برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1615 100 1
شبکه مترجمین ایران

come out with

/kʌm aʊt wɪð/ /kʌm aʊt wɪð/

1- افشا کردن، آشکار کردن 2- گفتن، اعلام کردن 3- ( برای فروش یا بازرسی و غیره) ارائه کردن

واژه come out with در جمله های نمونه

1. If you're stuck for something to do tonight, come out with us.
[ترجمه ترگمان]اگر امشب کاری برای انجام دادن داری، با ما بیا بیرون
[ترجمه گوگل]اگر برای چیزی که برای امشب انجام می شود گیر کرده باشید، با ما بیرون بیایید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. First she agreed to come out with me, then she stood me up.
[ترجمه ترگمان]اول قبول کرد که با من بیاد بیرون و بعد من رو بلند کرد
[ترجمه گوگل]اول او موافقت کرد که با من بیرون بیاید، سپس او مرا ایستاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We're going to come out with a new dictionary next month.
[ترجمه ترگمان]ماه آینده یک فرهنگ لغت جدید خواهیم داشت
[ترجمه گوگل]ما قصد داریم با یک فرهنگ لغت جدید در ماه آینده عرضه کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. People would go into the store and come out with their arms full.
[ترجمه فرشید صباغ] مردم به فروشگاه می رفتند و با دستان پر بیرون می آمدند.
...

معنی کلمه come out with به انگلیسی

come out with
• admit, confess; publicize, advertise; put into words (e.g., "she always manages to come out with the truth")

come out with را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Shamim
To say s.th unexpectedly or unusual
رهگذر
ارائه کردن
تولید کردن
افشا کردن
عرضه کردن
کیمیا
Say sth suddenly, usually sth that surprises or
shocks peaple
Fatemeh Sk
come out with it
راستشو بگو
Farhood
⚫come out with something

​[no passive]
✔️to say something, especially something surprising or rude
.E.g
1) He came out with a stream of abuse
2) She sometimes comes out with the most extraordinary remarks

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی come out with

کلمه : come out with
املای فارسی : سوم آوت وید
اشتباه تایپی : زخئث خعف صهفا
عکس come out with : در گوگل

آیا معنی come out with مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )