برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1530 100 1
شبکه مترجمین ایران

complete

/kəmˈpliːt/ /kəmˈpliːt/

معنی: تمام، کامل، مکمل، سپری کردن، انجام دادن، بانجام رساندن، تکمیل کردن، خاتمه دادن، کامل کردن
معانی دیگر: تکمیل، بی کم و کاست، تمام عیار، گشت، آزگار، پایان یافته، مختوم، انجامیده، متبحر، ماهر، تمام و کمال، حسابی، حقیقی، تمام کردن، به پایان رساندن، انجامیدن، (پرسشنامه را) پر کردن، (با موفقیت) انجام دادن

بررسی کلمه complete

صفت ( adjective )
حالات: completer, completest
(1) تعریف: lacking no necessary elements or parts.
مترادف: comprehensive, entire, full, perfect, total, unabridged, whole
متضاد: defective, deficient, partial
مشابه: aggregate, all, intact, integral, round, uncut, undivided

- A mechanic needs a complete set of auto wrenches.
[ترجمه m] یک مکانیک به یک مجموعه کامل از آچار ها نیاز دارد
|
[ترجمه محمد حیدری] یک مکانیک به مجموعه ای کامل از آچار های خودکار نیاز داره.
|
[ترجمه ترگمان] یک مکانیک نیاز به یک مجموعه کامل از آچارها دارد
[ترجمه گوگل] یک مکانیک نیاز به یک مجموعه کامل از آچار اتوماتیک
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Without giving this information, the report is not complete.
[ترجمه ...

واژه complete در جمله های نمونه

1. complete secrecy surrounded the meeting
جلسه در اختفای کامل برگزار شد.

2. complete with
دارای

3. a complete list of the names and telephone numbers of the club members
فهرست کامل نام و شماره تلفن اعضای باشگاه

4. a complete modern who rejects the idea of patriotism
آدم کاملا متجددی که فکر وطن دوستی را مردود می شمارد.

5. a complete set of china dishes
یک دست کامل ظرف‌های چینی

6. please complete this form
لطفا این پرسشنامه را پر کنید.

7. the complete life of william shakespeare
زندگینامه‌ی کامل ویلیام شکسپیر

8. the complete rout of the enemy
تارومار سازی کامل دشمن

9. the complete satisfaction of the workers' demands
برآوردن کلیه‌ی خواسته‌های کارگران

10. the complete works of milton
کلیات میلتون

11. two complete hospitals are maintained for the poor
دو بیمارستان کامل به مستمندان اختصاص داده شده است.

12. a complete set
(در مورد قاشق و چنگال و چینی و ابزار و غیره) یک دست کامل
...

مترادف complete

تمام (صفت)
main , full , complete , thorough , out-and-out , through , all , whole , entire , rounded , thru , full-blown , integral
کامل (صفت)
main , large , absolute , total , full , perfect , complete , thorough , exact , mature , whole , plenary , stark , orbicular , culminant , unabridged , intact , exhaustive , full-blown , full-fledged , unqualified , integral , unmitigated
مکمل (صفت)
perfect , complete , supplementary , completed , complementary , perfected
سپری کردن (فعل)
finish , complete , exhaust
انجام دادن (فعل)
accomplish , complete , achieve , do , perform , carry out , fulfill , make , implement , administer , administrate , put on , pay , char , consummate , do up , effectuate
بانجام رساندن (فعل)
accomplish , complete , follow out , outwork , process
تکمیل کردن (فعل)
perfect , complete , improve , supplement , fulfill , augment , fill out
خاتمه دادن (فعل)
finish , close , complete , end , terminate , conclude
کامل کردن (فعل)
complete , totalize , mature , round , complement , integrate

معنی عبارات مرتبط با complete به فارسی

(در دگرگونی های تخم حشره) دگردیسی کامل (شامل دوره های تخم ولیسه و شفیره یا نوچه و بلوغ)
دارای

معنی complete در دیکشنری تخصصی

complete
[برق و الکترونیک] کامل
[ریاضیات] تام
[ریاضیات] نقطه ی انباشتگی کامل
[ریاضیات] جمعی بودن کامل
[آمار] جمعی بودن کامل
[ریاضیات] ترتیب کامل
[ریاضیات] درخت دودویی کامل
[ریاضیات] گراف دوبخشی کامل
[ریاضیات] طرح بلوکی کامل
[آمار] طرح بلوکهای کامل
[صنعت] محصول ساخته شده و کامل
[زمین شناسی] کانولیت کامل کانولیتی که دارای عناصر کناره ای بالایی و پایینی و یک دیواری است. مقایسه شود با: کانئولیت ناقص.
[برق و الکترونیک] نقلی کامل انتشار رقم نقلی حاصل از افزودن نقلی در عملیات حسابی کامپیوتری .
[ریاضیات] رده ی کامل
[سینما] انتشار کامل
Diffusion, Parti ...

معنی کلمه complete به انگلیسی

complete
• make whole, perfect; finish
• whole, perfect; finished
• if something is complete, it contains all the parts that it should contain.
• you use complete to indicate that something is as great in degree or amount as it possibly can be.
• if you complete something, you finish doing, making, or producing it.
• if a task is complete, it is finished.
• if something completes a set, it is the last item needed to make it whole or finished.
• to complete a form means to write the necessary information on it.
• something that is complete with a particular thing includes that thing as an extra part.
complete amnesty
• full pardon, full amnesty
complete ass
• total idiot, real jerk
complete blood count
• blood test in which a full count is made of all blood cell types, cbc (medicine)
complete chaos
• total confusion, total disorder
complete darkness
• pitch-blackness, state of having no light at all
complete degeneration
• total deterioration, complete dissolution
complete destruction
• total ruin, total loss, total destruction
complete fool
• utter moron, complete idiot, very stupid person, one who is dumb
complete idiot
• utter moron, complete fool
complete invalid
• one hundred percent paralyzed
complete one's term
• finish one's tenure, complete one's term in office
complete overhaul
• complete renewal, extensive renovation, extensiv ...

complete را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

الناز :)
به اتمام رساندن یا خاتمه دادن
Zohre😻
کامل کردن،تکمیل کردن
مهدیه
انجام دادن،سپری کردن یامکمل
مهدیه
انجام دادن یاسپری کردن
Faremeh :)
ادامه دادن یا تکمیل کردن
زهرا
Fill in
tinabailari
کامل ، کامل کردن ، تکمیل کردن 🛰🛰
complete the sentence with one of the adjectives provided
این جمله را با یکی از صفات ارائه شده کامل کنید
زبان 91
یوسف صابری
استکمال
Mememaid
بسته (الکترونیک و مدار)
پریسا ناصری
You complete me
تو نیمه گمشده منی 🌹🌹🌹
شایان
به عنوان صفت میشه به معنی مطلق هم باشه
مثلا

انزوای مطلق complete isolation
ممد
تکمیل کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی complete

کلمه : complete
املای فارسی : کمپلت
اشتباه تایپی : زخئحمثفث
عکس complete : در گوگل

آیا معنی complete مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )