برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1640 100 1
شبکه مترجمین ایران

aggregate

/ˈæɡrəɡət/ /ˈæɡrɪɡət/

معنی: جمع، تراکم، مجموع، توده، جمع شده، متراکم، انبوه، بهم پیوسته، جمع امده، جمع شدن، متراکم ساختن، توده کردن، جمع کردن
معانی دیگر: فراهمه، انبوهه، بر افزوده، جمعا، مجموعه ای از چیزهای گوناگون، جمیع، بالغ شدن بر، به صورت مجموعه یا هم انباشت درآوردن، بر افزودن، (گیاه شناسی) متراکم (مثل برخی گل های خوشه ای)، (زمین شناسی) سنگ بر افزوده (که از متراکم شدن قطعات بلور و فلز و غیره به وجود آمده)، سنگ دانه ای

بررسی کلمه aggregate

اسم ( noun )
• : تعریف: a sum, combination, or composite of separable elements.
مترادف: amount, combination, composite, compound, sum, sum total, total, totality
متضاد: constituent
مشابه: aggregation, all, complement, concrete, entirety, gross, summation, whole

- The aggregate of her life experiences lent her considerable wisdom.
[ترجمه ترگمان] تجربیات زندگی او به او عقل و حکمت قابل‌توجهی بخشیده بود
[ترجمه گوگل] مجموعی از تجارب زندگی او، حکمت قابل ملاحظه ای را به او تحمیل کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Concrete is an aggregate composed of mineral elements mixed with cement.
[ترجمه ترگمان] بتن ترکیبی از عناصر معدنی مخلوط با سیمان است
[ترجمه گوگل] بتن مجموعا شامل عناصر معدنی مخلوط با سیمان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
صفت ( adjective )
(1) تعریف: added up, combined, or considered as a whole.
مترادف: added up, combined, complete, entire, total, whole
متضاد: individual
مشابه: all, grouped, joined, united

- The couple's aggregate wages are just barely enough to keep the family afloat.
...

واژه aggregate در جمله های نمونه

1. aggregate flower
گل فراهم

2. aggregate fruit
میوه‌ی فراهم

3. the aggregate number of the unemployed
جمع تعداد بیکاران

4. the aggregate of human knowlege
جمیع دانسته‌های بشر

5. in the aggregate
جمعا،بر افزوده،همگی

6. The football team had a low goal aggregate last season.
[ترجمه ترگمان]تیم فوتبال در فصل گذشته گل پایینی داشت
[ترجمه گوگل]تیم فوتبال در فصل گذشته گلدهی کمتری داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The smaller minorities got an aggregate of 327 votes.
[ترجمه ترگمان]اقلیت کوچک‌تر ۳۲۷ رای کسب کردند
[ترجمه گوگل]اقلیت های کوچکتر مجموع 327 رای را کسب کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The three smaller parties gained an aggregate of 25 per cent of the vote.
[ترجمه ترگمان]هر سه حزب کوچک‌تر، ۲۵ درصد آرا را به دست آوردند
[ترجمه گوگل]سه حزب کوچکتر مجموعا 25 ...

مترادف aggregate

جمع (اسم)
total , addition , tale , aggregate , mass , tot , sum , plural , summation , collectivity , rout
تراکم (اسم)
compression , aggregate , agglomeration , density , congestion , aggregation , congeries
مجموع (اسم)
complex , aggregate , altogether , sum , summation , sum total , totality
توده (اسم)
gross , stack , aggregate , accumulation , agglomeration , cumulation , mass , pile , lump , bulk , heap , volume , aggregation , hill , congeries , shock , block , wad , barrow , bloc , clot , cob , ruck , rick , dollop , conglomeration , cumulus , midden , riffraff , oodles , tump
جمع شده (صفت)
accumulated , aggregate , knotted
متراکم (صفت)
heaped , accumulated , aggregate , dense , compact , compressed , condensed , stagnant
انبوه (صفت)
gross , luxuriant , aggregate , dense , thick , bushy , voluminous , collective , rank , multitudinous , thick-set , floccose
بهم پیوسته (صفت)
aggregate , compact , collective , conjunct , indiscrete
جمع امده (صفت)
aggregate
جمع شدن (فعل)
shrink , assemble , aggregate , muster , gather , constringe , flock , backlog , snuggle , retract , congregate , beehive , group , twitch , drift , herd , gang up , nucleate , twitch grass
متراکم ساختن (فعل)
aggregate
توده کردن (فعل)
stack , cumulate , amass , aggregate , pile , lump , heap , hill , shock , pack , ruck , stockpile
جمع کردن (فعل)
gross , total , add , collect , stack up , aggregate , eke , roll up , gather , tot , sum , call up , agglomerate , convene , flock , cluster , floc , furl , constrict , purse , immobilize

معنی عبارات مرتبط با aggregate به فارسی

جمعا، بر افزوده، همگی

معنی aggregate در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] متراکم
[عمران و معماری] دانه - مصالح دانه ای - دانه سنگ - سنگدانه - شن و ماسه - مخلوط - مجموعه - انبوه - کلوخه - مصالح سنگی - دانه سنگی - مصالح دانه ای
[زمین شناسی] سنگدانه ، مصالح دانه ای ، دانه سنگ ، شن و ماسه ، دانه سنگی
[صنعت] متراکم، تجمعی، پیوسته، توده
[نساجی] آگرگات - تجمع ذرات کلوئیدی - توده ای شدن ذرات کلوئیدی
[ریاضیات] انبوهه، مرتب، دسته، توده، انبوه، جمع شده، مجموعه، مبلغ کل
[معدن] سنگدانه (عمومی)
[خاک شناسی] خاکدانه
[پلیمر] انبوهه
[آمار] 1. مجموعه 2. انبوهه 3. کل
[آب و خاک] خاکدانه ، سنگدانه
[صنعت] بودجهجمعی
[عمران و معماری] نسبت مواد سنگی به سیمان
[ریاضیات] تصدی جمعی، شرکت مرکب، بنگاه مرکب
[کامپیوتر] عمل جمعی .
[آمار] اعداد شاخص کل
[عمران و معماری] درگیری سنگدانه ها - قفل و بست سنگدانه ها - درهم قفلی دانه ای
[زمین شناسی] درگیری سنگدانه ها ، درهم قفلی دانه ای ، قفل و بست سنگدانه ها
[صنعت] موجودی تجمعی
[کامپیوتر] عملگر جمعی .
Agg ...

معنی کلمه aggregate به انگلیسی

aggregate
• combination; conjunction; group; mixture
• accumulate, hoard; bring together
• collective, total, taking all units as a whole
• an aggregate is the total of several figures added together.
• when two football teams play two matches against each other in a cup competition, the goals from the two games are added together, and the team with more goals wins on aggregate.
aggregate amount
• total amount, collected amount
aggregate demand
• total market demand for goods and services
aggregate supply
• total supply of goods and services in a national economy that can be used to satisfy aggregate demand
in the aggregate
• all together, in the whole

aggregate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
انباشته ، هم انباشت ، هم انباشته
نیازعلی شمس
گردآوری
Rasool
مواد معدنی(مانند شن و سنگ و ...)
رضا
تجمع
محدثه فرومدی
کلی، جمع‌آوری
سعید ترابی
1. مجموع، مجموعه
2. سنگدانه
3. کل
4. جمعا شدن، در مجموع برابر بودن
5. جمع کردن، گرد هم آوردن
Ismael Ibrahimi Aghdam
ژنراتور تولید برق اضطراری
Figure
۱- مجموعه یا توده ای متشکل از اجزای نامتناجس که رابطه ای بین آنها وجود ندارد. مانند جمعی از مردم که در یک رستوران در حال غذا خوردن هستند.
a sum of many heterogenous things taken together
۲- کل، مجموعه
the whole amount
shiimm
تومور

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی aggregate

کلمه : aggregate
املای فارسی : اگگرگت
اشتباه تایپی : شللقثلشفث
عکس aggregate : در گوگل

آیا معنی aggregate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )