برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1408 100 1

aloud

/əˈlaʊd/ /əˈlaʊd/

معنی: با صدای بلند، بلند
معانی دیگر: (با صدای) بلند، (با صدای) معمولی، رسا

بررسی کلمه aloud

قید ( adverb )
(1) تعریف: in an audible voice; not in silence or a whisper.
مترادف: audibly, clearly, distinctly, orally, plainly
متضاد: silently
مشابه: perceptibly

- Please read aloud to the class.
[ترجمه ترگمان] لطفا با صدای بلند برای کلاس بخوانید
[ترجمه گوگل] لطفا با صدای بلند به کلاس گوش کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: in a raised voice.
مترادف: loudly, resoundingly, sonorously

واژه aloud در جمله های نمونه

1. to speak aloud
بلند حرف زدن

2. he began to execrate aloud
او با صدای بلند شروع به ناسزا گفتن کرد.

3. please read the letter aloud
لطفا نامه را با صدای رسا بخوانید.

4. He read his sister's letter aloud.
[ترجمه ترگمان]نامه خواهرش را با صدای بلند خواند
[ترجمه گوگل]او نامه خواهر خود را با صدای بلند خواند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Joanne, would you read the poem aloud?
[ترجمه ترگمان]جوان شعر رو با صدای بلند خوندی؟
[ترجمه گوگل]جوآن، آیا شعر را با صدای بلند می خوانید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Please read the following sentences aloud.
[ترجمه ترگمان]لطفا این جمله را با صدای بلند بخوانید
[ترجمه گوگل]لطفا جملات زیر را با صدای بلند بخوانید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. When we were children, our father read aloud to us.
...

مترادف aloud

با صدای بلند (قید)
aloud
بلند (قید)
aloud , loudly

معنی کلمه aloud به انگلیسی

aloud
• in a natural speaking voice
• when you speak or read aloud, you speak so that other people can hear you.
read aloud
• read out loud
think aloud
• reflect out loud by saying what you are thinking

aloud را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رضا هلیلی
رسا،بلند
Yasha. d
با صدای بلند، با صدای رسا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی aloud
کلمه : aloud
املای فارسی : آلود
اشتباه تایپی : شمخعی
عکس aloud : در گوگل

آیا معنی aloud مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )