برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1537 100 1
شبکه مترجمین ایران

Fit

/ˈfɪt/ /fɪt/

معنی: حمله، هیجان، بیهوشی، بند، غش، تشنج، قسمتی از شعر یا سرود، مقتضی، سازگار، فرا خور، تندرست، در خور، مستعد، شایسته، مناسب، شایسته بودن، مجهز کردن، تطبیق کردن، اندازه بودن برازندگی، زیبنده بودن بر، مناسب بودن برای، سوار یا جفت کردن، صلاحیت دار کردن، گنجاندن یا گنجیدن، متناسب کردن، خوردن
معانی دیگر: درخور بودن، تناسب داشتن با، سزیدن، سزاوار بودن، خوردن به، جور آمدن با، آمدن به، زیبیدن، برازیدن، برازاندن، تعدیل کردن، جور کردن، (لباس) پرو کردن، اندازه کردن، شایسته بودن یا کردن، واجد شرایط کردن یا بودن، شایان بودن، داخل کردن، فرو کردن در، (با: in یا into) چپاندن، جاسازی کردن، چپیدن، کار گذاشتن، نصب کردن، (معمولا با: out) مجهز کردن، بسیج ور کردن، (معمولا با: in یا into) همساز بودن با، متوافق بودن با، هم رای بودن با، گنجاندن، اندازه بودن، مناسب (برای)، قابل، برازنده، زیبنده، بجا، بموقع، بهنگام، سالم، سر حال، (عامیانه) در شرف، نزدیک به، میزان اندازه بودن، شایستگی، جوری، گنجیدگی، زیبندگی، برازش، هرچیزی که اندازه باشد یا بگنجند یا جور باشد، (هر نوع حمله ی جسمی یا روحی ناگهانی) حمله، نهیب، نهیو، ترنجیدگی، ترنجش، ویر، فراتک، گهگیری، تنجش، (مجازی) فعالیت شدید (و کوتاه مدت)، (پزشکی) غش و ضعف، حمله ی غشی، گهگرفت بیماری، دژ گرفت گاه و بی گاه، به طور نامرتب، (مهجور) بند شعر، بخشی از سرود، اندازه بودن جامه برازندگی، قسمت

بررسی کلمه Fit

صفت ( adjective )
حالات: fitter, fittest
(1) تعریف: suitable or acceptable for a particular person or group, or for a particular function; appropriate; right.
مترادف: appropriate, fitting, meet, proper, suitable
متضاد: unfit
مشابه: acceptable, applicable, apt, congruous, consonant, correct, good, qualified, right, ripe, seemly, worthy

- a program fit for children
[ترجمه m.i] یک مسابقه ی مناسب برای کودکان
|
[ترجمه محدثه فرومدی] برنامه‌ای مناسب کودکان
|
[ترجمه ترگمان] برنامه‌ای مناسب برای کودکان
[ترجمه گوگل] یک برنامه مناسب برای کودکان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- This hall is not fit for a wedding reception.
[ترجمه ترگمان] این سالن برای مراسم عروسی مناسب نیست
[ترجمه گوگل] این ...

واژه Fit در جمله های نمونه

1. fit for a king
در خور یک پادشاه

2. fit physically and mentally
از نظر جسمی و روانی سالم

3. fit the parts and make an organic whole
اجزا را با هم جور کن و یک چیز سازمان یافته درست کن.

4. fit as a fiddle
سالم و سر حال،سر و مر و گنده

5. fit as a fiddle
کاملا سالم،کاملا سرحال

6. fit of temper
خشم زدگی،غیظ ناگهانی

7. fit to be tied
(عامیانه) بسیار عصبانی،دیوانه از شدت خشم

8. a fit of anxiety
غرق شدن در دلواپسی

9. a fit of banking activities
توفان فعالیت‌های بانکی

10. a fit of coughing
سرفه‌های شدید و پشت سر هم (به سرفه افتادن)

11. a fit of laughter
شلیک خنده،از خنده بی خود شدن

12. food fit to eat
غذای قابل خوردن

13. her fit of jealousy
غلیان حسادت او

14. to fit a key in a lock
کلید را در داخل قفل قرار دادن (توی قفل کردن)

15. to fit anot ...

مترادف Fit

حمله (اسم)
fit , offense , rush , access , onset , attack , assault , offensive , onslaught , charge , onrush , spell , epilepsy , inroad , hysteria , foray , sally
هیجان (اسم)
fit , fret , boil , excitation , agitation , excitement , thrill , frenzy , dither , titillation , fission , ignition , tornado , fever , tempest , lather , hysterics , unco , snit , stour
بیهوشی (اسم)
fit , astonishment , stupefaction , stupidity , faint , anesthesia , trance , epilepsy , swoon , insensibility
بند (اسم)
fit , article , articulation , joint , link , bind , bond , clause , provision , snare , segment , levee , facet , hinge , line , dyke , dike , paragraph , dam , wristband , tie , frenum , clamp , binder , sling , fastening , manacle , weir , canto , ligation , commissure , ligature , noose , facia , fascia , funiculus , joggle , holdback , holdfast , internode , ligament , proviso , stanza , trawl
غش (اسم)
fit , faint , swoon , fainting , syncope
تشنج (اسم)
fit , tension , convulsion , hysteria , paroxysm , spasm , tenseness , tensity , tetanus , yank
قسمتی از شعر یا سرود (اسم)
fit
مقتضی (صفت)
appropriate , fit , suitable , material , meet , just , advisable , due , expedient , exigible
سازگار (صفت)
fit , suitable , compatible , correspondent , becoming , matchable , wholesome , salubrious
فرا خور (صفت)
fit , worthy , suitable , proportionate , befitting , condign , idoneous
تندرست (صفت)
fit , well , bouncing , healthy , buxom , healthful , lusty
در خور (صفت)
appropriate , apt , fit , meet , proportionate , apposite , befitting , tailored , opportune , assorted , becoming , idoneous , congruous
مستعد (صفت)
able , apt , talented , disposed , prepared , fit
شایسته (صفت)
able , good , qualified , apt , fit , worthy , competent , proper , sufficient , suitable , meet , apropos , befitting , intrinsic , seemly , becoming , deserving , meritorious
مناسب (صفت)
appropriate , apt , fit , adequate , proper , suitable , acceptable , convenient , fitting , accommodative , relevant , correspondent , meet , acey-deucy , feat , moderate , adaptable , favorable , propitious , apposite , expedient , reasonable , applicable , applicatory , befitting , opportune , assorted , becoming , condign , idoneous , comformable , consentaneous
شایسته بودن (فعل)
merit , fit , adequate , behoove , behove , beseem
مجهز کردن (فعل)
fit , gear , tool , provide , furnish , rig , arm , equip , prepare , imp
تطبیق کردن (فعل)
fit , match , reconcile , tally , compare , check , collate , jibe
اندازه بودن برازندگی (فعل)
fit
زیبنده بودن بر (فعل)
fit
مناسب بودن برای (فعل)
fit
سوار یا جفت کردن (فعل)
fit
صلاحیت دار کردن (فعل)
fit
گنجاندن یا گنجیدن (فعل)
fit
متناسب کردن (فعل)
fit , proportionate , proportion , coordinate
خوردن (فعل)
fit , gnaw , feed , strike , hit , match , eat , grub , drink , corrode , hurtle , devour , erode , take a meal

معنی عبارات مرتبط با Fit به فارسی

سالم و سر حال، سر و مر و گنده، کاملا سالم، کاملا سرحال
لایق پادشاه
قابل استفاده، سودمند
خشم زدگی، غیظ ناگهانی
(عامیانه) بسیار عصبانی، دیوانه از شدت خشم
خوردنی، قابل خوردن
اماده برای کارکردن، شایسته یاقابل کارکردن
حمله، غش حمله ایی
خیلی خشمگین شدن، اعراض کردن، (از شدت خشم و غیره) از خود بی خود شدن، بی تابی کردن
مناسب پنداشتن، سزاوار دانستن، صلاح دانستن، صواب دانستن
مناسب دانستن، بجا پنداشتن

معنی Fit در دیکشنری تخصصی

fit
[عمران و معماری] منطبق
[برق و الکترونیک] برازش ، منطبق کردن
[فوتبال] غش-هیجان
[نساجی] اندازه بودن - مناسب بودن
[ریاضیات] برازیدن، مناسب بودن، انطباق، جور کردن، جذب و جفت کردن، برازاندن، مقتضی، شایسته، درخور، جادادن، جاگرفتن، اندازه بودن، سوار کردن قطعه ها، جفت و جور کردن، برازش
[پلیمر] جفت کردن
[ریاضیات] برازاندن منحنی
[ریاضیات] گنجانیدن، گنجیدن
[پلیمر] روش برازش
[کامپیوتر] متن را با مسیر تطبیق بده - فرمانی در برنام ی ترسیم که مبنای یک خط از متن را به گونه ای در می آورد که شکل خط مشخصی مسیر پیروی کند.
[ریاضیات] آزمون نیکویی برازش مربع خی
[آمار] آزمون نیکویی برازش خی دو
[ریاضیات] آزمون نیکویی برازش مربع خی
[ریاضیات] برازش نمایی
[پلیمر] برازش نمایی
[برق و الکترونیک] اولین برازش
[ریاضیات] جا رفتن خوب، انطباق آزاد
[زمین شناسی] میزان انطباق در منحنی ها
[ریاضیات] نیکویی برازاندن، خوبی برازیدن، آزمون تطابق، زیبندگی، ن ...

معنی کلمه Fit به انگلیسی

fit
• adjustment, adaptation of one thing to another; manner in which something fits; seizure, spasm; outburst of temper or other emotion; sudden impulse
• be suitable; be the right size or shape for; adapt; suit, adjust, alter; make conform; make ready; prepare; install, supply
• suited; suitable, appropriate; qualified; ready; healthy, in good condition
• if something fits, it is the right size and shape to go onto a person's body or onto a particular object.
• if something is a good fit, it fits well.
• if something fits into something else, it is small enough to be able to go in it.
• if you fit something into a particular space or place, you put it there.
• you can also say that something fits a person or thing when it is suitable for them.
• if you fit something somewhere, you attach it there, or put it there carefully and securely.
• if someone or something is fit for a particular purpose, they are suitable or appropriate for it.
• someone who is fit is healthy and physically strong.
• if someone has a fit, they suddenly lose consciousness and their body makes uncontrollable movements.
• if you have a fit of coughing or laughter, you suddenly start coughing or laughing in an uncontrollable way.
• if you do something in a fit of anger or panic, you are very angry or afraid when you do it.
• see also fitted, fitter, fitting.
• if someone sees fit to do something, they decide that it is the right thing to do; a formal expression.
• something that happens in fits and starts keeps happening and then stopping again.
• if you manage to fit a person or task in, you manage to find time to deal with them.
• if you fit in as part of a group, you seem to belong there because you are similar to the other people in it.
• if you say that someone or something fits in, you understand how they form part of a particular situation or system.
• if you fit into a particular group, ...

Fit را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

باقر حسین لو
درست بودن
😐
خوش اندام
آرمین مظاهری
ورزیده
[adj]
jalal
قبراق
فرنوش
outfit به معنای � تیپ� هم هست.
shahrzad
ریاضی:برازش
Salman
همون
'' فیت شدن''
یا
''جا شدن''
خودمون معنی میده.
The colorful eggs fit into the box
Or
He almost couldn't fit inside
Mary
When you do ecsersise alot your body is fit. You are fitnessfreak
فیض
جایگیری
فرهاد سليمان‌نژاد
دمساز بودن با كسي يا چيزي
sahar
صنعت:تعرفه
Soheil
مناسب
ایمان حجتی
this job doesn't fit my personality
این شغل با شخصیت من جور در نمیاد (برازنده شخصیت من نیست)
this shirt fits me very well
این پیراهن خیلی خوب بهم میاد.
this key doesn't fit the lock
این کلید به قفل نمیخوره (قفل را باز نمیکنه)
Ati
مطابقت دادن
میثم علیزاده
دارای تناسب اندام، ورزیده
محدثه فرومدی
جور بودن، موافق/سازوار بودن
میلاد علی پور
همخوانی داشتن، همخوان بودن
tinabailari
خوش هیکل
keep yourself fit by running five miles a day ⌛️
خودت را با پنج مایل دویدن در روز خوش هیکل نگه دار
رهگذر
متناسب، اندازه، مناسب
حاجی
شایستگی
التن قاسمپور
بند،غش،حمله،اندازه
فرشته عشق
مناسب
You have good friends of the same age (Fit) Right
You can not have both your friends and your love in your life
But there is an option
How is it that you are a doctor (excellent engineer) who, instead of solving the problem, takes the living conditions hard for both of them?
This anger in you both sets us on fire
دوست هاي ( رفقا،جمع رفيق) همسن سال خوبي داري
درست
تو نميتوني تو زندگيت هم دوستات و هم عشقت رو داشته باشي
مگر گزينه اي هست
تو چطور آقا دكتر( عالي مهندس) هستي كه به جاي حل مسئله ، شرايط زندگي را براي هر دو سخت ميگيري
اين غضب تو هر دوي ما را به آتيش ميكشاند
مجتبی م
تو انگلیسی میشه>>>> جذاب،سکسی،
تو نسخه آمریکایی>>> پاره پوره شده،دهن آسفالت شده
یا میشه>>> برای فراهم ساختن چیزی،برای راست و ریس کردن چیزی،برا جور کردن چیزی،برای به چنگ آوردن چیزی،
رهگذر
برازش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی fit

کلمه : fit
املای فارسی : فیت
اشتباه تایپی : بهف
عکس fit : در گوگل

آیا معنی Fit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )