برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1401 100 1

Brave

/ˈbreɪv/ /breɪv/

معنی: بی پروا، دلیر، سرزنده، خیره، متهور، بی باک، عالی، غیور، بامروت، خیره سر، سرانداز، سلحشور، شجاع، دلاور، نترس، تهم، مرد، با جرات، لاف زدن، بالیدن، اراستن
معانی دیگر: پردل، گرد، نیو، یل، دلدار، کندآور، با شهامت، پرشکوه، فرخ، فرخنده، خجسته، پر جلال، (باشجاعت) به خود هموار کردن، روبرو شدن با، مقابله کردن، به مبارزه برخاستن، عرض اندام کردن، جنگاور سرخپوست، (قدیمی) زورگو، (مهجور) لاف زدن، دلیرانه، بادلیری ورشادت باامری مواجه شدن

بررسی کلمه Brave

صفت ( adjective )
حالات: braver, bravest
(1) تعریف: ready to face pain or danger; courageous.
مترادف: bold, courageous, fearless, game, intrepid, valiant, valorous
متضاد: cowardly, craven, fainthearted, pusillanimous, spineless
مشابه: audacious, daring, dauntless, determined, gritty, gutsy, heroic, lionhearted, mettlesome, nervy, plucky, resolute, stout-hearted, undaunted

- a brave knight
[ترجمه ترگمان] یه شوالیه شجاع
[ترجمه گوگل] شوالیه شجاع
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: characterized by lack of fear; courageous.
مترادف: courageous
متضاد: afraid, cowardly
مشابه: bold, daring

- Running into the fire to save the child was a brave act.
[ترجمه امین] دویدن به داخل آتش برای نجات کودک یک عمل شجاعانه بود
|
[ترجمه محمدی] دویدن به داخل اتش برای نجات کودک عمل شجاعانه ای بود
...

واژه Brave در جمله های نمونه

1. a brave new world
جهان نو و فرخنده،مدینه‌ی فاضله

2. even brave men who saw his might quailed
حتی مردان دلیری هم که قدرت او را دیدند خود را باختند.

3. the brave die only once, the cowardly a thousand times!
آدم دلیر فقط یکبار می‌میرد - آدم ترسو هزار بار!

4. the brave soldiers who defended their homeland
سربازان دلیری که از میهن خود دفاع کردند

5. the brave spirits who defended this country
اشخاص شجاعی که از این کشور دفاع کردند

6. kashan is prolific of brave people!
کاشان پر از اشخاص شجاع است‌!

7. the coward dies a thousand deaths, the brave but one
آدم بزدل هزار بار می‌میرد،آدم شجاع فقط یک بار

8. No man can be brave who considers pain the greatest evil of life; or temperate, who regards pleasure as the highest good.
[ترجمه محمدی] کسی که درد را بزرگترین رنج دنیا و یا خوشی و لذت بردن ر ا بالاترین خیر دنیا می داند نمی تواند فرد شجاعی باشد.|
[ترجمه مرجان فرجی] کسی که رنج را بزرگ ترین شر زندگی می داند نمی تواند شجاع باشد ...

مترادف Brave

بی پروا (صفت)
adventurous , reckless , unscrupulous , heady , headlong , audacious , brave , bold , confident , foolhardy , fearless , dashing , rash , heedless , daredevilish , insouciant , hare-brained , inconsiderate , impetuous , incautious , irregardless , unadvised , slapdash , temerarious
دلیر (صفت)
adventurous , brave , courageous , plucky , gallant , bold , chivalric , hardy , intrepid , valorous , doughty , stout-hearted , lion-hearted , manful , pushing
سرزنده (صفت)
alive , fast , animate , live , quick , brisk , brave , bold , snappy , vivid , lively , spirited , animated , vivacious , daring , heartsome , sprightly , buxom , canty , sprightful
خیره (صفت)
brave , bold , amazed , stubborn , dazed , insolent , impudent , disobedient , self-willed , puzzled
متهور (صفت)
audacious , brave , bold , daring , hardy , intrepid , brash , go-ahead , venturesome , venturous , temerarious
بی باک (صفت)
audacious , brave , bold , intrepid , fearless , dashing , stalwart , brazen , heroic , undaunted , daredevilish , devil-may-care , doughty , venturous , temerarious
عالی (صفت)
superior , super , great , fine , top , high-toned , high , grand , brave , gallant , beautiful , splendid , exquisite , excellent , superb , capital , immense , spiffy , imperial , magnificent , nobby , supreme , outstanding , superlative , swank , elevated , lofty , famous , copacetic , top-hole , remarkable , topping , high-grade , sublime , exalted , first-rate , unrivaled , palmary , ripping , wally , whizbang , whizzbang
غیور (صفت)
brave , bold , spunky , warm , zealous , jealous
بامروت (صفت)
humane , just , brave , bold , gentle , honest
خیره سر (صفت)
wayward , obstinate , brave , bold , stubborn , willful , fearless , stupid , featherheaded , fat-brained , self-willed , overbold , self-assured , self-confident
سرانداز (صفت)
brave , bold , daring , intrepid , dauntless
سلحشور (صفت)
combat , brave , bold
شجاع (صفت)
brave , courageous , gallant , stark , intrepid , valorous , valiant , manful
دلاور (صفت)
brave , gallant , valorous , valiant
نترس (صفت)
brave , fearless
تهم (صفت)
brave
مرد (صفت)
brave , valiant , manly
با جرات (صفت)
brave , courageous , intrepid , gamy , great-hearted
لاف زدن (فعل)
praise , brave , hector , gammon , puff , boast , brag , yelp , rodomontade
بالیدن (فعل)
pique , brave , pride , magnify , grow , glory , boast , flaunt , brag , preen , plume , set up
اراستن (فعل)
range , blazon , habit , trim , adorn , decorate , primp , illustrate , apparel , groom , titivate , attire , bedeck , prettify , smarten , bedight , ornament , grace , brave , arrange , fettle , line , equip , array , rank , tidy , perk , deck , inlay , prim , clothe , endue , embroider , prune , stud , indue

معنی عبارات مرتبط با Brave به فارسی

او دلیر مینماید، او شجاع بنظر میرسد

معنی کلمه Brave به انگلیسی

brave
• american indian warrior
• defy; face with courage; endure with courage
• courageous; handsome
• someone who is brave is willing to do things which are dangerous, and does not show fear in difficult or dangerous situations.
• if you brave a difficult or dangerous situation, you deliberately experience it, in order to achieve something.
• if someone uses brave words, they try with difficulty to convince people that things are going well by sounding confident and optimistic.
• if someone is putting a brave face on a difficult situation, they are pretending that the situation is not as bad as it really is.
brave man
• mighty man, brave man, strong man, hero
brave men
• mighty men, strong men, brave men, heroes
brave new world
• futuristic novel written by aldous huxley and published in 1932; 1999 musical recording by the rock band styx
• world in which society has been transformed by technology and science, new and progressive world
the peace of the brave
• expression used by syrian president hafez assad about a peace agreement that will be signed between israel and syria (due to the level of concessions that both sides must make)

Brave را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Amir
شجاع ، دلیر
mohana
شجاع
هستی
نترس
M.H
شجاع
ali
خیلی شجاع
mhmd
پررو
Sama
شجاع
سورو
نترس
Maria
شجاع ،دلیر
Amir Hossein
دلیر

الهام
جسور
میثم علیزاده
اسم: شجاع و دلیر
فعل: روبرو شدن با مشکل یا مساله وحشت آوری
مهی
شجاع
Zahra
شجاع
Matin
بی باک، شجاع
Abolfl
شجاع
سام
بی باک، شجاع
Mahla
شجاع
😘Meli😘
شجاع ، نترس ، دلیر
نارینا برقی
دلیر , شجاع , نترس , جسور
He wasn't a brave explorer
معنی :او یک کاشف شجاع نیست
مائده جعفری
شجاع،دلیر،نترس،بیباک
tinabailari
شجاع
Be brave...but it's OK to be afraid sometimes
-شجاع باش ...ولی بعضی وقتها خوبه که بترسی📢📢
King‐iliya
شجاع،نترس،با دل و جرات .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی brave
کلمه : brave
املای فارسی : برو
اشتباه تایپی : ذقشرث
عکس brave : در گوگل

آیا معنی Brave مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )