برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1624 100 1
شبکه مترجمین ایران

a bad lot


آدم بیشرف، یا شریر

واژه a bad lot در جمله های نمونه

1. He's not a bad lot - just a bit wild.
[ترجمه ترگمان]اون فقط یه ذره وحشی نیست
[ترجمه گوگل]او خیلی بد نیست - فقط کمی وحشی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He was a bad lot and it was just one of those things.
[ترجمه ترگمان]او خیلی بد بود و فقط یکی از آن چیزها بود
[ترجمه گوگل]او خیلی بد بود و تنها یکی از این موارد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. always a bad lot.
[ترجمه ترگمان]همیشه چیزای بدی وجود داره
[ترجمه گوگل]همیشه خیلی بد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The city's school system, among the worst of a bad lot through the state, is full of squabbling.
[ترجمه ترگمان]سیستم مدرسه شهر، در میان بدترین شرایط بد، پر از جر و بحث است
[ترجمه گوگل]سیستم مدرسه شهر، در میان بدترین حالت ها از طریق دولت، پر از مشاجره است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه a bad lot به انگلیسی

a bad lot
• group of misfits; bad or wicked person (slang)

a bad lot را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی a bad lot

کلمه : a bad lot
املای فارسی : ا بد لوط
اشتباه تایپی : ش ذشی مخف
عکس a bad lot : در گوگل

آیا معنی a bad lot مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )