برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1650 100 1
شبکه مترجمین ایران

ABOUT

/əˈbaʊt/ /əˈbaʊt/

معنی: پیرامون، نزدیک، تقریبا، گرداگرد، بهر سو، بالاتر، نزدیک، نزد، در صدد، دور تا دور، پیرامون، در باب، در شرف، با، قریب، در اطراف، در، در باره، در حدود، راجع به
معانی دیگر: به هر طرف، به هر سو، دور و بر، این طرف و آن طرف، اینجا و آنجا، از هر جهت، در چرخش، در گردش، حدودا، به تقریب، در حرکت، فعال، درباره ی، مجاور، حوالی، حول و حوش، فرمان عقب گرد

بررسی کلمه ABOUT

حرف اضافه ( preposition )
(1) تعریف: concerning.
مشابه: in point of, touching

- My son loves his book about trains.
[ترجمه امین] پسرمن کتاب خودرا که درباره ی قطار ها است دوست دارد
|
[ترجمه امیرعلی] پسرم عاشق کتاب خود درباره ی قطار ها است.
|
[ترجمه میرفندرسکی] پسرم عاشق کتابش در مورد قطارها است.
|
[ترجمه ترگمان] پسرم کتاب او را در مورد قطارها دوست دارد
[ترجمه گوگل] پسر من کتاب خود را در مورد قطارها دوست دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Tell us about your trip!
[ترجمه ...

واژه ABOUT در جمله های نمونه

1. about four years
حدود چهار سال

2. about to happen
در شرف وقوع

3. agreement about these matters is difficult
توافق در این موارد مشکل است.

4. boasting about friendship and brotherhood / amidst distraction and distress
لاف یاری و برادر خواندگی / در پریشان حالی و درماندگی

5. everything about life is impermanent
همه چیز زندگی ناپایدار است.

6. how about a cup of tea?
یک فنجان چای چطور است‌؟

7. how about some tea?
با یک فنجان چای چطوری‌؟

8. how about you?
شما چطور؟

9. sensitive about the suffering of the poor
حساس نسبت به رنج فقیران

10. somewhere about ten o'clock
وقتی در حدود ساعت ده

11. speculation about the distant future is useless
گمان‌پردازی درباره‌ی آینده‌ی دراز مدت بی فایده است.

12. what about my share?
پس سهم من چی‌؟

13. what about your father, is he a doctor, too?
پدرت چطور،او هم دکتر است‌؟

...

مترادف ABOUT

پیرامون (قید)
about , by , around
نزدیک (قید)
about , nigh , close , nearby , hand-to-hand
تقریبا (قید)
much , about , circa , near , nigh , almost , approximately , nearly , some , all but , well-nigh , sort of , thereabout
گرداگرد (قید)
about , around
بهر سو (قید)
about
بالاتر (قید)
about , above
نزدیک (حرف اضافه)
in , about , at , by , near , beside
نزد (حرف اضافه)
about , to , near
در صدد (حرف اضافه)
about , after
دور تا دور (حرف اضافه)
about
پیرامون (حرف اضافه)
about
در باب (حرف اضافه)
about , concerning
در شرف (حرف اضافه)
about
با (حرف اضافه)
in , about , with , by , against , together with , cum , mid , per
قریب (حرف اضافه)
about , near , nigh
در اطراف (حرف اضافه)
about , circa , around , anent
در (حرف اضافه)
about , at , to , unto
در باره (حرف اضافه)
on , about , concerning , of , toward , re , in re
در حدود (حرف اضافه)
within , about , circa
راجع به (حرف اضافه)
on , about , regarding , as to

معنی عبارات مرتبط با ABOUT به فارسی

تقریباهمان اندازه بلند
(در مشق نظامی) عقب گرد، دگرگونی، وارون روی، تغییر جهت، عقب گرد کردن، فرمان عقب گرد، سوی دیگر، جهت دیگر، عدول کردن
در شرف وقوع
تقریبا، تقریبادوسال
(انگلیس - خودمانی) مسخره بازی درآوردن
مرتب اشاره کردن به، مرتب ذکر کردن
با سروصدای زیاد (ترق تروق) کاری را انجام دادن
صدمه زدن به، با خشونت رفتار کردن نسبت به
جستجو کردن، پی (چیزی گشتن)، پیگیری کردن
شکایت کردن، غر و لند زدن
موجب شدن، به بار آوردن، سبب شدن، سبب وقوع امری شدن
با شتاب و صدا رفت و آمد کردن
1- جستجو کردن، کاویدن 2- نقشه ریختن، طرح کردن
1- روی دادن، اتفاق افتادن 2- دور زدن، (کشتیرانی) یک دور کامل زدن، بانجام رسیدن
...

معنی ABOUT در دیکشنری تخصصی

about
[ریاضیات] حول، در حول، در حدود، پیرامون
[ریاضیات] نزدیک شدن

معنی کلمه ABOUT به انگلیسی

about
• around; approximately; in the area, nearby
• regarding, concerning; next to; nearby; connected to
• the thing that you talk, write, or think about is the subject of what you are saying, writing, or thinking.
• if you do something about a problem, you take action to solve it.
• when you say that there is a particular quality about someone or something, you mean that they have this quality.
• about in front of a number means approximately.
• if someone or something moves about, they keep moving in different directions.
• if someone or something is about, they are present or available.
• if you are about to do something, you are going to do it soon.
about a month
• around one month; approximately a month
about face
• change direction; originally a military command in the united states to turn and face the opposite direction
• an about-face is the same as an about-turn; used in american english.
about face!
• turn around!, about turn! (command to soldiers in formation)
about ship
• bring the ship about, turn the ship around (command)
about sledge
• largest hammer used by smiths
about this and that
• not about anything in particular
about to explode
• set to explode momentarily
about turn
• act of turning 180 degrees (military)
• if someone does an about-turn, they change their attitude or opinion about something completely.
about turn!
• turn around!, about face! (command to soldiers in formation)
ask about
• query with ...

ABOUT را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

sara
حدودا
مرجان میری لواسانی
قرار است که ...
نزدیک است که ...
زینب شفیع زاده


در
at, to, about, unto
در باره
about, on, concerning, of, toward, re
در حدود
about, within, circa
راجع به
about, on, regarding, as to
پیرامون
about, about, about, about
در باب
about, concerning
در شرف
about
با
with, by, in, against, together with, about
قریب
about, near, nigh
در اطراف
around, about, circa, anent
نزدیک
near, about, by, beside, at, in
نزد
to, near, about
در صدد
about, after
دور تا دور
about
قید
تقریبا
almost, approximately, nearly, about, near, some
پیرامون
about, around, by
نزدیک
close, nearby, about, nigh, hand-to-hand
گرداگرد
around, about
بهر سو
about
بالاتر
above, about
əˈbout
در باره
تعریف‌های about
قید
used to indicate movement in an area.
men were floundering about
مترادف‌ها: around, here and there, to and fro, back and forth, from place to place, hither and thither, in all directions
used to express location in a particular place.
there was a lot of flu about
مترادف‌ها: near, nearby, around, hereabouts, not far (off/away), close by, in the vicinity, in the neighborhood
حرف اضافه
on the subject of; concerning.
I was thinking about you
مترادف‌ها: regarding, concerning, with reference to, referring to, with regard to, with respect to, r
Amir
تقریبا
سارا۸۳
در مورد،حدود،نزد،همراه،درحوالی/اطراف/گوشه/کنار،پیرامون اینجا/آنجا(بودن)،در اطراف،در حوالی،پیرامون
سارا۸۳
A little more or less than
سارا۸۳
On the subject of
سارا۸۳
In or to different places or in different directions
سارا۸۳
Almost
سارا۸۳
In a place
آراز فرشباف
around
تقریباً
Mrym
حدودا-تقریبا
درباره ...
sajedeh
تقریبا_حدود
Zahra
درباره یا درمورد چیزی...
محدثه فرومدی
مربوط به، در رابطه با، نسبت به، در خصوص
Pouria
اغلب به رابطه اشاره میکنه مثل:
I'm thinkin' about it
(دارم در موردش فکر میکنم)
.
بعضی وقتا معنی( دور و بر ، اطراف و همین حوالی) میده مثل:
Mr midnight, would you plase look after the place. There're our enemies about.
(اقای midnight میشه مراقب اینجا باشید دشمنامون همین اطرافن)
.
[Good luck ]
Bts Army
درباره ، تقریبا
Milad
درباره ،راجب موضوعی
Sorosh
درمورد،موضوع
مجید دهقان
در عکاسی : "وابسته بودن، بستگی داشتن. مثال :

Fine images are all about the marriage of light and subject / همه عکسها یا تصاویر وابسته به پیوند نور با موضوع هستند.
مهدی کائینی
به معنای

Citizenship is fundamentally about participation in political and civic life
شهروندی اساساً به معنای مشارکت در زندگی سیاسی و مدنی است
آرین
?How a bout friday
یعنی:....شنبه چطور است؟
tinabailari
حدودا ، تقریبا
there are about 7000 languages in the world
تقریبا 7000 زبان در جهان وجود دارد 🔻🔻🔻🔻
akamrahimi50@gmail.com
به واسطه
بهادر اسلامی
دو سه تا معنیش رو همراه با مثال میگم .

درباره ی
? What's that book about
اون کتاب درباره چیه ؟


تقریباً
. I lived about three years in that town
تقریباً سه سال توی اون شهر زندگی کردم .


دور و بر _ نزدیک
. There was a grocery about their house
نزدیک خونشون یه فروشگاه بود .


اگه دوست داشتید میتونید به کانال اینستاگرام من سر بزنید. میتونید لغات و اصطلاحات بیشتری رو همراه با مثال یاد بگیرید 😉
Instagram.com/languageyar
OopsxD
almost
OopsxD

about, on, concerning, of, toward, re
زهراخدایاری
*این واژه هایی که می گم برگرفته ازکتاب"هرروز۱۰دقیقه انگلیس به نویسندگی مرضیه جعفری ونجمه فوق"است:
1)Talking about likes and dislikes in english
صحبت درموردآنچه دوست داریدودوست ندارید درزبان انگلیسی
2)Fond of is normally used to talk about food or people
کلمه (فاند آف)معمولا درموردانسانوغذابه کارمی رود.
3)To talk about your general likes or dislikes ,follow this pattern:like some thing or like doing some thing.
هنگامی که می خواهیدبه طورکلی درموردآنچه که دوست داریدویادوست نداریدصحبت کنیدازالگوی زیراستفاده کنید:"لایک سام سینگ"یا"لایک دویینگ سام سینگ"
4)Your thumb is about the same size as your nose
شست شما تقریبا هم اندازه ی بینی شماست.
5)Fidgeting can burn about350 calories a day
درطول یک روز،اضطراب موجب سوختن حدود ۳۵۰کالری می شود.
6)A person can live with out food for about a month,but only about a week with out water
یک انسان می تواند بدون غذا حدود یک ماه زنده بماند،اماتنهایک هفته بدون آب دوام می آورد.
7)Speaking about hopes in english
بیان آرزوها درزبان انگلیسی
8)Contrary to popular belief,there are almost no Buddhists in india,nor have there been for about a thousand years
برخلاف باورعموم مردم،نه تنها بودایی هاهم اکنون درهندوجود ندارندیک هزاران سال پیش هم وجود نداشته اند.
زهراخدایاری
9)About 10% of Jewish households have Christmas
نزدیک به ۱۰%ازخانواده های یهودی درخت کریسمس دارند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی about

کلمه : about
املای فارسی : اباوت
اشتباه تایپی : شذخعف
عکس about : در گوگل

آیا معنی ABOUT مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )