برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1397 100 1

atrocious

/əˈtroʊʃəs/ /əˈtrəʊʃəs/

معنی: بی رحم، سفاک، با شرارت بی پایان، سبع، ژیان، ستمگر
معانی دیگر: (بسیار) ظالم، بسیار بد، نا خوشایند، زننده

بررسی کلمه atrocious

صفت ( adjective )
مشتقات: atrociously (adv.), atrociousness (n.)
(1) تعریف: exceptionally evil, ruthless, or brutal.
مترادف: abominable, bad, barbarous, brutal, evil, heinous, horrible, monstrous, nefarious, ruthless, terrible
متضاد: admirable, humane, kindly
مشابه: black-hearted, brute, cruel, damnable, diabolical, fell, fiendish, grievous, gruesome, hellish, hideous, infernal, inhuman, outrageous, savage, unspeakable, vicious

- The bomb attack was an atrocious crime that killed many innocent people.
[ترجمه ترگمان] حمله به بمب یک جنایت وحشیانه بود که باعث کشته شدن بسیاری از افراد بیگناه شد
[ترجمه گوگل] حمله بمب، یک جنایت بی رحمانه بود که بسیاری از مردم بیگناه را کشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: (informal) very bad; awful.
مترادف: awful, bad, execrable, horrible, terrible
مشابه: abominable, damnable, ghastly, hideous, horrendous, horrid, insipid, tasteless, vile

- There was an atrocious smell coming from the kitchen.
[ترجمه ترگمان] بوی بدی از آشپزخانه می‌امد
[ترجمه گوگل] بوی ترسناکی از آشپزخانه وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه atrocious در جمله های نمونه

1. an atrocious joke
شوخی زننده

2. he spoke english with an atrocious accent
با لهجه‌ی بسیار بدی انگلیسی حرف می‌زد.

3. Conditions in the prison were atrocious.
[ترجمه ترگمان]شرایط زندان بیرحمانه بود
[ترجمه گوگل]شرایط زندان بی رحمانه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The weather has been atrocious all week.
[ترجمه ترگمان]تمام این هفته هوا سرد شده بود
[ترجمه گوگل]آب و هوا در تمام هفته ترسناک بوده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. She speaks French with an atrocious accent.
[ترجمه ترگمان]با لهجه زشتی به زبان فرانسه حرف می‌زند
[ترجمه گوگل]او فرانسوی را با لهجه وحشتناک صحبت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Wish you can benefit from our online sentence dictionary and make progress day by day!
[ترجمه ترگمان]ای کاش شما می‌توانید از فرهنگ لغت آنلاین ما بهر ...

مترادف atrocious

بی رحم (صفت)
brute , brutal , atrocious , cruel , merciless , relentless , bloodthirsty , pitiless , butcherly , dispiteous , uncharitable , unrelenting , unmerciful , stony-hearted , truculent
سفاک (صفت)
atrocious , bloodthirsty
با شرارت بی پایان (صفت)
atrocious
سبع (صفت)
fierce , brute , wild , savage , ferocious , atrocious , lupine , murderous , rapacious , truculent
ژیان (صفت)
fearful , fierce , ferocious , terrible , gruesome , dreadful , ghastly , fearsome , atrocious , ravening , frightful , horrible , predacious , hair-raising , raptorial , rapacious , spine-chilling , truculent
ستمگر (صفت)
atrocious , cruel , oppressive , unjust , tyrannous , pitiless , flagitious , dispiteous

معنی کلمه atrocious به انگلیسی

atrocious
• evil; terrible, horrible
• something that is atrocious is extremely bad.

atrocious را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Maryam.j
دردناک.ناجور
حسن امامی
سفاک و بی رحم
Pouria
افتضاح

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی atrocious
کلمه : atrocious
املای فارسی : اترکیوس
اشتباه تایپی : شفقخزهخعس
عکس atrocious : در گوگل

آیا معنی atrocious مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )