابه: authentic, authoritative, conscientious, credible, creditable, faithful, good, infallible, loyal, responsible, scrupulous, secure, solid, sound, staunch, true, unerring

- The appearance of these flowers is always a reliable sign of spring.
[ترجمه نسترن] ظاهر این گلها همیشه نشانه قابل اعتمادی از آمدن بهار است.
|
[ترجمه مائده حوایی] ظهور این گل‌ها همیشه یک علامت قابل اطمینان از بهار است.
|
[ترجمه A.A] پیدایش این گلها همیشه دلیل محکمی بر پیش درآمد بهار است|
[ترجمه ترگمان] ظاهر این گل‌ها همی ...

واژه reliable در جمله های نمونه

1. a reliable assistant
معاون معتمد

2. a reliable source
یک منبع موثق

3. government media were not reliable
به رسانه‌های دولتی نمی‌شد اعتماد کرد.

4. she showed herself to be reliable
او نشان داد که قابل اعتماد است.

5. My car's not as reliable as it used to be.
[ترجمه ghazal24] ماشین من برای استفاده مورد اعتماد نیست
|
[ترجمه iahmadrezam] ماشین من به اندازه سابق قابل اعتماد نیس!
|
[ترجمه ترگمان]اتومبیل من به اندازه سابق قابل‌اعتماد نیست
[ترجمه گوگل]ماشین من به عنوان مورد اعتماد نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. I just want a good reliable car, nothing flashy.
...

مترادف reliable

راز دار (صفت)
reliable , confidential , confident , confidant , tight-lipped , tight-mouthed
موثق (صفت)
authentic , all right , credible , reliable , trustworthy
معتبر (صفت)
authoritative , great , responsible , valid , authentic , credible , reliable , creditable , trusty , having a good reputation , well-thought-of
قابل اعتماد (صفت)
authentic , reliable , trustworthy , trusty , dependable , trig , calculable
موتمن (صفت)
reliable , believed , trusted
قابل اطمینان (صفت)
solid , reliable , trustworthy , dependable , reputable
معتمد (صفت)
reliable , fiducial , trustful
قابل اتکا (صفت)
reliable
مورد اطمینان (صفت)
reliable

معنی reliable در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] مربوط
[برق و الکترونیک] اطمینان پذیر
[ریاضیات] معتبر، موثق، مطمئن، قابل اعتماد
[حسابداری] شواهد قابل اتکاء

معنی کلمه reliable به انگلیسی

reliable
• credible, trustworthy, dependable
• people or things that are reliable can be trusted to work well or to behave in the way that you want them to.
• reliable information is very likely to be correct.
reliable evidence
• evidence that can be depended on
reliable source
• source whose credibility can be counted upon
reliable sources
• sources whose credibility can be counted upon
reliable testimony
• testimony which can be believed, legal testimony which can be depended upon in court
reliable witness
• witness that can be trusted

reliable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دانيال
قابل اطمينان
shahin
قابلیت قوی
F...
Trustworthy, dependable
�ahar
راز دار
Aaaa
قابل اعتماد،قابل اطمینان، راز دار
شهناز اکبرزاده
روا بودن
reliability روایی
zahra
قابل اعتماد if they promise to have a job ready in an hour you can be sure that they will
Aida_Mohamadzadeh
someone or something that is reliable can be trusted or depended on=قابل اطمینان/اعتماد
Aida_Mohamadzadeh
Reliable means:someone or something that is reliable can be trusted or depended on=قابل اطمینان معتبر
A
I'm قابل اعتماد
Matin
قابل اعتماد
پویان
قابل اعتماد
ونوس
قابل استفاده
مریم
مناسب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی reliable

کلمه : reliable
املای فارسی : رلیبل
اشتباه تایپی : قثمهشذمث
عکس reliable : در گوگل

آیا معنی reliable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )