برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1403 100 1

courage

/ˈkɜːrədʒ/ /ˈkʌrɪdʒ/

معنی: یارایی، مروت، چیرگی، شجاعت، دلیری، جرات، رشادت، دلاوری
معانی دیگر: گردی، پر دلی، یلی، تهور، (مهجور) تصمیم، اراده، روحیه

بررسی کلمه courage

اسم ( noun )
• : تعریف: the quality of will that enables a person to confront fear or danger regardless of the consequences; bravery.
مترادف: bravery, guts, mettle, nerve, valor
متضاد: cowardice
مشابه: audacity, daring, gallantry, heart, heroism, pluck, prowess, spunk

- It took courage to attempt such a dangerous rescue.
[ترجمه چکامه] دست زدن به چنین عملیات نجات خطرناکی شجاعت می طلبید
|
[ترجمه ترگمان] این کار شهامت انجام چنین عملیات نجات خطرناک را به همراه داشت
[ترجمه گوگل] این شجاعت را برای انجام چنین نجات خطرناک ایفا کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She faced her illness with courage.
[ترجمه امین] او با شهامت با بیماری‌اش مواجه شد.
|
[ترجمه Vv] او با شجاعت با بیماری اش طرف شد
...

واژه courage در جمله های نمونه

1. courage is an admirable quality
دلاوری صفتی پسندیده است.

2. a courage that verges on foolhardiness
شجاعتی که بیشتر به بی‌کلگی می‌ماند

3. alexander's courage and military skill won the admiration of his soldiers
شجاعت و مهارت‌نظامی اسکندر تحسین سربازانش را جلب کرد.

4. grim courage
شجاعت سرسختانه

5. her courage caused the personal commendation of the prime minister
شجاعت او موجب تقدیر شخص نخست وزیر از او شد.

6. his courage drained away
شجاعت او ته کشید.

7. his courage handed us victory
شجاعت او برایمان پیروزی آورد.

8. indomitable courage
شجاعت تزلزل ناپذیر

9. the courage that stamped him as a hero
شجاعتی که او را به عنوان قهرمان مشخص می‌کرد

10. the courage with which the soldiers had been infused
شجاعتی که در (روح) سربازان دمیده بودند

11. their courage gave them renown
دلاوری آنان آنها را مشهور کرد.

12. their courage has no match in history
دلاوری آنها در تاریخ نظیر ندارد.

...

مترادف courage

یارایی (اسم)
ability of power , courage
مروت (اسم)
courage , goodness , kindness , humanism , audacity , generosity , manliness , mercy , humanity , clemency , pity
چیرگی (اسم)
courage , victory , violence , proficiency , domination , boldness
شجاعت (اسم)
courage , pluck , bravery , valor , heroism , gallantry , manhood , valiancy , valiance
دلیری (اسم)
courage , glamor , bravery , valor , spunk , chivalry
جرات (اسم)
gut , grittiness , courage , spirit , venture , daring , mettle , spunk
رشادت (اسم)
heart , courage , gallantry
دلاوری (اسم)
courage , valor , gallantry , valiancy , prowess , errantry , valiance

معنی عبارات مرتبط با courage به فارسی

مرددلیروباجرات
(خودمانی)، شجاعت مستی (دلاوری ناشی از خوردن مشروب الکلی)، شجاعت مستانه، جراتی که ازخوردن نوشابه اید
جرات مردانه
جرات بخود بدهید
به خود دل و جرات دادن، قوت قلب دادن
قوت قلب پیدا کردن، الهام گرفتن (از)، دل و جرات به دست آوردن
بی جرات، بی دل

معنی کلمه courage به انگلیسی

courage
• bravery, ability to face danger despite fear
• courage is the quality shown by someone who does something difficult or dangerous, even though they may be afraid.
abound in courage
• be full of courage
demonstrated courage
• revealed bravery
displayed courage
• exhibited bravery, demonstrated boldness
dutch courage
• (informal) courage invigorated in an artificial manner by drinking alcoholic drinks
had the courage
• possessed the pluck or nerve, had the guts
inflexible courage
• obstinate courage, non yielding courage
lose courage
• become afraid; despair
mustered the courage
• gathered up the courage, summoned the courage
pluck up courage
• find in oneself the courage to, embolden oneself, find the strength within oneself to
pluck up one's courage
• gather one's courage, be courageous
screw up one's courage
• dare, be very brave
showed courage
• showed bravery, behaved in a brave or daring manner
showing courage
• demonstrating bravery
take courage
• be brave and strong
taking courage
• gathering courage, summoning bravery
test of courage
• test which shows how brave a person is, admissions test to an organization that requires great courage

courage را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mehrdad Sayehban
جسارت
Oxford
شجاع

Not being afraid,or not showing that you are afraid when you do sth dangerous or difficult
ebi
بی‌باکی ، نترسی
امین
شهامت،شجاعت،دلاوری
Sama😍
جسارت داشتن و شجاع بودن
...
در مواقعی که داری کار خطرناک یا سختی انجام میدی،نترسی،یا نشون بدی که نترسیدی.
Fatima
شجاع،بی باک
❣Hana❣
(n)
Courage = not being afraid : شهامت


(adj)
Courageous = brave = not afraid : شجاع


(v)
Encourage = شهامت دادن


❤❤❤

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی courage
کلمه : courage
املای فارسی : کورگ
اشتباه تایپی : زخعقشلث
عکس courage : در گوگل

آیا معنی courage مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )