برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1470 100 1

appearance

/əˈpɪrəns/ /əˈpɪərəns/

معنی: ظهور، سیما، نمایش، ظاهر، پیدایش، ظواهر، نمود، منظر، فرم
معانی دیگر: (قدیمی) شبح، وانمود، فرانمود

بررسی کلمه appearance

اسم ( noun )
عبارات: keep up appearances
(1) تعریف: the act or an instance of appearing or coming into view.
مترادف: emergence
مشابه: advent, arrival, coming, debut, introduction

(2) تعریف: outward show or aspect; seeming.
مترادف: aspect, face, look, semblance
مشابه: cast, exterior, form, front, guise, illusion, image, outside, pretense, show

(3) تعریف: (pl.) outward signs; indications.
مترادف: aspect, cast, exterior, externals, face, semblance, show
مشابه: indications, presence

- By all appearances he's an honest man.
[ترجمه محمد حیدری] با تمام ظواهر او یک مرد امین است.
|
[ترجمه mohammadali] به نظر میاد انسان راستگویی باشد.|
[ترجمه ترگمان] به هر حال مرد شریفی است
[ترجمه گوگل] به هر حال او یک مرد صادق است
[ترجمه ...

واژه appearance در جمله های نمونه

1. her appearance on the stage filled the audience with delight
ورود او به صحنه حضار را غرق در شعف کرد.

2. his appearance compels one's curiosity
قیافه‌ی او کنجکاوی آدم را برمی‌انگیزد.

3. his appearance in church
حضور او در کلیسا

4. his appearance on stage was greeted by hoots of scorn
ظهور او بر صحنه با فریاد حاکی از تحقیر مواجه شد.

5. the appearance of dark clouds is a sign of rain
پیدایش ابر سیاه نشانه‌ی باران است.

6. the appearance of impropriety
شبهه‌ی عمل خارج از نزاکت

7. the appearance of the ghost left him open-mouthed
ظهور آن شبح آنها را بهت زده کرد.

8. the appearance of the lion set the monkeys crying
اشکار شدن شیر،میمون‌ها را به سر و صدا درآورد.

9. the appearance of the prophet
ظهور پیامبر

10. the appearance of the two-headed man filled everyone with astonishment
آشکار شدن مرد دوسر همه را بهت زده کرد.

11. a deceptive appearance
ظاهر گول زننده

12. a guest appearance
...

مترادف appearance

ظهور (اسم)
development , advent , manifestation , appearance , apparition , emersion , ostentation , loose , outburst , conspicuity , epiphany
سیما (اسم)
countenance , physiognomy , appearance , air , aspect , features , visage , expression , brow , lineament , mien
نمایش (اسم)
amusement , performance , play , display , show , appearance , demonstration , ostentation , histrionics , representation , presentation , exhibition , portrayal , parade , presentment , staging , showing , exposure , drama , flare , spectacle
ظاهر (اسم)
figure , appearance , look , outward , exterior , form , sensation
پیدایش (اسم)
appearance , emersion , genesis , birth , infrastructure , nativity , coming into existence
ظواهر (اسم)
appearance , outward , exterior
نمود (اسم)
growth , phenomenon , appearance , aspect
منظر (اسم)
countenance , face , physiognomy , sight , appearance , aspect , phantom , perspective , image , facet , visage , phase , guise , spectrum , facies , fantom
فرم (اسم)
figure , appearance , dole , sorrow , form , farm

معنی عبارات مرتبط با appearance به فارسی

در ملا عام ظاهر شدن، حضور یافتن، حاضر بودن
عدم حضور در دادگاه
صورت ظاهر، بیرون
(برای مدت کوتاهی) حضور یافتن، خود را نشان دادن

معنی appearance در دیکشنری تخصصی

[خودرو] ظاهر
[ریاضیات] ظهور، حضور، نمایش، نمود، احتمال، سیما، شکل، طرح صورت
[نساجی] حفظ ظاهر
[نساجی] ظهور رنگ
[علوم دامی] ظاهر عمومی

معنی کلمه appearance به انگلیسی

appearance
• act of coming into view; impression, semblance
• the appearance of someone or something in a place is their arrival there, especially when it is unexpected.
• the appearance of something new is its coming into existence or into use.
• someone or something's appearance is the way that they look to people.
• when someone makes an appearance in a play or show, they take part in it.
• if you put in an appearance at an event, you go to it for a short time but do not stay.
• if something is true to all appearances or by all appearances, it seems from what you know about it that it is true.
appearance money
• appearance money is money paid to a famous person such as a film or sports star for taking part in a public event.
at first appearance
• from first glance, as it first seemed
dignified appearance
• distinguished bearing, stately demeanor
impressive appearance
• outward appearance that has a strong effect on people
made an appearance
• appeared, came into view, demonstrated one's presence
make an appearance
• show up, be present, attend (i.e. an event, meeting, etc.)
non appearance
• absence, not being present, evasion
outward appearance
• what is visible to the eye, exterior
put in an appearance
• come, be present, show up
unkempt appearance
• disheveled appearance, sloppy look

appearance را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن
حضور
ملیکا
ظاهر.لباس
نقوی
نما
رضا
تیپ و قیافه
هومن دبیر
درآشکار -درپیدا
سعیدی
حضور یافتن
naghme
ظاهر کسی یا چیزی
Sana
ظاهر شدن
Matin
ظاهر، قیافه
M m mm
ظاهر
علی ومحمد
ظاهر، قیافه
میلاد علی پور
حضور زدن، حضور به هم رسانیدن(حقوق)
MataLA
تو فوتبال برای حضور در زمین(تعداد بازی) هم استفاده میشه
hadis
ظاهر پوشش یا ظاهر قیافه .
التن قاسمپور
ظاهر،حقیقت،پوشش،پیدایش
پوریا ف
پدیداری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی appearance
کلمه : appearance
املای فارسی : اپپیرنک
اشتباه تایپی : شححثشقشدزث
عکس appearance : در گوگل

آیا معنی appearance مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران