برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1623 100 1
شبکه مترجمین ایران

Measure

/ˈmeʒər/ /ˈmeʒə/

معنی: حد، اقدام، میزان، درجه، مقدار، پایه، اندازه، پیمانه، تدبیر، مقیاس، واحد، وزن شعر، بحر، اندازه نشان دادن، اندازه داشتن، پیمودن، پیمانه کردن، در امدن، سنجیدن، اندازه گرفتن
معانی دیگر: اندازه گیری، سنجش، پیمایش، برآورد، ارزیابی، معیار، یکان سنجش، سنجه، سنجانه (مانند: متر و یارد و اینچ و لیتر)، گنجایی، ظرفیت، کیل، حد (حدود)، محدوده، گسترش، وسعت، کار، دست به کار شدن، (مجلس شورا) مصوبه، لایحه، گز کردن، (با: off یا out) اندازه گرفتن و نشانه گذاری کردن یا پیمانه کردن، برآوردکردن، (با مقایسه) داوری کردن، ارزیابی کردن، به حساب آوردن، ورانداز کردن، (با: against) مقایسه کردن، همسنجی کردن، طبق چیز بخصوصی سنجیدن، به اندازه ی بخصوصی بودن، (شعر) آهنگ، وزن (رجوع شود به: foot)، (قدیمی) رقص، (در رقص) گام، (شعر قدیم) سرود، تصنیف، ترانه، (جمع - نادر) رده های وابسته به هم، هم بست رده، (چاپ) پهنای ستون، پهنای صفحه، (حرف یا عمل) با دقت ادا کردن، سنجیده عمل کردن، سنجیده سخن گفتن، (نادر) پیمودن (راه و غیره)، طی کردن، (موسیقی) میزان، شعر وزن شعر

بررسی کلمه Measure

اسم ( noun )
عبارات: for good measure
(1) تعریف: calculation of exact dimensions within time or space, such as length, quantity, duration, weight, or capacity.
مترادف: measurement
مشابه: calculation, size

- She made a careful measure of the distance.
[ترجمه parisa] او یک اندازه گیری دقیق از فاصله کرد.
|
[ترجمه محدثه فرومدی] او مسافت را به دقت اندازه گرفت؛ او فاصله را دقیقا براورد کرد؛ او اندازه‌گیری دقیقی از فاصله به عمل آورد.
|
[ترجمه Sebastian] او با دقت فاصله را اندازه گیری کرد/ اندازه گرفت.|
[ترجمه ترگمان] مسافت زیادی را طی کرده بود
[ترجمه گوگل] او اندازه گیری دقیق فاصله را انجام داد
[ترجمه شما] ...

واژه Measure در جمله های نمونه

1. measure one's length
(لباس) خیاط دوخته (در برابر: آماده یا پیش دوخته شده)،دوخته شده به اندازه‌ی شخص

2. measure out
روی زمین دراز به دراز افتادن یا پرت شدن،(با اندازه‌گیری) تقسیم یا تقسیط کردن

3. measure swords
1- شمشیربازی کردن 2- جنگیدن،همداوی کردن

4. measure up
از عهده برآمدن،به درد(کار یا شغل) خوردن،واجد شرایط بودن

5. measure up to
(انتظارات یا معیارها یا شرایط لازم) واجد بودن،از عهده برآمدن،دارا بودن

6. broad measure
سنجه‌ی پهنا

7. metric measure
واحد سنجش بر حسب متر

8. to measure a speech by the listeners' reactions
سخنرانی را از روی واکنش شنوندگان ارزیابی کردن

9. to measure one's foe
دشمن خود رابرآورد کردن

10. to measure one's skill against another's
مهارت خود را با مهارت کسی دیگر مقایسه کردن

11. to measure the length of the table
درازای میز را اندازه گرفتن

12. to measure the size of a box
جعبه را اندازه گرفتن

13. to measure the snowfall
...

مترادف Measure

حد (اسم)
tract , border , bound , abutment , margin , limit , extent , measure , end , deal , period , mark , precinct , quantity , provenance , confine
اقدام (اسم)
measure , action , move , proceeding , ploy , beginning , emprise
میزان (اسم)
measure , rate , adjustment , bulk , criterion , level , amount , size , mete , balance , quantum , equilibrium , equipoise , dimension , scales
درجه (اسم)
measure , length , point , gage , gauge , mark , alloy , degree , grade , rating , scale , quantum , proportion , peg , gradation , thermometer , thermometre , pitch , stair , step
مقدار (اسم)
extent , measure , value , content , amount , size , deal , scantling , quantity , quantum , magnitude , proportion , mouthful , percentage , certain number , dose , summa
پایه (اسم)
base , stand , stock , measure , leg , ground , pile , status , prop , mark , degree , grade , basis , stalk , root , stage , mount , rank , stratum , buttress , stanchion , foundation , bedrock , radix , fulcrum , headstock , outrigger , cantilever , sill , column , pillar , phase , footpath , fundament , groundsel , groundwork , mounting , pediment , principium , thallus
اندازه (اسم)
tract , limit , extent , measure , bulk , volume , span , size , gage , gauge , deal , scale , quantity , quantum , magnitude , measurement , meter , indicator , dimension
پیمانه (اسم)
modulus , measure , mete , gauge , module , bushel , yardstick
تدبیر (اسم)
measure , counsel , rede , design , contraption , experiment , scheme , contrivance , plan , machination , gimmick
مقیاس (اسم)
measure , criterion , gauge , scale , yardstick , meter , indicator
واحد (اسم)
measure , one , unit , unity , monad , plank , module
وزن شعر (اسم)
measure , meter , metre
بحر (اسم)
measure
اندازه نشان دادن (فعل)
measure
اندازه داشتن (فعل)
measure
پیمودن (فعل)
measure , pace , travel , run , mete , wing , scale , survey , traverse , wend , perambulate
پیمانه کردن (فعل)
measure , gauge
در امدن (فعل)
measure , prove , enter , erupt , burgeon , eventuate
سنجیدن (فعل)
measure , rate , estimate , value , consider , deliberate , evaluate , assay , figure out , weigh , compare , ponder , meter , reckon up
اندازه گرفتن (فعل)
measure , stack up , span , admeasure , mete , gage , gauge

معنی عبارات مرتبط با Measure به فارسی

میزان نیروی شخص
احتیاط کاری، اقدام احتیاطی
(لباس) خیاط دوخته (در برابر: آماده یا پیش دوخته شده)، دوخته شده به اندازه ی شخص
روی زمین دراز به دراز افتادن یا پرت شدن، (با اندازه گیری) تقسیم یا تقسیط کردن
1- شمشیربازی کردن 2- جنگیدن، همداوی کردن
از عهده برآمدن، به درد(کار یا شغل) خوردن، واجد شرایط بودن، مناسب وبرابر بودن
(انتظارات یا معیارها یا شرایط لازم) واجد بودن، از عهده برآمدن، دارا بودن
بیش از حد، بیش از اندازه، بی حد، بسیار، بی اندازه، بی نهایت
اندازه گیری الوار و تخته برحسب board foot
رجوع شود به: (موسیقی): common time
(معیار سنجش مکعب ها) کاب سنجه (که در آن یک سانتی متر مکعب برابر است با هزار میلی متر مکعب)، مقیاس مکعب
(معیار سنجش حجم چیزهای خشک مانند حبوبات و غیره که در آن یک بوشل برابر است با هشت کوارت) پیمانه ی خشک، مقیاسات واوزان اجسام ...

معنی Measure در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] سنجیدن ، اندازه گرفتن
[عمران و معماری] اندازه - اندازه گیری - سنجش
[برق و الکترونیک] اندازه گیری کردن
[حقوق] قرار، اقدام، تدبیر، میزان
[ریاضیات] بیان کردن، سنجیده شدن، مقیاس، سنج، اندازه، سنجش، سنجیدن، مقیاس، سنجه، پیمانه، اندازه گرفتن
[آمار] 1. اندازه 2. معیار
[ریاضیات] فاصله یابی کردن
[ریاضیات] اندازه ی یک مجموعه
[آمار] معیار توافق
[آمار] معیار پیوند
[حسابداری] اندازه خاصه
[ریاضیات] اندازه ی مرکزیت
[آمار] معیار گرایش به مرکز
[عمران و معماری] سنجنده گرایش به مرکز
[روانپزشکی] میزان گرایش مرکزی. مقدار مرکزی در یک توزیع که سایر مقادیر در پیرامون آن پخش می شوند. سه میزان گرایش مرکزی عبارتند از
[حقوق] (ضابطه تعیین) میزان خسارت
[حسابداری] معیار پراکندگی
[آمار] معیار پراکندگی
[آمار] ...

معنی کلمه Measure به انگلیسی

measure
• action, step; unit of size or capacity; criterion; device for measuring; amount, degree, extent; system of measuring; meter, cadence; legislative bill or act; prescribed distance or quantity
• weigh, gauge, quantify; assess, evaluate, estimate; allot in measured amounts, allocate; be of a specific quantity or size or distance
• when you measure something, you find out how big or great it is, for example by using an instrument such as a ruler, thermometer, or set of scales.
• if something measures a particular distance, its length, width, or depth is that distance.
• measures are actions that are carried out by people in authority in order to achieve a particular result; a formal use.
• you can use measure to refer to an amount or degree of something abstract; a formal use.
• if something is a measure of a particular thing, it shows how great or remarkable it is; a formal use.
• a measure of an alcoholic drink such as brandy or whisky is an amount of it in a glass.
• if something is done for good measure, it is done in addition to a number of other actions.
• see also tape measure.
• if someone or something measures up to a standard or to someone's expectations, they are good enough to achieve the standard or fulfil the person's expectations.
measure for measure
• each is rewarded according to his acts, each receives what he deserves
measure oneself against
• confront -, deal with -, face -
measure out
• distribute, allocate, ration out
measure ruler
• stick with equidistant markings on it that is used to measure objects
measure swords with
• compete with, confront
measure up to
• get to the same level a ...

Measure را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Samira
اندازه گیری
مهدی
اندازه پذیر
مهری مدآبادی
محک زدن
انیس
اندازه
محمد علیزاده
اقدام کردن
حدیث ایران
اسم = معیار- مقیاس- اقدام
فعل= اندازه گیری کردن
فرزاد
فعل=اندازه.میزان-سنجش-برآورد-معیار-مقدار-اندازه گیری-درجه
ascertain the size, amount, or degree of (something) by using an instrument or device marked in standard units.
اندازه، مقدار یا درجه (چیزی) را با استفاده از ابزار یا وسیله مشخص شده در واحد های استاندارد مشخص کردن.
"the amount of water collected is measured in pints""میزان آب جمع آوری شده در پنت ها اندازه گیری می شود"
پاینت (انگلیسی: Pint) یک واحد اندازه‌گیری حجم در سیستم‌های واحد اندازه‌گیری بریتانیا و آمریکا و در هر دو برابر با یک-هشتم گالون می‌باشد.

assess the importance, effect, or value of (something).اهمیت، اثر یا ارزش (چیزی) را ارزیابی کردن.
"it is hard to measure teaching ability""اندازه گیری توانایی تدریس سخت است"

اسم=اقدام-تدبیر-برنامه-روش-اصول-خط مشی
a plan or course of action taken to achieve a particular purpose.
یک برنامه یا روش(اقدام) که برای دستیابی به یک هدف خاص در نظر گرفته شده است.
"cost-cutting measures""اقدامات کاهش هزینه(قیمت)"

mina
find the size,weight,amount ,etc of sb/sth
TROWEL
سنجیدن
*~*
سنجش و اندازه گیری وزن،قیمت،بلندی و... چیزی که بدانیم مناسب می باشد یا خیر.
رامین رازانی
شاخص
آرمین
سنجه
مهناز
شمردن (اگر همراه با پول و ... بیاید)
محبوبه
ارزیابی کردن
negar
سنجش
اندازه گیری
Saba
لايحه، اقدام
مثلا تو اصطلاح preventive measures به معناي لوايح/اقدامات بازدارنده.
Alireza
اندازه گیری
داود
میزان ( اصطلاحی در موسیقی)
fateme
measure
اندازه گیری
emergency measure
اقدام اورژانسی
Dana Ghaffari
اقدام
عمل
ارتکاب
مبادرت
Sara_kavoosi
اندازه گیری کردن
operational definition enables us to measure and quantify the variables under study and avoid ambiguity.
المیرا
اندازه ، اندازه گرفتن
قدرت الله پناهی
تخصصی: حسابداری: معیار برای اندازه گیری
ز
نشان دهنده ی. دال بر. دلیل بر
to be a measure of
نیشابوری حامد
اقدام
is an important measure
اقدام مهمی است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی measure

کلمه : measure
املای فارسی : مسژر
اشتباه تایپی : ئثشسعقث
عکس measure : در گوگل

آیا معنی Measure مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )