برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1534 100 1
شبکه مترجمین ایران

bring

/ˈbrɪŋ/ /brɪŋ/

معنی: موجب شدن، اوردن، رساندن به
معانی دیگر: آوردن (بردن معمولا می شود: take)، به بار آوردن، به وجود آوردن، قیمت داشتن، (حقوق) اقامه ی دعوی کردن، در دادگاه ارائه دادن، (مدرک و شواهد) آوردن

بررسی کلمه bring

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: brings, bringing, brought
عبارات: bring around, bring down, bring about
(1) تعریف: to take, lead, or carry toward the speaker or from one place to another.
مترادف: convey, fetch
مشابه: bear, carry, deliver, take, tote, transport

- Bring the prisoner to me.
[ترجمه فیض] زندانی را نزد من آورید
|
[ترجمه ترجمه تا به تا] زندانی را به پیش من بی آورید
|
[ترجمه HALE] زندانی را پیش من بیاورید
|
[ترجمه rere] زندانی را برایم بیاورید.|
...

واژه bring در جمله های نمونه

1. bring a pot of wine so that we may drink
یک کوزه می بیار تا نوش کنیم.

2. bring me a perier with lime, please
لطفا یک پریه با لیموترش برایم بیاورید.

3. bring me another tea and please don't spare the sugar
یک چای دیگر برایم بیاور و لطفا در شکر صرفه‌جویی نکن.

4. bring only what you need!
فقط آنچه که نیاز داری بیاور!

5. bring the chemicals into immediate contact
تماس مستقیم بین مواد شیمیایی برقرار کنید.

6. bring (or call) into action
به عمل در آوردن،جامه‌ی عمل پوشاندن به

7. bring (or come or get) into line
به صف کردن (یا شدن)،ردیف کردن،همساز کردن،سر راست کردن

8. bring (someone) to reason
(کسی را) سرعقل آوردن،(با استدلال) قانع کردن

9. bring (something) into question
مورد بحث یا توجه قرار دادن،پیش کشیدن،پرسش‌پذیر کردن

10. bring (something) to a boil
جوش آوردن (چیزی را)

11. bring a charge against someone
کسی را رسما متهم کردن

12. bring about
موجب شدن،به بار آوردن،سبب شدن

13. bring actio ...

مترادف bring

موجب شدن (فعل)
cause , inure , afford , bring , entail , evince , originate , incur
اوردن (فعل)
bring , fetch , bring in , immigrate
رساندن به (فعل)
bring

معنی عبارات مرتبط با bring به فارسی

کسی را رسما متهم کردن
موجب شدن، به بار آوردن، سبب شدن، سبب وقوع امری شدن
(حقوق) اقامه ی دعوا کردن، به دادگاه شکایت کردن، شاکی شدن
واقعی جلوه دادن، زنده مجسم کردن، جان دادن به
به همراه آوردن
1- باز آوردن 2- به یاد آوردن، به خاطر خطور دادن
به زیر آوردن، موجب سقوط (دولت و هواپیما و غیره) شدن
موجب خنده ی شدید یا کف زدن حضار شدن
(عامیانه) مورد تشویق و کف زدن حضار قرار گرفتن، از کیفیت چیزی کاستن
از کیفیت چیزی کاستن، 1- موجب شدن، منجر شدن به، تولید کردن 2- زادن، ثمر اوردن، بارور شدن
1- موجب شدن، منجر شدن به، تولید کردن 2- زادن، 1- تاریخ چیزی را جلو آوردن، جلو انداختن، 2- به صفحه ی بعد بردن 3- ایراد کردن، معرفی کردن، نظر کردن به، ارائه دادن
1- تاریخ چیزی را جلو آوردن، جلو انداختن، 2- به صفحه ی بعد بردن 3- ایراد کردن، (عامی ...

معنی کلمه bring به انگلیسی

bring
• carry with, take with; present
• if you bring someone or something with you when you come to a place, they come with you or you have them with you.
• if you bring something to a different place or position, you move it there.
• if you bring something to someone, you fetch it for them or carry it to them.
• when something causes people to come to a place, you can say that it brings them there.
• to bring someone or something into a particular state or condition means to cause them to be in that state or condition.
• to bring something such as a new product or a new fashion to a particular place means to introduce it to that place.
• if something brings a particular feeling, situation, or quality, it causes it.
• if you cannot bring yourself to do something, you cannot make yourself do it.
• if you bring a legal action against someone, you officially accuse them of doing something unlawful.
• see also brought.
• to bring something about means to cause it to happen.
• if you bring someone or something along, you bring them with you when you come to a place.
• if something brings back a memory, it makes you start thinking about it.
• when people bring back a fashion or practice that existed at an earlier time, they introduce it again.
• to bring down a government or ruler means to cause them to lose power.
• if you bring forward a meeting or an event, you arrange for it to take place at an earlier time than had been planned.
• if you bring forward an argument or proposal, you state it so that people can consider it.
• when a government or organization brings in a new law or system, they introduce it.
• to bring in money or other resources means to earn or create them.
• if you bring off something difficult, you succeed in doing it; an informal expression.
• when a person or company brings out a new product, they produce it and sell it.
• if something brin ...

bring را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رایان حدیدی
باعث چیزی شدن
بنی
کاری را انجام دادن پیش اوردن چیزی
محمدرضا ایوبی صانع
Quickly ! bring me a sword
زود باشید ! شمشیر مرا بیاورید ( قسمتی از نمایشنامه رومئو و ژپلیت اثر شکسپیر )
امیرزمانی
ایجاد
پریسا
آوردن به
Dorsa
Bring to the emergency room

بردن به اتاق اورژانس
مرجان میری لواسانی
کشانده شدن
بُرده شدن :
Nowadays the practice of mindfulness is being brought into schools.
این روزها تمرین حضور داشتن به مدارس کشانده شده است.
امیررضا فرهید
به معنی آوردن ویا حمل کردن _ به جایی بردن.
Vafa
سوق دادن
farzaneh
to bring رساندن
.k.m.1388
رساندن به
ممد
با خود آوردن چیزی
seyyed
به ارمغان آوردن
Mohammed hosein
راضی کردن در جمله
She couldn't bring herself to leave himself.
نمیتونست خودشو راضی کنه که اونو ترک کنه
غلامرضا مهرابی
رساندن به
مرجان میری لواسانی
اشاعه دادن
گسترش دادن
کشاندن / بردن
موجب شدن
tinabailari
[ با خود ] آوردن
سلیمانی
وارد کردن به چیزی
پروین
به ارمغان آوردن
Gilako
I can’t bring myself to watch what’s about to happen.
نمی توانم خود را متقاعد سازم تا آنچه که رخ می دهد را تماشا کنم.
[ خودمانی ] روم نمیشه، دلم رضا نیست .
راضی کردن ، متقاعد کردن ، قانع کردن ، مُجاب کردن ، مجبور ساختن .
بهار
باخود حمل کردن . با خود همراه کردن
سپهر
آورد آوردن
.Ali.BARCA.CHERAGHI
رساندن
Farhood
1) The rain brought some relief from this heat
بارون باعث شد هوا کمی خنک‌تر بشه
2) The explosion brought the building crashing to the ground
این انفجار اون ساختمون رو با خاک یکسان کرد
3) What brings you here?
چی باعث شده بیای اینجا (چه چیزی تو رو کشونده اینجا)؟
4) Prosecutors brought charges against the program’s director
دادستان‌ها ایراد اتهامات کردن علیه مدیر آن برنامه
5) Funding cuts brought an end to the project
کاهش بودجه موجب پایان آن پروژه گردید (کنسل شدن‌ش)
6) Wicks brought her to the attention of a movie producer
ویکس باعث شد اون دختره در معرض توجه تهیه‌کننده یک فیلم قرار بگیره
7) I couldn’t bring myself to disappoint her
نمی‌تونستم خودمو وادار به ناامید شدن از او بکنم
8) Without warning, she suddenly brought the interview to an end
بدون هیچ هشداری و بصورت ناگهانی، این خانم اون مصاحبه رو متوقف کرد (به پایان رسوند)
9) Producers need to bring oil production to levels that create more stable and more sustainable oil prices
تولید کنندگان بایستی سطح تولید نفت را به حدی برسونن که ثبات و پایداری بیشتری در قیمت‌های نفت ایجاد شود
10) Detectives believe they have enough evidence to bring charges against the chief financial officer
بازرسان معتقدند به اندازه کافی مدرک دارند تا علیه مدیر کل مالی ایراد اتهام کنند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی bring

کلمه : bring
املای فارسی : برینگ
اشتباه تایپی : ذقهدل
عکس bring : در گوگل

آیا معنی bring مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )