برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1432 100 1

attention

/əˈtenʃn̩/ /əˈtenʃn̩/

معنی: دقت، توجه، رسیدگی، مراقبت، حواس، خبردار، ادب و نزاکت، حاضرباش
معانی دیگر: حواس جمعی، عنایت، (معمولا جمع) توجهات، ملاحظه ی دیگران، خاطرخواهی، (ارتش) خبردار، فرمان خبردار، به جای خود

بررسی کلمه attention

اسم ( noun )
(1) تعریف: concentration of mental powers, esp. on a particular object.
مترادف: concentration, intentness
متضاد: inattention
مشابه: care, consciousness, contemplation

- The movie held our attention for three hours.
[ترجمه مهدیه] فیلم توجه ما را سه ساعت به خود جلب کرد.
|
[ترجمه 💋💋ムЯყム💋💋] فیلم سه ساعته توجه ما را به خودش جلب کرد
|
[ترجمه agkh] فیلم توجه ما را سه ساعت جلب کرد.
|
[ترجمه متین] فیلم سینمایی سه ساعته توجه ما را به خود جلب کرد
|
...

واژه attention در جمله های نمونه

1. children's attention is easily distracted
توجه بچه‌ها زود منحرف می‌شود.

2. earnest attention
توجه صادقانه

3. emulous attention
توجه رقابتگرانه

4. her attention was riveted to the pile of jewels on the table
توجه او به توده‌ی جواهرات روی میز دوخته شده بود.

5. rapt attention
توجه کاملا معطوف

6. rigorous attention to detail
توجه موشکافانه به جزئیات

7. scant attention had been paid to coloring
به رنگ‌آمیزی توجه کمی شده بود.

8. sedulous attention to the task
توجه دقیق به کار

9. students' attention span is short
مدت زمانی که دانش‌آموزان می‌توانند فکر خود را متمرکز کنند کوتاه است.

10. receive attention
مورد توجه قرار گرفتن،توجه را به خود جلب کردن

11. a careful attention to details
توجه دقیق به جزئیات

12. lately his attention has been switched to old carpets
اخیرا توجه او به فرش‌های قدیمی معطوف شده است.

13. please pay attention
...

مترادف attention

دقت (اسم)
resolution , accuracy , precision , attention , punctuality , exactitude , severity , delicacy , nicety , certitude , definitude , double precision , finesse
توجه (اسم)
attention , tendency , remark , tent , advertence , consideration , regard , care , notice , advertency , favor , keep , notation , assiduity , tendance , heed , attendance
رسیدگی (اسم)
assistance , attention , verification , puberty , consideration , probe , investigation , inquiry , exam , examination , handling , scrutiny , attendance , audit , cassation , inquest
مراقبت (اسم)
attention , care , contemplation , tendance , vigilance , meditation , surveillance , watch , guarding , watchfulness , observation , concentration , look-out
حواس (اسم)
attention
خبردار (اسم)
attention
ادب و نزاکت (اسم)
attention
حاضرباش (اسم)
attention

معنی عبارات مرتبط با attention به فارسی

روانشناسى : توجه طلب
کلید جلب توجه
روانشناسى : توجه طلب
دقت می خواهد، توجه لازم دارد
دقت و توجه زیاد
مورد توجه قرار گرفتن، توجه را به خود جلب کردن
(ناگهان) خبردار ایستادن، از جا پریدن، متوجه شدن

معنی attention در دیکشنری تخصصی

attention
[فوتبال] توجه
[نساجی] توجه - دقت
[روانپزشکی] توجه - توجه، به توانایی حاضر الذهن بودن شخص نسبت به محرکی خاص، بدون تحت تاثیر واقع شدن توسط تحریکات جانبی و محیطی اطلاق می شود.
[کامپیوتر] کلید رسیدگی ، کلید جلب توجه .

معنی کلمه attention به انگلیسی

attention
• concentration; consideration; military posture in which a soldier stands in an upright position with his hands at his sides and his heels together (military)
• if you give something your attention, you look at it, listen to it, or think about it carefully.
• if something is getting attention, it is being dealt with.
• attention is great interest that is shown in someone or something, particularly by the general public when they want to find out more about them.
• you can refer to someone's unwelcome help or interference as their attentions.
• if someone brings something to your attention or draws your attention to it, they point it out to you.
• if something attracts your attention or catches your attention, you notice it.
• if you pay attention to something, you watch it, listen to it, or take notice of it.
• when soldiers stand to attention, they stand up straight with their feet together and their arms by their sides.
attention deficit disorder
• disorder characterized by lack of attention and sometimes hyperactivity (often diagnosed in children)
attention deficit hyperactivity disorder
• adhd, disorder characterized by lack of attention and hyperactivity (often diagnosed in children), hyperkinesis
attract attention
• draw attention, become noticed, become observed
attracted his attention
• caught his eye, interested him
attracting attention
• drawing attention, drawing notice
bring to one's attention
• make someone aware of -, inform someone of -
brought to his attention
• made him aware of -, informed him of -
call attention
...

attention را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سام
دقت کردن
پرهام
توجه کردن
مها
You learn something every day if you pay attention
tina
attention is a synonym for "care"
MEANS INTEREST THAT PEOPLE SHOW IN SOMEBODY OR SOMETHING
Mobi
دقت کردن،توجه
Hasti pishgoo
میشه دقت و توجه کردن
ramy
Attention means interest that people show in somebody
asdfghjk
دقت
.....
چیز جالب توجه
iliya
دقت و توجه کردن
shiva_sisi‌
attention is a synonym for "care"
Ayda..
Kanoon zaban :
"Attention is a synonym for "care
معنیattention: دقت, توجه
معنیcare:دقت, توجه
❤فراموش نشه.........
F
Good
MOHAMMAD
دقت ، توجه ؛ البته معنی زیادی می دهد بستگی به جمله دارد
لی مین هو❤❤❤
توجه کنید
Ghazal♡Alireza
دقت...🚨🚨⬆⬅↖
توجه...🔴🔴➡↘⤵
Ayda
توجه
🐾 مهدی صباغ
فرمان **خبر دار ** در رژه نیروهای نظامی

فرمان ** به جای خود** در رژه نیروهای نظامی
Msiw
It is very important to pay attention to the lessons in the classroom
Arya
در نامه ها به معنی "خطاب به"
A. H
توجه کنید.... این لغت در درس 1 زبان دهم آمده است.
tinabailari
please pay attention to what i am saying
لطفا به چیزی که میگم توجه کنید ⏹
ahmad
اهمیت بیشتر
نیما نورزاده
۱-تمرکز حواس (focuse attention)
He focused his attention on the book.
توجهش را روی کتاب متمرکز کرد

۲_ پرت کردن حواس (distract attention)
He distracred my attention او حواس مرا پرت کرد

۳-توجه کسی را جلب کرد(get/caught attention)
He get ( or caught) my attention توجه مرا جلب کرد.

۴_ توجه را به سمتی دیگر بردن(shift attention)
He shifted my attention to another point
توجه مرا به سمت دیگری برد

۵_چرخاندن توجه از سمتی به سمت دیگر(turn attention)
He turned his attention from ali to ahman
او توجهش را از علی به سمت احمد چرخاند

۶_ توجه کردن (در جملات امری و منفی و سوالی)pay atte
Pay attention to توجه کنید به
He doesnt paid attention to the book
او به کتاب توجه نمیکرد

میلاد علی پور
گوشزد کردن، مورد توجه قرار دادن
noob
توجه، خبر دار و...
Maher
توجه کردن
Maedeh
اهمیت دادن و توجه
Fatemeh
Pay attention
توجه کنید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی attention
کلمه : attention
املای فارسی : اتنتین
اشتباه تایپی : شففثدفهخد
عکس attention : در گوگل

آیا معنی attention مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )