برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مستحب

/mostahabb/

مترادف مستحب: پسندیده، نیکو، روا، جایز

متضاد مستحب: واجب، حرام، مکروه، مباح

برابر پارسی: پسندیده، شایسته، نیکو
عملی مستحب در نماز
قنوت
از مستحبات طواف حج
استلام حجر
از مستحبات نماز
قنوت
از نمازهای مستحبی
غفیله
عبادات مستحبی
نوافل
نماز مستحب
نافله
نماز مستحبی
نافله
نمازهای مستحبی
نوافل
MirAhmadi
recommended
شهریار آریابد
در پارسی " روامند ، روادار"


نام نویسی   |   ورود

شبکه مترجمین ایران