برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1720 100 1
شبکه مترجمین ایران

prosperous

/ˈprɑːspərəs/ /ˈprɒspərəs/

معنی: خوشبخت، موفق، سرسبز، کامیاب، کامکار
معانی دیگر: شکوفا، آباد، آبادان، پر رونق، در رفاه، دولتمند، ثروتمند، مساعد، سعید، فرخنده

بررسی کلمه prosperous

صفت ( adjective )
مشتقات: prosperously (adv.), prosperousness (n.)
(1) تعریف: having wealth, success, or good fortune.
مترادف: affluent, flourishing, moneyed, rich, successful, thriving, wealthy, well-heeled, well-off, well-to-do
متضاد: depressed, destitute, poor, unprosperous
مشابه: booming, fat, flush, fortunate, palmy, substantial, thrifty

(2) تعریف: conducive to good fortune; favorable.
مترادف: favorable, good, propitious
متضاد: unfavorable, unprosperous
مشابه: advantageous, auspicious, expedient, fortunate, helpful, lucky, opportune, profitable, providential, seasonable, timely

- A prosperous wind brought the ships safely home.
[ترجمه حسین درستی] باد موافق کشتی را به سلامت به منزل رساند.
|
[ترجمه ترگمان] بادی موافق کشتی را سالم به خانه می‌آورد
[ترجمه گوگل] باتجربه ای که کشتی را با خیال راحت به خانه آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه prosperous در جمله های نمونه

1. a prosperous country
یک کشور آباد

2. awaiting a more prosperous moment
در انتظار لحظه‌ای فرخنده‌تر

3. gradually siamak became prosperous
کم کم کار سیامک گرفت.

4. no chance at all of a prosperous issue
هیچگونه امکان پایان همراه با کامیابی

5. May you be happy and prosperous.
[ترجمه علی اکبر منصوری] امید که شما شاد و کامروا باشید!
|
[ترجمه ترگمان]امیدوارم خوشبخت و مرفه باشید
[ترجمه گوگل]ممکن است شما خوشحال و شاد باشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Have a happy and prosperous year.
[ترجمه ترگمان]یک سال شاد و پر رونق داشته باشید
[ترجمه گوگل]یک سال خوشحال و موفق داشته باشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف prosperous

خوشبخت (صفت)
happy , blessed , blest , lucky , fortunate , prosperous , providential
موفق (صفت)
prosperous , successful , favored , prospering , favoured
سرسبز (صفت)
prosperous , flourishing , verdurous
کامیاب (صفت)
prosperous , successful , palmy
کامکار (صفت)
prosperous

معنی کلمه prosperous به انگلیسی

prosperous
• successful; thriving, flourishing
• a town, business, or person who is prosperous is wealthy and successful.

prosperous را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا مرتضوی
سیر
حیدر
نادر
امين منفرد
لغت رسمي براي مردم يا مكان هست كه پولشان را از طريق بيزنس يا كار تجاري بدست اورده باشن .
اریانا
فرخنده
a prosperous new year
Ayris Kianafshar
successful, usually by earning a lot of money
Dark Light
🔴having success usually by making a lot of money
●The company had a prosperous year.
●He predicted a prosperous future.
●prosperous [=affluent] merchants
●a prosperous town

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی prosperous

کلمه : prosperous
املای فارسی : پرسپروس
اشتباه تایپی : حقخسحثقخعس
عکس prosperous : در گوگل

آیا معنی prosperous مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )