برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1688 100 1
شبکه مترجمین ایران

fresh

/ˈfreʃ/ /freʃ/

معنی: بتارزگی، باطراوت، تازه نفس، با نشاط، اماده، جسور، با روح، سرد، خنک، زنده، شیرین، پر رو، خرم، سبز، تر و تازه، تازه، خنک کردن، تازه کردن، خنک ساختن
معانی دیگر: تمدد یافته، تجدید نیرو یافته، سر حال، طراوت بخش، جدید، نو، (اطلاعات و غیره) آخرین، دست اول، از نو، دیگر، اضافی، نوین، مجدد، (رنگ) تر، (باد) تند، (آب) شیرین، آشامیدنی، جوی یا دریاچه ی آب شیرین، تازه وارد، تازه کار، کم تجربه، نا آشنا، خو نگرفته، (خاطره) زنده، رجوع شود به: freshet، تر و تازه شدن یا کردن، تازه شدن یا کردن، (خودمانی) گستاخ، بی حیا، تازه کار ناازموده، خنک شدن، سرخوش، درمورداب شیرین

بررسی کلمه fresh

صفت ( adjective )
حالات: fresher, freshest
مشتقات: freshly (adv.), freshness (n.)
(1) تعریف: newly made, gained, or experienced.
مترادف: brand-new, new
متضاد: hackneyed, musty, set, stale, timeworn, tired, trite
مشابه: different, latest, novel, original, recent, unfamiliar, unused, unusual

- I brought her a fresh cup of tea.
[ترجمه ترجمه زهرا] من برای او یک فنجان چای تازه اوردم
|
[ترجمه gencider] من برای ایشان یک چای تازه دم اوردم
|
[ترجمه ترگمان] یک فنجان چای تازه برایش آوردم
[ترجمه گوگل] من یک فنجان تازه چای به او دادم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- That really is a fresh idea!
[ترجمه موسی] این واقعاً ایده نویی(جدیدی) است!
...

واژه fresh در جمله های نمونه

1. fresh air
هوای تازه

2. fresh air is beneficial to one's health
هوای تازه برای سلامتی خوب است.

3. fresh coffee
قهوه‌ی تازه دم

4. fresh forces
نیروهای تازه نفس

5. fresh from the war
تازه رسیده از جنگ

6. fresh fruit was a rarity in army messes
در ناهارخانه‌های ارتشی میوه‌ی تازه نادر بود.

7. fresh ground-coffee
قهوه‌ی تازه‌ی خرد (آرد) شده

8. fresh ideas
اندیشه‌های نو

9. fresh information
اطلاعات جدید

10. fresh news
خبر تازه

11. fresh or canned green bean?
لوبیا سبز تازه یا لوبیا سبز کنسروی‌؟

12. fresh produce
فراورده‌های کشاورزی تازه

13. fresh tea is better than stale tea
چای تازه از چای مانده بهتر است.

14. fresh vegetables
سبزیجات تازه

15. fresh vegetables are a popular relish in iran
...

مترادف fresh

بتارزگی (اسم)
fresh
باطراوت (صفت)
clean , fresh , juicy
تازه نفس (صفت)
fresh
با نشاط (صفت)
fresh , vivacious , merry , jolly , sprightly , light-hearted , frisky , racy , unwearied
اماده (صفت)
able , apt , ready , provided , present , stock , handy , beforehand , presentient , fresh , prompt
جسور (صفت)
wanton , presumptuous , rude , bold , defiant , forward , fresh , insolent , daring , bumptious , cocky , presuming , presumptive , assured , hardy , immodest , malapert , pert , bold-faced , flip , high-spirited , lippy , peart , venturous , pushing
با روح (صفت)
animate , brisk , airy , soulful , snappy , spunky , slashing , fresh , lively , animated , allegro , heartsome , peppery , breathy , racy , warm-blooded
سرد (صفت)
algid , cold , cool , chilled , chilly , standoff , fresh , standoffish , arctic , distant , nipping , wintry , raw
خنک (صفت)
algid , cold , cool , chilled , chilly , fresh , flat , insipid , vapid , breezy , frigid , icy
زنده (صفت)
alive , living , live , quick , fresh , vivid , lively
شیرین (صفت)
sweet , fresh , amiable , sugary , luscious , soft , saccharine , tuneful , dulcet , mellifluous , mellifluent , sweetish
پر رو (صفت)
fresh , impudent , brassy , presuming , immodest , barefaced , saucy , cheeky , nervy , pert , bold-faced , brazen-faced , flip , lippy , pushing
خرم (صفت)
blooming , fresh , vivid , merry , gay , green
سبز (صفت)
blooming , fresh , immature , green , viridescent , unripe
تر و تازه (صفت)
fresh , brand-new , pristine , span-new
تازه (صفت)
young , fresh , late , up-to-date , green , new , breezy , recent , dewy , new-fashioned , red-hot , neoteric
خنک کردن (فعل)
cool , fresh , keel , chill , refresh , refrigerate , render flat , render frigid , render insipid
تازه کردن (فعل)
fresh , refresh , freshen
خنک ساختن (فعل)
cool , fresh , refresh , refrigerate , render flat , render frigid , render insipid

معنی عبارات مرتبط با fresh به فارسی

(بادی که سرعت آن بین 19 و 24 مایل در ساعت باشد) باد تند، بادی که ساعتی 32 کیلومتربوزد
(بادی که سرعت آن بین 39و 46 مایل در ساعت باشد) توفان تند، بادی که با سرعت ساعتی 93 تا 64 میل بوزد
(عامیانه) تازه تمام شده، تازه مصرف و تمام شده
اب خنک، اب شیرین

معنی fresh در دیکشنری تخصصی

fresh
[عمران و معماری] طغیان
[زمین شناسی] هوانزده ، تازه مربوط به آب و هوا؛ تازه؛ سنگ یا سطحی سنگی که در معرض هوازدگی یا دگرسانی قرار نگرفته است؛ مانند سنگی که به تازگی و در اثر شکسته شدن، نمایان شده است. مترادف: unweathered. صفت: آبی که فاقد سنگ بوده و به عنوان آب شور در نظر گرفته نمی شود، آب شیرین، اسم: الف) سیلاب، جریان ناگهانی شدید آب. ب) آبراهه، چشمه یا آبگیر آب شیرین. ج) جریان آب شیرینی که به دریا می پیوندد و یا بخشی از آبراهه و یا کرانه های آن که در سطحی بالاتر از سطح قابل دسترسی جریانات جزر و مدی دریا، قرار دارند. د) آمیخته شدن آب های شور و شیرین.
[آب و خاک] نسیم خنک
[عمران و معماری] بتن تازه
[خاک شناسی] پس مانده های تازه گیاهی
[عمران و معماری] سطح مشترک آبهای شور و شیرین
[حسابداری] اندازه گیریهای ابتدا به ساکن
[عمران و معماری] آب شیرین
[مهندسی گاز] آب شیرین
[نساجی] آب سبک - آب شیرین
[آب و خاک] آب شیرین آب غیر شور
[عمران و معماری] جبهه آب شیرین
[نفت] خنک سازی آب شیرین
[نساجی] رسوب آب ش ...

معنی کلمه fresh به انگلیسی

fresh
• young; invigorated; newly arrived, inexperienced; new; not salty (water); pure, clean (i.e. air); bold, saucy, impertinent (slang)
• a fresh thing or amount replaces or is added to a previous one.
• something that is fresh has been done or experienced recently.
• fresh food has been produced or picked recently, and has not been preserved.
• if you describe something as fresh, you mean you like it because it is new and exciting.
• if something smells, tastes, or feels fresh, it is pleasant and refreshing. if something looks fresh, it is pleasantly clean in appearance.
• fresh water is water that is suitable for drinking, for example because it is not salty or is not polluted.
• if the weather is fresh, it is fairly cold and windy.
• if you are fresh from a place, you have been there very recently.
• see also fresher.
• fresh- is added to past participles in order to form adjectives which describe something as having been recently made or done.
fresh air
• clean pure air, country air
• if you say that you want some fresh air, you mean that you want to go outside or open a window, often because the room or building you are in is uncomfortably warm.
fresh as a rose
• blooming, looking beautiful
fresh blood
• reinforcements, new soldiers (in a war); new additions or members (employees, etc.); blood that has not yet dried
fresh breeze
• fairly strong wind
fresh chapter
• new chapter
fresh complexion
• young and healthy looking skin
fresh meat
• meat cut from an animal which was recently killed; reinforcements (in war); newcomers
fresh m ...

fresh را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ستایش فولادی
سرد و یخ
hamid
New
Brand-new
تازه
مهرداد ملکی
با صفا
نازنین
تازه
FIN BAL�R
newly made,picked or cooked
Maryam
جدید و جالب
rahil
fresh: نو.fresh mon:ماه نو.
پویا غلامی
بیشتر برای میوه ها استفاده می شود به معنی تازه.
Mobina
تازه
MA.KA
تازه. شیرین
A.m
تازه
fateme
these juice make with fresh fruit
آرین پاشا
اگر قبل از water باشد به معنای شیرین است.
freshwater آب شیرین
Amir hossein
تازه،newly made, picked or cooked
A
به معنی :تازه بودن
Mahdi
به معنای تازه و باطراوت
Afsan lotfi
غریبی کردن
سارا جون
فارسی:تازه یا نو
انگلیسی :new
جمله فارسی :دیشب یک نان تازه را کامل خوردم
جمله انگلیسی :I had a bowl of fresh bread
BTS
معنی :هوای تازه =air
جمله:هوای بامدادی بسیار ارامش بخش بود
جمله :The fresh mirning air was invigirithing
tinabailari
تازه ، [ آب ] شیرین ، [ هوا ] خنک و پاک
your coffee is cold , let me make you a fresh cup 🍨
قهوه ات سرد شده ، بذار برات یه فنجون تازه شو درست کنم
ش ن
تمیز. تازه. پاک
مرجان فرجی
دست اول
مبینا ∞
تازه
البته این کلمه در Reach 1 هم آمده است. 😊 🤓
Romina
I brought my dad a fresh a cup of tea.
من برای پدرم یک فنجان چای تازه اوردم
بدون نام بهتره
تازه، باطراوت 👍🏻
صبحی
fresh from/out of
تازه رسیده از
Amir hossien$#@
تازه
New
مجید
خفن (اصطلاح)
muhamad
تر و تازه ، تازه
مثال:
The food contained an additive to help it stay fresh
غذا ها شامل یک افزاینده اند که کمک میکند تازه بمانند :)
Farhood
✅گستاخ، بی حیا، پر رو

I went out with him three times. He was never fresh. He was always a perfect gentleman

Crimes and Misdemeanors 1989🎥
ستایش سلیمانی
تازه ، نو ، جدید ، باطراوت ، خرم ، سبز

این کلمه در reach 1 هم هست
موسی
fresh(adj) = تازه،خنک،باطراوت،جدید،نو،شیرین(آب آشامیدنی)،سرحال،تازه نفس،شاداب،سرزنده

a fresh breeze = نسیمی خنک
to make a fresh start = از نو شروع کردن
fresh ideas or challenge = ایده ها یا چالش جدید
fresh water = آب شیرین

example:
1- This is the opportunity he needs to make a fresh start.
این فرصتی است که وی برای شروع جدید به آن نیاز دارد.
2- We got up the next day feeling fresh.
روز بعد با احساس شادابی از خواب برخاستیم.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی fresh

کلمه : fresh
املای فارسی : فرش
اشتباه تایپی : بقثسا
عکس fresh : در گوگل

آیا معنی fresh مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )