برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کشمکش

/keSmakeS/

مترادف کشمکش: اختلاف، تنازع، جدال، جر، جنگ، دعوا، زدوخورد، ستیز، ماجرا، مجادله، مرافعه، مشاجره، منازعه، نزاع
کشمکش
ستیزه
باران
دعواکردن
آتوسا
دعوا _ ستیزه
علی دوستی نوگورانی
جدل
حمیدرضا دادگر_فریمان
اختلاف، تنازع، جدال، جر، جنگ، دعوا، زدوخورد، ستیز، ماجرا، مجادله، مرافعه، مشاجره، منازعه، نزاع،ستیزه


نام نویسی   |   ورود