برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1408 100 1

poor

/ˈpʊr/ /pʊə/

معنی: مسکین، نا سازگار، فرومایه، پست، غریب، بی پول، محتاج، فقیر، بی چاره، فرومانده، نا مرغوب، بی نوا، معدود، ناچیز، دون، لات، مستمند، ضعیف الحال
معانی دیگر: تنگدست، تهیدست، بی چیز، نیازمند، بی بضاعت، نادار، فقیرنشین، مستمندانه، بد، ضعیف، کم، کم قوت، کم بنیه، نحیف، (از روی دلسوزی) بیچاره، حیوونکی، بدبخت، فلک زده

بررسی کلمه poor

صفت ( adjective )
حالات: poorer, poorest
(1) تعریف: without money, possessions, or other means of livelihood.
مترادف: broke, destitute, impecunious, impoverished, indigent, penniless, penurious, poverty-stricken
متضاد: affluent, moneyed, opulent, prosperous, rich, wealthy, well-fixed, well-heeled
مشابه: bankrupt, insolvent, needy, threadbare

- His family was poor and the children had barely enough to eat.
[ترجمه pony] خانواده او فقیر بودند وبچه ها به اندازه غذا نداشتند که بخورند
|
[ترجمه گلی افجه ] خانواده او فقیر بودند و بچه ها بندرت غذای کافی می خوردند
|
[ترجمه رضیه احمدی] خانواده او فقیر بودند و آنها به اندازه کافی غذا برای خوردن نداشتند..|
[ترجمه ترگ ...

واژه poor در جمله های نمونه

1. poor crops
محصولات کم

2. poor fellow! i feel sorry for him!
بیچاره ـ دلم به حالش می‌سوزد!

3. poor kinsmen fastened themeselves on her
خویشاوندان مسکین وبال گردن او شدند.

4. poor sales
فروش کم

5. poor soil
زمین کم قوت

6. poor weather
هوای بد

7. a poor body
جثه‌ی نحیف

8. a poor football player
فوتبالیست ناشی

9. a poor husband whose second wife has died also
شوهر بدبختی که زن دومش هم مرده است

10. a poor income
درآمد ناچیز

11. a poor speller
کسی که دیکته‌ی او ضعیف است

12. her poor eyesight was a legacy of a childhood accident
کم سویی چشم او پیامد یک حادثه‌ی زمان کودکی بود.

13. that poor devil standing there. . .
آن مرد بیچاره که آنجا ایستاده . . .

14. that poor soul has lost everything
آن بیچاره همه چیزش را از دست داده است.

...

مترادف poor

مسکین (اسم)
poor
نا سازگار (صفت)
abhorrent , adverse , incompatible , discordant , alien , disagreeable , poor , ill-sorted , insalubrious , insociable , irreconcilable , maladjusted
فرومایه (صفت)
abject , abhorrent , detestable , ghoulish , base , ignoble , vile , poor , base-born , distressed , sordid , knavish
پست (صفت)
humble , abject , base , ignoble , vile , poor , mean , contemptible , despicable , inferior , lowly , slight , small , little , subservient , base-born , brutish , infamous , villainous , vulgar , caddish , shoddy , bathetic , pimping , low , brummagem , cheap , menial , lousy , currish , sordid , dishonorable , runty , servile , footy , wretched , poky , hokey-pokey , lowborn , ungenerous , lowbred , low-level , shabby , picayune , pint-size , pint-sized , scurvy , snippy , third-rate
غریب (صفت)
alien , poor , unusual , uncommon , eccentric , homeless , strange , whimsical , weird , extravagant , rare , singular , immigrant
بی پول (صفت)
poor , broke , penniless , impecunious , stone-broke , stony-broke
محتاج (صفت)
poor , dependent , needy , necessitous , hand-to-mouth
فقیر (صفت)
poor , penurious , needy
بی چاره (صفت)
forlorn , poor , shiftless , destitute , desperate , hapless , helpless , incurable , wretched
فرومانده (صفت)
poor , weary , desperate , helpless , distressed
نا مرغوب (صفت)
poor , inferior , downscale , ill-conditioned
بی نوا (صفت)
poor , pauper , empty-handed , unblessed
معدود (صفت)
poor , little , scant , numerable , few , numerated
ناچیز (صفت)
poor , little , vain , tiny , scrimp , trivial , straw , meager , potty , runty , negligible , fiddling , inconsiderable , insignificant , peppercorn , sparing , inconsequential , inappreciable , peddling , teeny , nugatory , picayune , piddling , pint-size , pint-sized , small-time
دون (صفت)
vile , poor , lowly , small , ribald , sordid , servile , shabby
لات (صفت)
poor , stone-broke , meager , meagre
مستمند (صفت)
poor , needy , unhappy
ضعیف الحال (صفت)
poor , wretched

معنی عبارات مرتبط با poor به فارسی

(به ویژه در کلیسا) صندوق خیرات، صندوق اعانه، صندوق صدقه
رجوع شود به: hero sandwich
بدبخت، بیچاره
بیچاره
(امریکا- سابقا) مزرعه ی بینوایان (که آنجا در مقابل کار به فقرا خوراک و مسکن می دادند)، مزرعه اردوی کار
ای بیچاره، بیچاره
گدا خانه، نوانخانه، مسکین خانه، دارالمساکین
قانون نگهداری از تهیدستان
(انگلیس - سابقا) قوانین کمک به بینوایان
(عامیانه) دم از بی پولی زدن، سوخته کنی کردن
ادم بدبده، ادم بدحساب
مالیات برای نگاهداری بی نوایان، زکات، زکوه
پست فطرت، نامرد، جبون، ترسو، بزدل، دارای روحیه ضعیف
بیچاره
(جنوب ایالات متحده - ناخوشایند) سفید پوست جاهل و بی چیز
...

معنی poor در دیکشنری تخصصی

poor
[صنایع غذایی] ناچیز ، بی پول
[نساجی] سست - ضعیف - فقیر
[نساجی] کاردینگ ضعیف - بازشدن غیر کامل الیاف
[ریاضیات] تصمیم سست
[عمران و معماری] زهکشی بد
[زمین شناسی] زهکشی بد
[نساجی] پارچه نامرغوب
[عمران و معماری] آهک بی برکت - آهک ضعیف - آهک کم مایه
[نساجی] کم آهار
[نساجی] حلال ضعیف
[نساجی] بافنده ضعیف یا ناشی

معنی کلمه poor به انگلیسی

poor
• indigent, poor; miserable, woeful; wretched, pitiable; deficient, lacking
• people who live in poverty, indigents
• someone who is poor has very little money or few possessions.
• the poor are poor people.
• a poor country or area is inhabited by people with very little money or few possessions.
• you use poor to express sympathy for someone.
• if you describe something as poor, you mean that it is of a low quality or standard.
• you also use poor to describe someone who is not very skilful in a particular activity.
• if something is poor in a particular quality or substance, it contains very little of the quality or substance.
poor as a church mouse
• extremely poor, having no money at all
poor at figures
• not skilled in mathematics, not adept in arithmetic
poor condition
• bad condition, terrible state, awful position
poor creature
• someone who deserves pity, animal that deserves pity
poor figure
• pitiful person
poor health
• bad health
poor in deeds
• doesn't do much, has not accomplished a lot
poor man's lamb
• last expensive or luxurious possession that a man has left
poor payments morality
• state of not fulfilling financial commitments
poor people
• people who live in poverty; pitiful people, wretched souls, miserable people
poor performance
• poor execution (of a task); bad performance (of a role)
poor quality
• not ve ...

poor را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه .موسوی
ناکافی
مهناز
نامساعد
وایل رحیمی
در موارد معدودی به معنی متوسط به بالا است poor- intermediate-low
setayesh
بیچاره
k lover
طفلی،طفلک
king
غریب
عبدالخلیل قوطوری

Poor-En- پو-پُر= مسکین، نا سازگار، فرومایه، پست، غریب، بی پول، محتاج، فقیر، بی چاره، فرومانده، نا مرغوب، بی نوا، معدود، ناچیز، دون، لات، مستمند، ضعیف الحال
معانی دیگر: تنگدست، تهیدست، بی چیز، نیازمند، بی بضاعت، نادار، فقیرنشین، مستمندانه، بد، ضعیف، کم، کم قوت، کم بنیه، نحیف، (از روی دلسوزی) بیچاره، حیوونکی، بدبخت، فلک زده
Poor-Turk-( پَر، -پَر- پؤر) =سبکبال، بی چیز، ضعیف الحال،حاشیه، زمین بی حاصل وخاکی وبیابانی نامرغوب، ناخوش، پراکنده، حاشیه، دور واطراف –
پَر= سبکبال، ضعیف وناتوان، لاغرونحیف-پَرلانیب= عین پَر شده = ضعیف وناتوان ولاغر شده
پؤر=حاشیه نشین، بیابان نشین، زمین خاکی بی حاصل، برگ نازک خار یا گیاهان بیابان
پؤریق(پیریق)=ناخوش، کثیف، متفاوت، نا زیبا وغیرشاد، خراب، ناسالم ، درهم وبرهم ، پراکنده و متفرق
پؤرچوک(چیق)= ریشۀ حاشیۀ قالی یا چارقد ، زنگوله های حاشیۀ قالی یا چارقد و...
Poorly-En پُرلی،پُولی= بطور ناچیز، بطور غیر کافی، بطور فقیرانه
معانی دیگر: بد، ناکافی، به طور بد، کم (رجوع شود به : poor ((نظر) مخالف، (داوری) بد، (عامیانه) ناسالم، بیمار، دارای نقاهت، دارای کسالت، ناخوش
Poorly-Turk-(پؤرلی، پیرلی)=حاشیه دار(اما واگر دار)،دارای حاشیه نشین، ناسالم، خراب، ناخوش، ویران
پیر= سالخورده، مریض، ناتوان،فرتوت
Poorish-En-پُریش= نسبتا فقیر، نسبتا ضعیف
Poorish-Turk-(پؤریش، پَرایش، پُرایش، پریش)=کار در حاشیۀ مناطق(کارغیر اصلی وخوب)، کار پَر(بیکار)، دارای کارو مشغلۀ زیاد، درمانده وپریشان، بدبخت و بینوا، مریض
پؤر=حاشیه، اطراف ، بیابان - پَر= پریدن، دورشدن، پرواز - پُر= زیاد، لبریز، مالامال، بسیار- ایش=کار، مشغولیات – پریشان=بدبخت وبینوا،- روان پریش= مریض روانی، بیمار روانی
ارتباط کلمات فارسی،انگلیسی با زبان ترکی وبلاک-poladabady@blogfa.com

ebi
[با حالت دلسوزی]

حیوونی! ، طفلکی!
Deathabbas3
فقیر یا بیچاره
رضا
بیچاره و مسکین
Rasool
فقیر
یوسف صابری
بی بضاعت
مفلس
درویش
کم بضاعت
ملیکا
روانشناسی: نامناسب
هادی
poor thing بیچاره حیوونکی
*Narges *
فقیر:*** کسی که نداره بدبخت و بیچاره است ***
Arya
کم‌برخوردار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی poor
کلمه : poor
املای فارسی : پور
اشتباه تایپی : حخخق
عکس poor : در گوگل

آیا معنی poor مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )