برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

چهارپایان


مترادف چهارپایان: انعام، دواب، ستوران، مواشی
گیاهی از تیره گندمیان که دانه های آن خوراک چهارپایان است
یولاف
از چهارپایان شیرده
بز
بیماری چهارپایان
یوت
پیرامون دهان چهارپایان
پوز
تن پوش چهارپایان
جل
صوت نهیب برای حرکت چهارپایان
هین
گلــه چهارپایــان
رمه
هم جل است و هم پوشاک چهارپایان
پالان
از خوراک چهارپایان
یونجه
لعیا
خواهش میکنم معنی چار پایان را بگویید
خیری زاده
ستور _ ستوران


نام نویسی   |   ورود