برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1721 100 1
شبکه مترجمین ایران

Order

/ˈɔːrdər/ /ˈɔːdə/

معنی: ترتیب، نظم، ارایش، انجمن، حواله، خط، دستور، فرمان، نوع، مقام، صنف، زمره، رسم، ارجاع، فرمایش، امر، سیاق، دسته، ضابطه، ردیف، رتبه، امریه، انتظام، ایین، سفارش، طرز قرار گیری، راسته، نظام، ایین و مراسم، فرقهیاجماعت مذهبی، گروهخاصی، دسته اجتماعی، درمان، سامان، ساز، تنظیم کردن، برات دستور دادن، سفارش دادن، مرتب کردن، منظم کردن، فرمان دادن، فرمودن
معانی دیگر: قوام، دهناد، سرواد، طبقه(ی اجتماعی)، ارج، رده، رسته، درجه، سلک، پیروی از قانون، نظم و ترتیب اجتماعی، نظم عمومی، مدال، نشان، دریافت کنندگان نشان، دارندگان مدال، رسته ی دارندگان نشان بخصوص، وضع، حالت، نهشت، بود وارش، حکم، گونه، قسم، جور، سفارش (برای خرید و غیره)، (کالا یا خدمات) سفارش داده شده، سفارشی، سپارش، (رستوران و غیره) خوراک سفارش داده شده، پرس، (دستور زبان) جمله بندی، طرز قرارگیری واژه ها، انسجام، (حقوق) حکم دادگاه، حکم قاضی، رای پارلمان، تصمیم شورا، (ریاضی) رایش، مرتبه، دوره، رایشی، ترتیب اعداد، ردیف نمرات، تعداد ستون ها (یا ردیف ها)، سامان دادن، سر و صورت دادن، حکم کردن، امر کردن، (کالا یا خدمات و غیره) سفارش دادن، روش، مقیاس، اندازه، میزان، حد، حدودا، طرز قرارگیری و ترتیب چیزها یا رویدادها: سلسله، زنجیره، سازگان، رده بندی، طبقه بندی، زینه گذاری، سازمان، (دادگاه یا نیایش کلیسایی یا گردهمایی) روش معمول، (معماری) هریک از سبک های معماری کلاسیک (یونانی و رومی) که با شناخت شکل ستون و سرستون معین می شود، سبک معماری، نوع ستون (رجوع شود به: doric و ionic و corinthian)، (رده بندی گیاهان و جانوران) راسته (زیر رده و بالای تیره قرار دارد)، (اقتصاد و دارایی) دستور پرداخت (کتبی)، دستور تحویل، دستور استرداد، (الهیات مسیحی) هریک از نه طبقه ی فرشتگان، رتبه ی فرشته، رتبه یا طبقه ی کشیشان، (معمولا جمع) مقام کشیشان، انتصاب رسمی کشیش (holy orders هم می گویند)، (قدیمی) کشیش را رسما منصوب کردن، مرحله

بررسی کلمه Order

اسم ( noun )
عبارات: in order, in order to
(1) تعریف: a direction or command.
مترادف: command, dictate, direction, directive, instruction
مشابه: behest, bidding, call, charge, decree, demand, edict, fiat, imperative, injunction, mandate, ukase, word

- Soldiers must the follow orders of their commanding officers.
[ترجمه SaRa] سربازان باید از دستورات فرماندهان خود پیروی کنند
|
[ترجمه ترگمان] سربازان باید از دستورهای فرمانده پیروی کنند
[ترجمه گوگل] سربازان باید دستورات فرماندهان خود را دنبال کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a request or direction to produce or deliver goods, or such goods themselves.
مترادف: requisition
مشابه: goods, request, supply, warrant

- I placed an order for two textbooks, but I haven't received them yet.
[ترجمه ترگمان] برای دو کتاب درسی سفارش دادم، اما هنوز آن‌ها را نگرفته‌ام
[ترجمه گوگل] من برای دو کتاب درسی سفارش دادم، اما هنوز آنها را دریافت نکرده ام
[ترجمه شما] ...

واژه Order در جمله های نمونه

1. order about (or around)
تحکم کردن،(زیادی) دستور دادن

2. an order capable of execution
دستور قابل اجرا

3. an order for goods or services
سفارش کالا یا خدمات

4. an order of coleslaw
یک پرس سالاد کلم

5. an order of mind which is perpetually modern
نوعی تفکر که تا ابد امروزی است.

6. an order slip
برگ سفارش (کالا)

7. chronological order
ترتیب زمانی

8. court order
حکم دادگاه

9. don't order me around, i am not your servant!
به من تحکم نکن،نوکرت نیستم‌!

10. in order not to fall, the lad gripped the branch
پسرک به شاخه چسبید تا پایین نیافتد.

11. in order to avoid a heart attack
به منظور جلوگیری از سکته‌ی قلبی

12. in order to avoid observation
برای احتراز از دیده شدن

13. in order to build a more democratic society
برای ساختن اجتماعی دمکراتیک (مردمی) تر

14. in order to build up the sight vocabulary of c ...

مترادف Order

ترتیب (اسم)
order , arrangement , run , sequence , discipline , system , setup , ordonnance , rank , ordering , serialization , regularity , scheme , assortment , configuration , layout , management , collocation
نظم (اسم)
order , arrangement , discipline , system , array , rank , regularity , verse , poetry , poem , rhyme , collocation , meter , rime
ارایش (اسم)
order , arrangement , muster , attire , garnish , ornament , array , embellishment , formation , toilet , dressing , polish , inflorescence , decor , purfle , toilette , habiliment , fig , finery , garnishment , ornamentation , toiletry , mounting
انجمن (اسم)
order , union , association , assemblage , faction , meeting , community , society , assembly , convention , institute , moot , group , company , council , convocation , congress , club , guild , coterie
حواله (اسم)
assignment , order , draft , check , transference , cheque
خط (اسم)
hand , order , groove , way , road , character , bar , mark , letter , row , line , file , feature , writing , track , script , streak , charter , letter missive , stripe , calligraphy , rut , ruler , ruck , message , legend , fascia , stria , handwriting , penmanship , printmaking , tails
دستور (اسم)
brief , formula , direction , order , rule , regulation , behest , program , permission , injunction , say-so
فرمان (اسم)
order , bill , word , edict , precept , instruction , command , decree , mandate , commission , errand , institute , sanction , ordonnance , charter , steering wheel , commandment , ordinance , handlebar , rescript
نوع (اسم)
breed , persuasion , order , quality , nature , suit , sort , manner , kind , type , stamp , brand , method , class , species , genre , gender , genus , ilk , kidney , variety , speckle
مقام (اسم)
post , stand , capacity , dwelling , residence , domicile , order , function , office , status , position , mode , title , tone , eminence , dignity , rank , pew , station , eminency , portfolio
صنف (اسم)
order , caste , fraternity , guild
زمره (اسم)
order , category , class
رسم (اسم)
order , way , wont , custom , tradition , mode , rule , picture , method , ceremony , drawing
ارجاع (اسم)
order , reference , errand , comission
فرمایش (اسم)
order , wish , word , remark , command
امر (اسم)
matter , order , circumstance , job , ploy , precept , affair , behest , fiat , ordinance
سیاق (اسم)
order , style , way , arithmetic , manner , form , method
دسته (اسم)
detachment , school , section , regimen , hand , party , order , stack , handle , shaft , sect , kind , clump , clique , set , troop , stem , fagot , lever , team , pack , sheaf , army , host , corps , group , company , category , class , gang , assortment , grouping , estate , junta , ear , helm , cluster , ensign , batch , deck , knob , handhold , handgrip , bevy , tuft , fascicle , genre , genus , brigade , wisp , parcel , clan , gens , confraternity , drove , congregation , covey , stud , haft , hilt , skein , helve , horde , nib , shook , rabble , skulk , squad , trusser
ضابطه (اسم)
order , criterion , rule , prototype , law
ردیف (اسم)
order , run , row , tier , string , series , line , rank , cue , succession
رتبه (اسم)
order , degree , grade , rating , dignity , rank , stratum , station , step
امریه (اسم)
order , precept , prescription , letter missive , directive , prescript
انتظام (اسم)
order , discipline
ایین (اسم)
order , religion , ethic , ordinance
سفارش (اسم)
order , instruction
طرز قرار گیری (اسم)
order , lineup
راسته (اسم)
order , row , phylum
نظام (اسم)
order , system
ایین و مراسم (اسم)
order
فرقهیاجماعت مذهبی (اسم)
order
گروهخاصی (اسم)
order
دسته اجتماعی (اسم)
order
درمان (اسم)
order , treatment , remedy , therapy
سامان (اسم)
capability , skill , wealth , border , abutment , order , country , region , knowledge , rest , target , welfare , calmness , furniture , arms , mind , wit , repose , well-being
ساز (اسم)
order , apparatus , harmony , accoutrements , tool , musical instrument , equipment , outfit , disposition , music , materiel , arms , mouth organ
تنظیم کردن (فعل)
order , adjust , modulate , regulate , redact , formulate , frame , control , regularize , regiment , make out , edit , line up
برات دستور دادن (فعل)
order
سفارش دادن (فعل)
order , indent
مرتب کردن (فعل)
order , range , regulate , arrange , set , serialize , dispose , marshal , collocate , put in order , regularize , classify , tidy , draw up , redd , line up , straighten
منظم کردن (فعل)
order , regulate , arrange , put in order , make regular , regularize , tidy
فرمان دادن (فعل)
order , command , ordain
فرمودن (فعل)
order , command , bid , mouth

معنی عبارات مرتبط با Order به فارسی

تحکم کردن، (زیادی) دستور دادن
(ارتش) فرمان پافنگ، پافنگ
دفترسفارش، دفتری که سوداگران سفارش های مردم رادرآن می انگارنند
رمز دستور
نمونه سفارش نامه پر نکرده
قالب دستور، قالب سفارش
(انگلیس) نشان بند جوراب، رسته ی دارندگان نشان بند جوراب (بالاترین رسته ی knighthood)
(عامیانه) تمیز و مرتب
ترتیب صعودی
(تجارت و فروشندگی) سفارشی که به محض موجود بودن کالا انجام خواهد شد
دادزنان دستور دادن
(ورزش) تایم اوت گرفتن، درخواست تنفس کردن، جلسه را آغاز کردن، اعلام شروع جلسه را کردن
چکی که گیرنده وجه باید پشت آنرا امضا کند
(در رژه و صف آرایی) تنگاتنگ، نزدیک هم
...

معنی Order در دیکشنری تخصصی

order
[شیمی] مرتبه
[کامپیوتر] مرتب کردن ، سفارش ، دستور ، رتبه ، ترتیب .
[برق و الکترونیک] رتبه 1. بالاترین توان متغیر در مخرج تابع انتقال فیلتر که برابر با تعداد قطبها و در فیلتر خازنی سوییچ شده برابر با تعداد تقویت کننده های عملیاتی است ؛ این عدد تیزی افت در پاسخ فیلتر را تعیین می کند. 2. تعداد متغیرها یا متغیرهای نیم تناوب میدان در طول قطرهای یک موجبر مدور یا در طول طولانی ترین محور عمودی یک موجبر مستطیلی 3. سلسله مراتب عناوین یا رخدادها. - مرتبه ، درجه
[مهندسی گاز] سفارش ، سفارش دادن ، دستوردادن
[زمین شناسی] راسته ( دیرینه شناسی) ، مرتبه ( تکتونیک )
[صنعت] سفارش ، دستور ، مرتب کردن
[حقوق] دستور دادن، مقرر داشتن، سفارش دادن، قرار، حکم، دستور، سفارش، حواله
[ریاضیات] مرتبه
[آمار] مرتبه ، ترتیب
[آب و خاک] رتبه
[ریاضیات] اصول موضوع ترتیب، اصل های موضوع ترتیب
[حسابداری] تائید به سفارش
[ریاضیات] تأیید سفارش
[صنعت] تسریع در سفارش دهی
[حسابداری] هزینه های انجام سفارش
[سینما] دستورنامه چاپ اپتیکی
[ریاضیات] برگه ی سفارش، فرم سفارش، فرم سفارشدهی
[حسابداری] هزینه های دریافت سفارش
[زمین شناسی] نظم در کانیها، ...

معنی کلمه Order به انگلیسی

order
• arrangement; instruction; command; request for something; religious group
• command; request something; arrange; manage
• if someone in authority gives you an order, they tell you to do something.
• if someone in authority orders people to do something or orders something to be done, they tell people to do it.
• an order is something that you ask to be brought or sent to you, and that you are going to pay for.
• when you order something that you are going to pay for, you ask for it to be brought or sent to you.
• if a set of things are arranged or done in a particular order, one thing is put first or done first, another thing second, another thing third, and so on.
• order is the situation that exists when everything is in the correct place or is done at the correct time.
• order is also the situation that exists when people live together peacefully rather than fighting or causing trouble.
• when people talk about a particular order, they mean the way society is organized at a particular time.
• an order is also a group of monks or nuns who live according to certain rules.
• if you refer to something of a particular order, you mean something of a particular quality, amount, or degree; a formal use.
• see also ordered.
• if you do something in order to achieve a particular thing, you do it because you want to achieve that thing.
• if you are under orders to do something, you have been told to do it by someone in authority.
• something that is on order, for example at a shop, has been asked for but has not yet been supplied.
• if a set of things are done, arranged, or dealt with in order, they are done, arranged, or dealt with according to the correct sequence.
• if you keep order or keep people in order, you prevent people from behaving in an excited or violent way.
• a machine or device that is in working order is functioning properly and is not broken.
• a mac ...

Order را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا
به منظور
lara
سفارش دادن
SAEED
سفارش
زینب
مرتبه
yones
سفارش
کاربر آبادیس
in order to = به منظور
Farshad.B
دستور جلسه.صورت مجلس
Behzad leito
دستور
یاسین . هستی
سفارش
fatemeh
نظم و ترتیب
احمدرضا آگوشی
ask for food, drink, etc in a restaurant or hotel
S.Y
دستور ، سفارش
armin
به درک
مقداد سلمانپور
رتبه بندی
Amir
سفارش دادن

f h
به این منظور
شهناز
دستور
کاربر آبادیس
ترتیب دهی
سفارش دادن، سفارش
دستور دادن، دستور
in order to به منظورِ، برایِ
آرش
مرتبه
m.d
ask for food , drink , etc in a restaurant or hotel
فاطمه
نظم
ترتیب
سیدمهدی
حکم صادر کردن (دادگاه)
محمد تقی طاحونه
درجه ( در مهندسی و ریاضیات )
ریحانه شهبازی
نظم و ترتیب
جایگاه
Zohreh
in order to =برای
شادمهر معروف
راسته [ زیست شناسی]
ابوالفضل
یک مثال از این کلمه
It is an order
اگر این کلمه در زمان عصبانیت گفته شه معنیش می شه این یک دستوره اما اگر معمولی بگیدش معنیش میشه این یک سفارشه
بابک امیری
An order : دستور یا سفارش
Order: نظم
این دو تا فرق دارند.
محمد رضا گلزار
سفارش
*M*
I ordered my sister to bring me water
عشق امیر
ask for food and drink.. in a hotel
مهساسالمی
سفارش
یگانه
مرتب کردن
یگانه
مرتب کردن
حدیثه حیدری
سفارش دادن غذا و...
A.m
مرتب کردن
متین خدایی
ترتیب، نظم
^-^
in order to:برای،واسه اینکه
چنگیز خان
ترتیب،نظم
مرتضی
طبقه بندی جاندارن ( به ترتیب ) :


Domain حوزه
Kingdom فرمانرو ( سلسله )
Division دسته( گیاهان). Phylum شاخه ( جانوران)
Class رده
Order راسته
Family خانواده ( تیره )
Genus جنس ( سرده ),
Species گونه


category طبقه / categorization طبقه بندی
stratification طبقه بندی
classification دسته بندی

( دسته بندی ، رده بندی یا طبقه بندی . یکی رو بکار ببرید
زیاد وسواس نشید )زهرا میرحسینی
Order of Physicians
انجمن پزشکان
(@)
Ask for food, drink, etc in a resttaurant or hotel
Mohamad
در بورس و بازارهای جهانی:
سفارش دادن، سفارش گیری
علیرضا ارفعی
سفارش خرید دادن
برای مثال سفارش خرید بیت کوین در ۹۰۰۰دلار و فروش آن در ۱۰۰۰ دلار
Milad
سفارش دادن
جانی😎
سفارش دادن
Bos baby
Ask for food, drink, etc in restaurant or hotel
Sunflower
1.
Type
kind
Sort
nature
Quality
standard


2. Level
Degree
محمدرضا ایوبی صانع
خاطر(به خاطرِ:in order)
bid
suggest
مهدی پیمان مهر
آیین نامه
رضایی
دردادگاه به وسیله رئیس دادگاه با زدن ضربه چکش مخصوص روی میز ش گفته میشه ومعنی آن :
نظم دادگاه رورعایت کنید !
مریم انصاری
فرقه، طریقت
Mohammad Hosseinnejad
۱- نظم
۲- ترتیب
۳- قانون
۴- سفارش دادن(نوشیدنی و غذا و … )
۵- دستور دادن
deth
سفارش دادن یا سفارش
Nima
تمامی معانی این کلمه رو که در قسمت معانی هست به خوبی یاد بگیرید

این کلمه جزو کلمات پر کاربرد هست

قطعا به یکی دو تا معنی معمولش اکتفا نکنید

موفق باشید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی order

کلمه : order
املای فارسی : اردر
اشتباه تایپی : خقیثق
عکس order : در گوگل

آیا معنی Order مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )