برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1407 100 1

Pluck

/ˈplək/ /plʌk/

معنی: شهامت، شجاعت، انقباض، تصمیم، دل و جرات، ناگهان کشیدن، لخت کردن، بصدا در اوردن، گلچین کردن، کندن، چیدن، کشیدن
معانی دیگر: (از مرغ و غیره) پر کندن، زیر ابرو برداشتن، مو چینی کردن، با موچین کندن، (با شدت) کشیدن، وا زدن، قاپیدن، گرفتن، (با: down) خراب کردن، فرو ریز کردن، (ساز زهی) زدن، به صدا درآوردن، تلنگ زدن، چاپیدن، سر کیسه کردن، جیب زدن، (خوراک) دل و جگر و شش، دل و جرئت، مضراب، زخمه، سکافه، انقبا­

بررسی کلمه Pluck

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: plucks, plucking, plucked
(1) تعریف: to take hold of with the fingers and pull off or out; pick.
مترادف: gather, pick
مشابه: draw, extract, pinch, pull, uproot, yank

- She plucked an apple from the tree.
[ترجمه fatima bahari] او یک سیب از درخت چید
|
[ترجمه مهران] او یک سیب را از درخت چید
|
[ترجمه ترگمان] یک سیب را از درخت بیرون کشید
[ترجمه گوگل] او از یک درخت سیب گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to remove the feathers of.
مشابه: dress, strip

- Pluck the goose before cooking it.
[ترجمه ترگمان] قبل از پختن آن، غاز را خاموش کنید
[ترجمه گوگل] قبل از آن پخت و پز بزنید
[ترجمه ...

واژه Pluck در جمله های نمونه

1. pluck up
دل و جرئت پیدا کردن

2. to pluck a rooster
پر خروس را کندن

3. to pluck grapes
انگور چیدن

4. does she also pluck her eyebrows?
آیا او هم زیر ابروی خود را بر می‌دارد؟

5. Carpe diem (Pluck the day; Seize the day).
[ترجمه ترگمان]Carpe روزانه (Pluck روز؛ موقعیت‌ها را بدانید)
[ترجمه گوگل]Carpe diem (روز قیامت)
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The older the goose the harder to pluck.
[ترجمه ترگمان]ان غاز بزرگ‌تر از آن که دل و روده‌اش را بیرون بکشد
[ترجمه گوگل]هر چه بزرگتر باشد، غاز سخت تر می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Caged birds sometimes pluck out their breast feathers.
[ترجمه ترگمان]پرندگان کوچک گاهی پره‌ای سینه خود را بیرون می‌کشند
[ترجمه گوگل]پرندگان قفس دار بعضی وقت ها پاهای پستان خود را می کشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Pluck

شهامت (اسم)
bounty , animosity , pluck , dare , daring
شجاعت (اسم)
courage , pluck , bravery , valor , heroism , gallantry , manhood , valiancy , valiance
انقباض (اسم)
contraction , pluck , traction , constriction , shrinkage , retraction , torsion
تصمیم (اسم)
resolution , decision , intent , intention , pluck , resolve , ruling , determination
دل و جرات (اسم)
heart , pluck
ناگهان کشیدن (فعل)
pluck , twitch , twitch from
لخت کردن (فعل)
rob , pluck , harry , ransack , sack , strip , skin , rake up , fleece , rifle
بصدا در اوردن (فعل)
sound , pluck , harp
گلچین کردن (فعل)
tab , pluck , cull , excerpt
کندن (فعل)
gnaw , pluck , channel , pug , pick , gully , pull , peel , trench , gouge , mine , dig , incise , enucleate , cut out , rend , scoop , evulse
چیدن (فعل)
cut , trim , lop , arrange , set , pick up , pluck , pick , mow , pull , pare , clip , crop , flunk , pick over , snip , skive , tear away
کشیدن (فعل)
trace , figure , heave , string , stretch , drag , pluck , draw , haul , weigh , pull , avulse , drain , strap , lave , suffer , subduct , thole , shove , chart , plot , experience , lengthen , hale , drawl , entrain , evulse , snick , magnetize , trawl

معنی عبارات مرتبط با Pluck به فارسی

دل و جرئت پیدا کردن

معنی کلمه Pluck به انگلیسی

pluck
• internal organs of animals (used for food); pulling, tugging; failure; daring, spunk; courage
• pull out feathers (as of a chicken); tear out; cause to fail; deceive, cheat
• if you pluck something from somewhere, you take hold of it and pull it with a sharp movement.
• if you pluck someone from an unpleasant or dangerous situation, you rescue them.
• if you pluck a chicken or other dead bird, you pull its feathers out to prepare it for cooking.
• if you pluck a guitar or other stringed musical instrument, you use your fingers to pull the strings and let them go, so that they make a sound.
• if you pluck up the courage to do something frightening, you make a great effort so that you are brave enough to do it.
pluck a pigeon
• bluff, deceive (poker)
pluck off
• humiliate him
pluck up courage
• find in oneself the courage to, embolden oneself, find the strength within oneself to
pluck up one's courage
• gather one's courage, be courageous

Pluck را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
1. Pluck something from/off : چیدن، کندن، ورداشتن
2. Pluck up the courage to do something:
جرات انجام کاری را پیدا کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pluck
کلمه : pluck
املای فارسی : پلوکک
اشتباه تایپی : حمعزن
عکس pluck : در گوگل

آیا معنی Pluck مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )