برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1643 100 1
شبکه مترجمین ایران

regard

/rəˈɡɑːrd/ /rɪˈɡɑːd/

معنی: توجه، نظر، سلام، مراعات، بابت، ملاحظه، درود، احترام، نگاه، رعایت، باره، اعتناء کردن به، نگریستن، نگاه کردن، ملاحظه کردن
معانی دیگر: نگاه ثابت، نگاه خیره، (نگاه) زل زل، عزت، عطف، راجع (به)، در مورد، (در)باره، (جمع) سلام رسانی، ارادت، (به کسی یا چیزی) خیره شدن، زل زل نگاه کردن، (با دقت) نگاه کردن، به حساب آوردن، به شمار آوردن، احترام قائل شدن، مورد ملاحظه قرار دادن، تلقی کردن، مربوط بودن، سر و کار داشتن، (مهجور) قیافه، ظاهر، توجه کردن، (مهجور) اهمیت دادن، اعتنا کردن به، راجع بودن به، وابسته بودن به

بررسی کلمه regard

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: regards, regarding, regarded
(1) تعریف: to consider with a particular attitude or feeling.
مترادف: esteem, look on, view
مشابه: account, appraise, consider, count, deem, judge, rate, think, understand

- He regards her as one of the best American playwrights.
[ترجمه گلی افجه ] او ان زن را یکی از بهترین نمایشنامه نویسان امریکا بشمار می اورد
|
[ترجمه ترگمان] او را به عنوان یکی از بهترین playwrights آمریکایی در نظر می‌گیرد
[ترجمه گوگل] او او را یکی از بهترین نمایشنامه نویسان آمریکایی می داند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I regard your opinion highly.
[ترجمه پریسا] من نظر شما را محترم می شمارم|
[ترجمه ترگمان] نظر شما را بسیار خوب می‌دانم
[ترجمه گوگل] من ن ...

واژه regard در جمله های نمونه

1. i regard you as my brother
به چشم برادری به تو نگاه می‌کنم.

2. i regard your father highly
من برای پدر شما احترام زیادی قایل هستم.

3. in regard to your plan
راجع به نقشه‌ی شما

4. without regard to race or religion
بدون در نظر گرفتن نژاد یا مذهب

5. without regard to
بدون در نظر گرفتن

6. to have regard for others' feelings
ملاحظه‌ی احساسات دیگران را کردن

7. hossein had no regard for his health
حسین به سلامتی خود توجهی نمی‌کرد.

8. a man of small regard
مرد کم احترام

9. i have a high regard for my former teachers
من برای معلم‌های سابق خودم احترام زیادی قایلم.

10. her personal reflections in this regard
اندیشه‌های خصوصی او در این باره

11. a fair treatment of people without regard to their race or religion
رفتار منصفانه با مردم بدون درنظر گرفتن نژاد و مذهب آنها

12. we will enforce the laws without regard to race or religion
قوانین را بدون در نظر گرفتن نژاد یا مذهب اجرا خواهیم کرد.

...

مترادف regard

توجه (اسم)
attention , tendency , remark , tent , advertence , consideration , regard , care , notice , advertency , favor , keep , notation , assiduity , tendance , heed , attendance
نظر (اسم)
sight , verdict , view , advice , regard , opinion , look , viewpoint , thought , slant , discretion , observation , gander , esteem , ken , waff
سلام (اسم)
regard , ave , greeting , salute , salutation , salaam , hail , hullo
مراعات (اسم)
assistance , consideration , regard , observance , heed
بابت (اسم)
regard , concern , behalf
ملاحظه (اسم)
remark , consideration , regard , reservation , caution , prudence , observation , chariness , tact
درود (اسم)
regard , compliment , greeting , salute , salutation , hail
احترام (اسم)
tribute , regard , deference , honor , greeting , respect , obeisance , curtsey , curtsy , reverence , respectability , revere
نگاه (اسم)
regard , look , glance , gander , kenning
رعایت (اسم)
regard , observance , heed , observation
باره (اسم)
regard
اعتناء کردن به (فعل)
regard , mind , heed
نگریستن (فعل)
regard , look , glance
نگاه کردن (فعل)
eye , regard , look , see , look up
ملاحظه کردن (فعل)
remark , consider , note , regard , notice , perceive , observe , heed

معنی عبارات مرتبط با regard به فارسی

ملاحظه دیگران، رعایت دیگران، واهمه از دیگران
در این خصوص، در این باب، از این بابت
رجوع شود به: self-respect، عزت نفس، حفظ منافع شخصی

معنی regard در دیکشنری تخصصی

regard
[ریاضیات] در نظر گرفتن، مورد توجه قرار دادن، با توجه به این که

معنی کلمه regard به انگلیسی

regard
• esteem, respect; thought, consideration; look, glance; outward appearance; reference, relation; care, attention
• gaze at, look at; concern, relate to; esteem, appreciate; consider; pay heed to; take notice, pay attention
• if you regard someone or something as being a particular thing or as having a particular quality, you believe that they are that thing or have that quality.
• if you regard something or someone with a particular feeling, you have that feeling about them.
• if you have a high regard for someone, you have a lot of respect for them.
• regards is used in expressions like `best regards' and `with warm regards' as a way of expressing friendly feelings towards someone.
• you can say as regards, with regard to, or in regard to when indicating what you are referring to; used in formal english.
• see also regarding.
regard highly
• appreciate, respect, hold a high opinion of
field of regard
• for, maximum ability to turn and "look" of a camera or identification device of a missile
held him in high regard
• honored him greatly, respected him greatly, regarded him with the utmost esteem
hold in high regard
• hold in esteem, respect, admire, value, cherish
little regard
• little consideration, lack of regard

regard را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مصطفا
در نظر گرفتن
افشین حاجی طرخانی
قلمداد کردن.
مجتبی خانی
راستا
in this regard:
در این راستا
لذا در این راستا
گلی افجه
درباره
محدثه فرومدی
دانستن، پنداشتن، انگاشتن
contemporaries regard the development of the network as crucial =معاصران، توسعه این شبکه را حیاتی می‌دانند
سحر
منظور کردن
لحاظ کردن
sakineh tebbi
عطف
نسیم
محترم شمردن
MS. Salimi
در حالت فعلی:

_ در نظر گرفتن

_ لحاظ کردن

_ مورد توجه قرار دادن

_ به حساب آوردن

_ به شمار آوردن
محمدرضا ایوبی صانع
[often passive] to think about somebody/something in a particular way.Ox
یاشا دهدشتی
مورد توجه قرار گرفتن
Yasha. d
مورد توجه قرار گرفتن
علی ماشا اله زاده
منزلت،شان،حرمت
Teachers are held in low regard in the societyمعلمین در منزلت(اجتماعی)پایینی نگه داشته میشوند در این جامعه
Pca
در نظر گرفتن ، توجه ، ملاحظه
مصطفی شافعی
با توجه به
Sy
ملاحظه کردن
بهار
In this/that regard به معنی "در این زمینه"،"در درباره این موضوع که گفته شد" به کار میرود
formal،used to refer to something just) mentioned)

مثال:
We will take care of supplying the food, so you have nothing to worry about in that regard

ما حواسمون به تهیه غذا هست(خواهد بود)پس نباید در این زمینه نگران باشی
محمد ولی زاده
Good wishes; greeting:send her my regards
مریم سمیعی
ارزیابی کردن
سپهر زندوکیلی
Please give my kind regards to your father
(سلام،احترام)
محمد شورگشتی
تلقی کردن
محمد
بخشنده بودن در نظر گرفتن چشم پوشی کردن
مهدی عباس پور
همچنین: رعایت کردن ، مراعات کردن ،
ملاحظه کردن و....
= observe
Amir.s.h.
توجه ،ملاحظه و احترام
محمد
محسوب شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی regard

کلمه : regard
املای فارسی : رگرد
اشتباه تایپی : قثلشقی
عکس regard : در گوگل

آیا معنی regard مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )