برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1460 100 1

deliberation

/dəˌlɪbəˈreɪʃn̩/ /dɪˌlɪbəˈreɪʃn̩/

معنی: مشورت، تامل، اندیشه، خیال، غور، شور، بررسی، سنجش
معانی دیگر: ژرف اندیشی، ژرفنگری، غور و بررسی، تعمق، ژرفروی، (بیشتر جمع) بحث و بررسی جوانب، کنکاش، تعمق و تبادل نظر، چاره جویی، فرصت

واژه deliberation در جمله های نمونه

1. such decisions require much deliberation
اینگونه تصمیمات نیاز به غور و بررسی فراوان دارد.

2. Take time for deliberation; hste spoils everything.
[ترجمه ترگمان]تامل کنید، همه چیز را از بین ببرید
[ترجمه گوگل]زمان برای مشورت بخرید hste همه چیز را خراب می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. After long deliberation, they decided not to buy.
[ترجمه ترگمان]پس از مشورت‌های طولانی تصمیم گرفتند بخرند
[ترجمه گوگل]بعد از بحث و جدل، تصمیم گرفتند که خرید نکنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. After much deliberation, a decision was reached.
[ترجمه ترگمان]پس از مشورت بسیار، تصمیمی گرفته شد
[ترجمه گوگل]بعد از مشورت زیاد تصمیم گرفتیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. After careful deliberation, it was agreed to abandon the project.
[ترجمه ترگمان]پس از مشورت دقیق، موافقت شد که پروژه را رها کنید
[ترجمه گوگل]پس از مشورت دقیق، مو ...

مترادف deliberation

مشورت (اسم)
counsel , advice , consultation , deliberation , advisement , rede
تامل (اسم)
indecision , deliberation , advisement , reflection , contemplation , hesitation
اندیشه (اسم)
deliberation , opinion , reflection , thought , anxiety , worry , idea , solicitude , notion , device , meditation , plan , reflexion , mentality
خیال (اسم)
illusion , fiction , impression , vision , apparition , deliberation , intention , guess , thought , design , fancy , idea , notion , imagination , phantom , ghost , mind , meditation , plan , whim , whim-wham , reverie , cogitation , hallucination , figment , dream , simulacrum , spectrum , fantom , speculation , phantasma , wraith
غور (اسم)
bottom , deliberation , contemplation , depth , diving , deep thinking , dive
شور (اسم)
deliberation , emotion , excitement , frenzy , passion , rapture , sensation , craze , phrensy
بررسی (اسم)
study , deliberation , discussion , survey , check , handling , scrutiny , checking
سنجش (اسم)
comparison , consideration , deliberation , evaluation , measurement

معنی کلمه deliberation به انگلیسی

deliberation
• careful consideration; discussion, formal consultation
• deliberation is careful consideration of a subject.
• if you do something with deliberation, you do it slowly and carefully.
• deliberations are formal discussions; a formal use.
continuity of the deliberation
• managing of a debate from beginning to end

deliberation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
چاره‌اندیشی ، رایزنی ، گفتگوی رایزنانه

هم‌فکری
میلاد علی پور
به شور گذاشتن، شور، شورا، بررسی
یوسف صابری
تامل و تعمق کردن
Consideration
neda
باریک بینی
ژرف نگری
مداقه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی deliberation
کلمه : deliberation
املای فارسی : دلیبرتین
اشتباه تایپی : یثمهذثقشفهخد
عکس deliberation : در گوگل

آیا معنی deliberation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران