برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1727 100 1
شبکه مترجمین ایران

Penetrate

/ˈpenəˌtret/ /ˈpenɪtreɪt/

معنی: فهمیدن، نفوذ کردن در، بداخل سرایت کردن، رخنه کردن، فرانشت کردن
معانی دیگر: نفوذ کردن، رسوخ کردن، ترا سهیدن، خلیدن، شکافتن، در شکافتن، سوراخ کردن، داخل شدن، راه یافتن، درک کردن یا شدن، پی بردن، (جماع) دخول کردن، ذکر را وارد مهبل کردن

بررسی کلمه Penetrate

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: penetrates, penetrating, penetrated
(1) تعریف: to pierce or go into or through; enter or pass through the interior of.
مترادف: enter, pierce
مشابه: bore, cleave, puncture, spike, transfix

- He jumped a little when the needle penetrated his skin.
[ترجمه ترگمان] وقتی سوزن به پوستش نفوذ کرد کمی خیز برداشت
[ترجمه گوگل] هنگامی که سوزن به پوست او نفوذ کرد، او کمی پرید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The explorers penetrated the jungle.
[ترجمه ترگمان] کاشفان در جنگل به داخل جنگل نفوذ کردند
[ترجمه گوگل] کاشفان به جنگل نفوذ کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to enter into and spread widely throughout.
مترادف: impregnate, interpenetrate, permeate, transfuse
مشابه: fill, imbue, infiltrate, invade, osmose, overrun, pervade, saturate, suffuse

- Christianity eventually penetrated the entire region.
[ترجمه ترگمان] مسیحیت در نهایت به کل منطقه نفوذ کرد
[ترجمه گوگل] مسیحیت در نهایت به کل منطقه نف ...

واژه Penetrate در جمله های نمونه

1. We had to penetrate the massive wall in order to hang the mirror.
ما مجبور بودیم دیوار محکم را سوراخ کنیم تا آینه را آویزان کنیم

2. Although Kenny tried to pound the nail into the rock with a hammer, he couldn't penetrate the hard surface.
گرچه "کنی" سعی کرد که با چکش میخ را به داخل سنگ بکوبد، اما نتوانست سطح سخت سنگ را سوراخ کند

3. The thieves penetrated the banks security and stole the money.
دزدان توانستند به سیستم امنیتی بانک رخنه کنند و پول ها را بدزدند

4. to penetrate into the darkness
تاریکی را شکافتن

5. women could not penetrate the higher circles of the party
زن‌ها نمی‌توانستند به دوایر عالی حزب راه بیابند.

6. the communists were planning to penetrate labor unions
کمونیست‌ها می‌خواستند در اتحادیه‌های کارگری نفوذ کنند.

7. Western ideas penetrate slowly through the East.
[ترجمه ترگمان]ایده‌های غربی به آرامی از طریق شرق نفوذ می‌کنند
[ترجمه گوگل]ایده های غربی به آرامی از طریق شرق نفوذ می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The sun's rays can penetrate water up to 10 feet.
[ترجمه ترگمان]اشعه ...

مترادف Penetrate

فهمیدن (فعل)
comprehend , sense , get , realize , savor , understand , perceive , see , fathom , grasp , figure out , discern , catch , rumble , follow , savvy , conceive , penetrate , plug in
نفوذ کردن در (فعل)
osmose , interpenetrate , penetrate
بداخل سرایت کردن (فعل)
penetrate
رخنه کردن (فعل)
transpire , penetrate
فرانشت کردن (فعل)
penetrate , transude

معنی Penetrate در دیکشنری تخصصی

penetrate
[فوتبال] نفوذکردن

معنی کلمه Penetrate به انگلیسی

penetrate
• pass into, enter, pierce; permeate; understand, comprehend
• if someone or something penetrates a physical object or an area, they succeed in getting into it or through it.
• if someone or something penetrates an organization, a group, or a profession, they succeed in entering it although it is difficult to do so.
• if someone penetrates an enemy group or organization, they succeed in joining it in order to gather secret information about it or cause trouble in it.
• if a company or country penetrates a market or area, they succeed in selling their products there.
• see also penetrating.

Penetrate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mrym
Go through, to enter sth
Amir
گردش پیدا کردن
محدثه فرومدی
راه پیدا کردن
بهار ابراهیمی
نفوذکردن . داخل چیزی رفتن
hsaeed
1 سوراخ کردن
2 نفوذ کردن- راه پیدا کردن
3 فهمیدن
Spinoza
رسوخ کردن
علی اصغر سلحشور
رخنه کردن
سرایت کردن
Мелика
به زور جا دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی penetrate

کلمه : penetrate
املای فارسی : پنترت
اشتباه تایپی : حثدثفقشفث
عکس penetrate : در گوگل

آیا معنی Penetrate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )